Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2010_08 PDF Udskriv Email

R E F E R A T  

 

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 16 august 2010

 

Til stede : Gitte Siezing(form), Pernille Østergaard (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant),Gitte Winkler (tennis) Helle Berg Rasmussen (teat), Heidi Liljedahl (rep for håndbold) og Lau Sommerfeldt (fodb)

 

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Heidi Rask (gym) og Ole Hansen (skyd)

 

Forud for dagsordenen: Morten og hans børn har cyklet på 1-hjulet cykel igennem en tid. Træning om aftenen i 1½-2 timer.

Anskaffelse: cykler (fra 500 kr og opefter), sikkerhedsudstyr er påkrævet ved udendørs aktivitet.

Der køres helst på halgulv, da det er svært på asfalt. Skolens sportssal vil være god til begyndere (pga ribberne). Der findes rig mulighed for udvikling fx mountainbike.

Der er en forening, men vedtægter mv. Kontingents 5-600 kr. pr sæson. Der findes 10 levels

Der spilles hockey, atletik, kunst”serier” og holdsports. Der udkæmpes turnering

Der er allerede et etableret netværk med udøvere. Aldersgruppe fra børnehaveklasse og opefter

Malthe (8. kl.) og Chili (6 kl.) vil gerne være trænere, Morten (og evt andre voksne) er med på sidelinien. (minus torsdag og weekend). En halv hal (fx dele med badminton) er en mulighed.

Mandag eller onsdag er mulige dage i skolens sportssal efter kl.19.

Vi melder tilbage.

 

1. Godkendelse af referat fra d. 10 juni 2010 og nærværende dagsorden.

Referatet og dagsordenen blev godkendt.

 

2. Arbejdstilsynet – varsling af uanmeldte besøg

  

DGI har meldt at der muligvis kan komme uanmeldt besøg.

Der er ingen ansat i idrætsforeningen men foreningen er cvr registeret.

 

3. IT og hjemmesiden

Hans Asmussen har foreslået d. 6 eller 9 september for Convensus workshop, som omtalt i tidligere referater. Disse er uheldigvis ikke hensigtsmæssige for mange medlemmer. Inge tager kontakt til Hans A for at forhøre, om d. 14 september er en mulighed

Deltagelse i workshop er frivilligt, men alle i afdelingerne med ansvar/interesse for medlemsregstering og kassererarbejde vil have fordel af workshoppen.

Inge mailer info om ny dato til alle.

PW opfordrer til at beholde den hjemmeside, som vi har benyttet hidtil. Han opfordrer alle til selv at uploade dokumenter, referater og nyheder. Send en mail til Peter og han sender login oplysning. Hovedbestyrelsen opfordrer Peter til at lave en lille pixivejledning.

 

4. Familiedag

En bemandingsplan til boder har været rundsendt og mange tider er nu besat. Inge sender oversigten tilbage til Hans Rasmussen med den besætning, der pt har meldt tilbage.

 

5. Børneattester

Gitte foreslår at alle medhjælpere også indsender børneattest også. Alle bakker op omkring ideen.

Det bekræftes at vi i foreningen har besluttet at der skal indhentes børneattester hvert år.

Læs mere om børneattester her hvor der også er link til selve blanketten. Feltet med navn, adresse og personnummer og feltet med samtykkeerklæring udfyldes og attesten sendes/gives til Inge. Hun underskriver og stempler med foreningens stempel og sender til politiet.

 

6. Regler for brug af klubhus og nøgler til samme

Gitte vil tage kontakt til Finn og Birgit for at forhøre om de også vil påtage dem hvervet som nøgleansvarlige med registrering af hvem, der har hvilke nøgler samt udlevering af nøgler til nye medlemmer og inddragelse af nøgler fra afgående medlemmer. Gitte tager kontakt til den tidligere formand for at få den hidtidige liste.

Der findes et regelsæt for brug af klubhuset (vedhæftet dette referat), men en tilføjelse omkring rengøring efter brug skal udarbejdes. Gitte beder Finn og Birgit om at lave et udkast.

 

7. Værdiggrundlag og visioner

Der har ved tidligere møder været en del snak om værdigrundlag, hvorfor punktet er sat på dagsordenen. Hvordan tager vi hul på snakken? Hvad er foreningens visioner for at være et samlingssted for lokalområdets unge og deres forældre og tiltrække nytilflyttere.

Der er generelt en holdningsændring i tiden og sport har ikke den samme tiltrækningskraft for unge og yngre mennesker.

Det blev aftalt at alle tænker over hvad den enkeltes vision om hvad frivilligt arbejde skal kunne indeholde og hvordan det styrkes. Hvordan udmønter vi det?

Formanden opfordrer til at kigge på DGI´s oversigt over kurser og andre relevante artikler om det frivillige foreningsarbejde.

 

8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden følgende meddelelser:

·     Formanden har modtaget en henvendelse fra en forælder ang badmintontræning. Der henvises til Lene Andersen, badmintonafdelingen.

·     Indstilling til HSI grundet sommerferie blev desværre ikke foretaget.

Næstformanden havde ingen meddelelser.

Kassereren havde ingen meddelelse:

Sekretæren havde følgende meddelelser:

·     sekretæren minder om at melde ændringer i udvalgsoversigt ud (vedhæftet referatet)

 


10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Badminton: Ulla har sendt mails til tidligere banelejere ang. bookning af baner i sæsonen 2010/11 (sæsonstart 1. september)

 

Fodbold: Stjerneholdet kommer fredag d. 10 september til kampstart kl. 18 forud fro Familiedagen. Pølsevognen og ølteltet vil blive stillet op i løbet af kampen. Der er arrangeret middag med de deltagende og sponsorer efter kampen.

Der er ønske om at få engageret en ungdomsformand i fodboldafdelingen.

 

Gymnastik: ikke repræsenteret

 

Håndbold: Intet nyt

 

Skydning: Intet nyt

 

Teater: Teater er i gang med sponsorsøgning, da årets tema er med musik. Kostumeopbevaring er fortsat et stort problem. Det har været konstateret vandskade og Martin gør opmærksom på at der pga stormfloden sandsynligvis er muligt at få erstatning fro vandskader.

Der har været undersøgt flere muligheder for opbevaring, men desværre uden held.

 

Tennis: Starter op igen efter sommerferien. Sæsonen slutter 1. september. Skumtennis er booket til 3 søndage i efteråret

 

Rulleskøjter: Sæsonstart 16 oktober.

 

Klubhus: se tidligere i dette referat

 

Kulsviergården/Cafeteria. Der synes at være en del snak omkring etablering af et køkken, som forefindes i Kulsviergårdens depot. Ulla repræsenterer ASGI på næste bestyrelsesmøde d. 25 august og vil spørge ind til dette. Referat fra sidste KG-bestyrelsesmøde (16 juni) vil blive er rundsendt snarest.

 

Byfestudvalget: Regnskab

 

HSI: se tidligere i dette referat

 

Banko: Foreløbigt regnskab viser et mindre overskud end samme tid sidste år.

 

IT/Hjemmeside: se tidligere i dette referat

 

Convensus: se tidligere i dette referat

 

Lokalt Nyt: LokaltNyt Næste deadline er 14 september – udkommer uge 41

 

Familiedagen: se tidligere i dette referat

 

Støtteforeningen: intet

 

Lokalrådet: der er møde i næste uge.

 

7. Eventuelt:

Idrætslejren 2010 var en stor succes. Der vil komme et indlæg til næste nummer af LokaltNyt.

 

Mødet hævet kl. 21:15 referent: sekretær Inge C. Holding.

 

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er

 

tirsdag d. 14 september 2010 kl. 19:00 i Klubhuset