Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2010_10

R E F E R A T 

 

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 13 oktober 2010

 

Til stede : Gitte Siezing(form), Pernille Østergaard (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant),Gitte Winkler (tennis), Helle Rasmussen (teat) og Heidi Liljedahl (rep for håndbold)

 

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Lau Sommerfeldt (fodb), Heidi Rask (gym) og Ole Hansen (skyd)

 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 14 september 2010 og nærværende dagsorden.

Referatet og dagsordenen blev godkendt.

 

2. Et-hjulet cykel, drøftelse af regler for trænergodtgørelse mv

  

I trænergodtgørelsen er det fastlagt, at der kan ydes frikontingent til trænere/instruktører som en kado til deres frivillige arbejde. Tidligere er hovedbestyrelsen blevet enige om, at det er op til den enkelte afdeling at beslutte, hvordan det håndteres. Det blev besluttet at forsætte denne ordning. Det blev endvidere besluttet, at hvis en træner/instruktør ikke benytter sit frikontingent i samme afdeling kan det gives til et af trænerens samboende børn til at benytte i en afdeling af eget valg i idrætsforeningen

Gitte undersøger mht nøgle til gymnastiksalen og aflåst opbevaring og vender tilbage til Morten Winther.

 

3. Regler for benyttelse af hal

Håndbold har oplevet, at der ikke var gjort klar til håndboldkamp forrige søndag. Forpagter Hanne W mente, at det var håndboldafdelingen, der selv skal gøre det. Afdelingen måtte derfor selv fastgøre mål, sætte stole op mv. forud for kampen. Der var der ikke rengjort på gulvet i hallen, der lå bl.a fjer på gulvet. Cafeteriekøkkenet skulle benyttesved afholdelse af kampen, men var ikke rengjort og koldtvandshanen i grovkøkkenet virker ikke.

Ovenstående er alt sammen ikke i overensstemmelse med den eksisterende samarbejdskontrakt  (vedhæftet dette referat som aftalt på mødet)

Efterfølgende modtog Heidi en opringning fra Hanne, som påpegede at der lå popcorn på gulvet i hallen og at skraldespandene i hallen ikke var tømt efter afholdelsen af håndboldkampen. Gitte tager kontakt til Vinnie.

 

4.Fastlæggelse af næste års idrætslejr, sted og dato og evt idrætslejr for 7.-9. klasse

Det blev besluttet at holde idrætslejr igen til næste år i den første uge i sommerferien på Tarm idrætscenter. Inge tager kontakt til Tarm for at booke.

En forlænget weekend for de store blev debatteret. - måske et sted tættere på. Gitte undersøger mulighederne for opholdsteder for de store.

Der er mange, der har tilkendegivet at de ønsker at deltage som hjælpere til næste år.

 

5. Forberedelse af møde med Alsønderp Skole

Det blev besluttet at der ikke længere er behov for at holde formøde med skolen, som der tidligere har været tradition for.

 

6. Værdigrundlag og visioner

Emnet skal drøftes på en temadag som aftalt på sidste møde – hvem aktionerer?

 

7. Kursus, foredrag, arrangementer eller andre tilbud

Ulla har opdateret listen på DGI´s hjemmeside med nuværende ASGI medlemmer. Der er fortsat mange i HB som ikke modtager DGI bladet Udspil. Ulla kontakter DGI desangående

 

8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden følgende meddelelser:

Sorø gymnastikefterskole indbyder til et gratis døgn på en idrætsefterskole d. 5 november. Det er for 8 og 9 klassetrin. Invitationen er vedhæftet dette referat.

Ifm Projekt Frivillig har vi ikke umiddelbart nogen projekter, som kan komme i spil. Dog har hånd-bold et akut behov for hjælp pga skadet træner – Heidi tager kontakt til Projekt frivillig.

Gitte har sendt et link ud med info om indhentning af en frivilligattest til unge mennesker, der kan gøre brug af den som fx vedhæftning til et cv. Det kræver en henvendelse til afdelingsformæn-dene for at indhente den fornødne information.

Næstformanden havde ingen meddelelser.

Kassereren havde ingen meddelelse.

Sekretæren havde ingen meddelelser.

 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Badminton: Det går lidt trægt med at udleje baner – der er en del ledige timer. Der vil blive udarbejdet et indlæg i næste nummer LokaltNyt for at reklamere (ULN aktionerer)

 

Fodbold: Intet nyt

 

Gymnastik: Intet nyt

 

Håndbold: Der mangler trænere – bl.a pga af skader.

 

Skydning: Intet nyt

 

Teater: Kabaret er under opsætning. Det nye billetsystem er nu kommet i gang. Findes på inter-net-adressen www.billetten.dk -> vælg Kulsvierscenen.

Kostumeopbevaring er fortsat et problem. Der mangler en ungdomsinstruktør

 

Tennis: Vandet er blevet lukket. Det spilles stadig på banerne. Gitte kontakter Ulla mhp hvornår kommunen skal lukke ned.

Skumtennis er startet – der var kun få deltagere. Dette skyldes sandsynligvis at der har været mindre annoncering ift tidligere

 

Rulleskøjter: Intet nyt

 

Klubhus: Gitte har (igen) taget kontakt til kommunen ang bygningsforbedringer. De vil se på det når de får tid.

Nøgleliste gennemgang udsættes til næste HB møde  

 

Kulsviergården/Cafeteria.

Se tillige punkt 3

Håndbold har fortsat problemer med at få en nøgle til Klubhuset. Afslag gives med begrundelse i at der er for mange nøgler i omløb.

Heidi deltog i Kulsviergårdens generalforsamling. Referat er udsendt til alle fra det konstitue-rende bestyrelsesmøde. Vi afventer fortsat referat fra generalforsamlingen.

Nøgleliste skal gennemgås – sættes på dagsordenen til næste møde.

 

Byfestudvalget: Der kom et forsalg om at der om fredagen (efter Kr. Himmelfartsdag) kunne laves en turnering (evt. firma)

 

HSI: Møde i november – Gitte deltager

 

Banko: Der er lavet regnskab, der kort blev gennemgået. Det er en lettere tilbagegang og nye medhjælpere er stadig ”på ønskelisten”.

 

IT/Hjemmeside: Gitte vil rykke Peter Windum for pixibog

 

Convensus: Der har været afholdt en workshop med deltagelse af Ulla, Inge, Tina (gymnastik) og Helle (teater). Systemet fungerer fint. Ulla er begyndt at bogføre i det nye system.

 

Lokalt Nyt: LokaltNyt Næste deadline er 16 november  – udkommer uge 50

Der er redaktionsmøde (sandsynligvis) onsdag d. 17 november kl. 19:15. Det er vigtigt at deltage i dette møde, da næste års udgivelsesdage vil blive fastlagt. Heidi og Inge deltager. Inge sørger for at sende mail ud til alle afdelinger for at få ønsker om udgivelsesdage ift arrangementer

 

Støtteforeningen: Der har netop været afholdt møde i aften og der er udarbejdet regnskab for det sidste år. Gitte gennemgik det i korte træk.

 

Lokalrådet: Generalforsamling i aften.

 

7. Eventuelt:

GS: DGI har taget initiativ til at etablere en ”løbe-klub”, hvortil der kan tilknyttes en instruktør, der kan hjælpe med at starte op. Vi kan også sørge for at uddanne en instruktør. Skal vi tage initiativ til at starte noget op? Flere af de tilstedeværende tilkendegav at det var en god ide og ytrede ønske om at deltage.

 

Mødet hævet kl. 20:30 referent: sekretær Inge C. Holding.

 

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er

 

Tirsdag d. 25 november 2010 kl. 19:00 i Klubhuset

Mødet starter med en let middag kl. 18:30

– flere detaljer herom kommer ud i løbet af de næste uger.

 

Please publish modules in offcanvas position.