Søg på ASGI.DK

HB møde Referat 2010 04

R E F E R A T 
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 14 april 2010

Til stede : Hans Rasmussen (form), Pernille Østergaard (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Gitte Winkler (tennis) og Lau Sommerfeldt (fodb)

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Martin Frilander (suppleant), Charlotte Hviid (teat), Heidi Liljedahl (rep for håndbold), Heidi Rask (gym), og Ole Hansen (skyd)

1. Godkendelse af referat fra d. 4 marts jan 2010 og nærværende dagsorden.
Referatet og dagsordenen blev godkendt.

2. ASG&I 125 års jubilæum
Jubilæumsfesten startede med flaghejsning efterfulgt af morgensang med Kulsvierkoret
Hele dagen var der underholdning i mange former bl.a Lokalhistorisk udstilling: fotos og illustrationer gennem 125 år og filmen fra 100 års jubilæet, som blev vist hele dagen.
Der blev leget gamle lege og man kunne få smagsprøver af ”gamle retter” som for 125 år siden. Der var først på eftermiddagen underholdning af ”Klassens Tykke Dreng” som fik både børn og voksne til at grine højt.
Til jubilæumsreception kl.14:00 blev der der holdt taler af bl.a af formanden, næstformand for Hillerød Kommune fritids- og kulturudvalg Rikke Macholm og HGI Nordsjællands formand Per Frost Henriksen. Samtidig blev der overrakt et væld af flotte gaver og mange skrev en hilsen i den gæstebog, som også blev benyttet ved idrætsforeningens 100 års jubilæum.
Om aftenen blev der afholdt en flot jubilæumsfestmiddag som åbnede med underholdning af Helsingør Pigegarde. Under og efter middagen var der taler, sange og overrækkelse af hædersbevisninger og anerkendelser. Herefter var der dans for både børn og voksne og for seniorerne var der lavet en seniorlounge.
Takkekort vil blive designet af Inge og udsendt snarest herefter.
Tiloversblevne slikposer – sponsoreret af kiosk Bien - vil blive brugt på den kommende Byfest.
Der er kommet mange tilbagemeldinger bl.a at der var mange, der ikke var blevet opmærksomme på at der blev afholdt jubilæumsfest. Vi burde måske at have lavet ”flyers” som skulle have været benyttet lokalt til medlemmerne i de enkelte afdelinger. En anden tilbagemelding er, at det burde have været annonceret at arrangementet var indendørs.

3. Generalforsamling
Der mindes om at afdelingernes beretning skal derfor være formanden i hænde i elektronisk form senest til næste HB møde d. 3 maj. Der er indkaldt til generalforsamling d. 27 maj – annonceret i det netop udgivne LokaltNyt april.
Alle afdelinger bedes komme med indstillinger til emner til idrætslederpokal og aktivpokal som skal være formanden i hænde senest den 25 april, så det kan besluttes på næste HB møde. Foreningslederpokal blev givet til Inge ved jubilæumsfesten.
Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde.

4. Regnskab mm
Omkostningsgodtgørelses reglement for blev omdelt gennemgået. Under udvalgsmedlemmer og forældre blev det besluttet at sætte beløbet til tilskud for afholdelse af møder i private hjem uden dokumentation op fra 15 kr. til 25 kr pr. mødedeltager. Kørselsgodtgørelse er fastsat af staten. Øvrige blev bibeholdt.
Beløbsrammerne for omkostningsgodtgørelses for træner og instruktører forbliver uændret. Dokumenter rundsendes af Ulla efter dette møde.
Afdelingsbudgetterne blev gennemgået. Der bliver lavet separat regnskab for rulleskøjteafdelingen, da dette er et krav fra kommunen. Det blev endnu engang vendt om ikke afdelingen skal være en separat afdeling
Hele året regnskab blev gennemgået i detaljer, alle punkter blev belyst og det ser godt ud.

5. Idrætslejr 2010
Inge har lavet indlæg til det kommende LokaltNyt mht. idrætslejren plus fået lagt indlæg på hjemmesiden. Hun har modtaget tilmeldinger af både medhjælpere (1 måske 2 stk) og deltagere (6 stk). Ingen har endnu ikke vist interesse for at tage tjansen som idrætsleder. Senest d. 15 maj skal der være fundet en lejrleder.
Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde.

6. Haltidsfordeling
Vi afventer Kulsviergårdens tilbagemelding

7. Værdiggrundlag i foreningen
Punktet udsættes til august mødet.

8. Loppekørsel 2010
Der mangler bemanding til de sidste kørselsdag og alle opfordres til at gøre en ihærdig indsats for at få kørselsdagene besat.

10. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer
Formanden havde følgende meddelelser:
Næstformanden havde ingen meddelelser.
Kassereren havde følgende meddelelse:
Ulla takker meget for indstillingen til modtagelse af hæderstegn.
Sekretæren havde følgende meddelelser:
Konfirmationskort 2010 er designet og trykt. Har afdelingerne medlemmer som skal konfirmeres i andre kirker end Alsønderup Kirke skal de melde ind til Inge, som sørger for udsendelse.
Inge takker meget for indstillingen til modtagelse af foreningslederpokalen.

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

Badminton: Ulla vil sørge for at der udsendes mails til tidligere banelejere ang. bookning af baner i sæsonen 2010/11

Fodbold: Generalforsamling afholdt d. 19 marts med efterfølgende spillermøde. Der var mange fremmødte til begge arrangementer.
Hans har fået en henvendelse fra en af idrætslærerne på skolen, der er meget interesseret i fodboldtennis. Fodboldafdelingen vil tage kontakt til skolen.

Gymnastik: Generalforsamling 28 april kl. 19:00

Håndbold: Der blev på sidste HBmøde spurgt ind til hvordan reglerne er omkring oprettelse af afdelinger i idrætsforeningen – dette også med henblik på etablering af rulleskøjteafdeling.
I ASG&I’s vedtægter § 7 står følgende: Bestyrelsen kan efter godkendelse på generalforsamlingen etablere afdeling for skydning, gymnastik og idræt samt for andet interesseområde.
Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde.

Skydning: Intet.

Teater: Har travlt lige nu med revy-øvning.

Tennis: Standerhejsning d. 30 april.

Rulleskøjter: Problematikken omkring det foreslåede reglement fra Kulsviergårdens forpagterpar er igen blevet drøftet på KG´s bestyrelsesmøde17/3. Der er stor enighed om at det ikke duer at forbyde rulleskøjteløb i cafeteriaet. Der vil forsøgsvis blive lagt nogle måtter i spillergangen, som skulle kunne tage en stor del af det grus, der potentielt kan skade halgulvet. Det vil desuden blive sat forøget fokus på reglerne om at udendørsskøjteløb IKKE kan og må kombineres med indendørsløb. Alle medhjælpere skal indskærpes dette.

Klubhus: En af de lodrette plader på er revnet. Pernille forelægger det til kommunen.

Kulsviergården/Cafeteria. Referat fra sidste KG-bestyrelsesmøde er rundsendt til alle. Et dialogmøde med LokaltNyt, Lokalrådet, Kulsviergården og idrætsforeningen imødeses.

Byfestudvalget: Der er behov for mange hjælpende hænder ifm overkørselen af loppeeffekter. Alle opfordres til at give en hånd med. Nærmere detaljer om tidspunkter og mødesteder kan læses i det netop udgivne april nummer af LokaltNyt.

HSI: Der er valg til bestyrelsen i kommende uge.

Banko: Da der er fjernet en del borde af brandhensyn er der rift om pladserne.

IT: Der blev på sidste HB-møde rejst spørgsmål om der eksisterer trådløst netværk i klubhuset Det er blevet testet og det fungerer. Det kan hjælpe at slukke kort for routeren og/eller benytte netstik.
Hjemmeside: Inge har gennemgået hjemmesidens indhold med henblik på opdatering af siden. Hun har sendt de seneste dokumenter og rettelser til Peter Windum, som har lagt det ind hjemmesiden således at der er seneste gældende vedtægter, kontaktadresse, korrekte oplysninger om hovedbestyrelsesmedlemmer og liste over afd.bestyrelser/træner/leder mv. Alle er ansvarlige for at få de seneste dokumenter uploadede.
Convensus: For at få gang i brugen af systemet forslog Inge at der arrangeres en workshop lokalt i foreningen – evt med deltagelse af folk fra DGI. Det blev besluttet at afholde workshop i uge 34 og at få DGI til at deltage. Alle bringer egen bærbar. Hans taget kontakt til Hans Asmussen/DGI.

Lokalt Nyt: Næste deadline er 10 maj – udkommer primo juni.

Familiedagen: Intet nyt

Støtteforeningen: intet nyt

Lokalrådet: Bakker op om oplægget med et dialogmøde med LokaltNyt ang. disponering af stoffet i bladet.

7. Eventuelt:
Intet

Mødet hævet kl. 21:45 referent: sekretær Inge C. Holding.
Referatet er forhåndsgodkendt af formanden

Næste hovedbestyrelsesmøde er

onsdag d. 3 maj  2010 kl. 19:00 i Klubhuset

 

Please publish modules in offcanvas position.