Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2010_09

 

R E F E R A T

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 14. september 2010

Til stede: Gitte Siezing(form), Pernille Østergaard (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Heidi Rask (gym), Gitte Winkler (tennis) Helle Berg Rasmussen (teat), Heidi Liljedahl (rep for håndbold) og Lau Sommerfeldt (fodb)

Fraværende: Inge C. Holding (sekr.), Martin Frilander (suppleant), Peter Windum (rulleskøjter), og Ole Hansen (skyd)

1. Godkendelse af referat fra den 16.august 2010 og nærværende dagsorden

Heidi Rask kommenterede det tidligere referat. Det irriterer hende at der står at gymnastikken ikke var repræsenteret, når der ikke står det samme ud fra alle de andre afdelinger, når de heller ikke møder op til møderne. Punktet er taget til efterretning.

Zumba på Kulsviergården, vendes under gymnastikafdelingens orientering.

Referatet og dagsordenen blev godkendt.

2. Ethjulet cykel

Der kommer indlæg i Lokalnyt. Vi forsøger at startet den nye idrætsgren op hen over efteråret. Holdet har fået plads i hallen på skolen, de skal køre om onsdagen fra kl. 19.00-20.30. Intropris bliver på 400 kr. for en sæson.

3. Værdiggrundlag og visioner

Vi er enige om at emnet bør drøftes på en temaaften. Eventuelt med en foredragsholder fra DGI.

4. Kurser, foredrag, arrangementer eller andre tilbud

Ulla kontakter DGI så vi alle fremover får tilbud om diverse kurser mv.

5. Julefrokostudvalg

Heidi arrangerer lidt julemad, til vores møde den 25. november. Vi mødes lidt tidligere en normalt 18.30.

6. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden:  Den 13. oktober har både vi og lokalrådet møde – skal vi rykke vores møde? Vi er enige om at vi fastholder vores møde.

                      Projekt frivillig – Gitte orienterede om frivillighedsbeviset. Hun undersøger hos DGI, til næste møde, om vi kan bruge dette bevis til vores instruktører.

                      Idrætsmærke – Gitte orienterede om Hillerød Kommune idrætsmærke.

                      Idrætslejr – evalueringen er nu klar, Gitte mailen den rundt. Vi talte om at der bør være en idrætslejr for 7.-9. klasserne. Lau lovede at tage punktet med til forældremøde i 8. klasserne på mandag, for at hører hvad stemningen er. Vi tager punktet på til næste HB møde.

                      Flytning af baner – Gitte er blevet kontaktet af Palle Madsen fra Kulsviergården. Han spørger til om vi stadig er interesseret i, at banerne flyttes til Kulsviergården. Vi undrer os lidt over henvendelsen, da Hans Rasmussen jo tidligere på året deltog i møder omkring indsigelser til kommuneplanen. Så ja, vi er stadig interesseret i at banerne flyttes.

Næstformand: Intet

Sekretær:      Intet

Kasserer:       Ulla orienterede om kommunens budgetforlig. Tilskuddet reduceres med 40.-45.000 kr. pr. år fra 2012 og frem.

 

7. Kort orientering fra afdelinger og udvalg:

Badminton: Der er stadig ledige baner.

Fodbold: Jubilæumsarrangement med Stjerneholdet i fredags med var en stor succes. Der vil blvie trænet inden døre efter efterårsferien.

Gymnastik: Der var indskrivning i torsdag, og det er næste fyldt op på alle hold. Håber at der til næste sæson bliver mulighed for elektronisk tilmelding. Der er lavet ny pjece til gymnastikforældre. Der bør føres en drøftelse, med Hanne fra Kulsviergården, omkring Zumbaen om onsdagen. Vi kan være nervøse for at zumbaen ”stjæler” kunder fra Aerobicen. Heidi ønsker at vi sætter et punkt på næste HB møde.

Håndbold: Der er startet et oldgirls hold op – stor succes. Der er et ønske fra håndbolden om, at de ikke laver en selvstændig bestyrelse, men forsat hører under hovedbestyrelsen. 

Skydning: Intet.

Teater: Der arbejdes på nyt billetsystem.

Tennis: Det har været en god sæson. Træningen stoppede ultimo august. Der er holdt generalforsamling.

Rulleskøjte: Intet    

Klubhus: Gitte rykker Inge Kofoed, fra Hillerød Kommune for vedligehold. Gitte fører en videre drøftelse med Finn & Birgit, omkring samling af lokalerne med cykelklubben. 

Kulsviergården: Winnie har sagt sit job op med udgangen af november måned. Gert er stoppet som vicevært. Viceværtfunktionen ligges ind under Hanne. Banelejere i badminton sætter selv net op om torsdagen. Take a way er sat i bero.

Byfest: Intet.

HSI: Intet.

Banko: Intet.

IT/Hjemmeside: Vi opfordrer Peter til at lave en minivejledning.

Conventus: Helle, Tina, Inge og Ulla skal have undervisning den 30. september.

 Lokalnyt: Der er møde i morgen. Bestyrelsen vil meget gerne have datoerne for deadlines til gennemsyn. Der bør ligges nogle eksemplar af Lokalnyt på Kulsviergården.

Familiedagen: Intet.

Støtteforeningen: Der holdes møde når der ligger et regnskab.

Lokalrådet: Intet.

9. Eventuelt

Intet.

 

 

 

Referent: Pernille Østergaard

 

Please publish modules in offcanvas position.