Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2010_11

R E F E R A T

  

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 13 oktober 2010

 

Til stede : Gitte Siezing(form), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant), Gitte Winkler (tennis), Heidi Rask (gym), Helle Rasmussen (teat) og Heidi Liljedahl (rep for håndbold)

 

Fraværende: Pernille Østergaard (næstform), Peter Windum (rulleskøjter), Lau Sommerfeldt (fodb) og Ole Hansen (skyd)

 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 13 oktober 2010 og nærværende dagsorden.

Referatet og dagsordenen blev godkendt.

 

2. Nøgler til klubhuset og Kulsviergården, hvem har?

  

Alle afdelinger har gjort et stort arbejde for at inddrive nøgler og nøgletilladelser og vi har ikke  yderligere mulighed for at optimere. På basis af dette må det være muligt at ”nulstille” de nøglekonti, der spærrer for udlevering af nye nøgler.

 

3. Temadag d. 10 januar vedr. værdigrundlag og visioner

DGI har tilbud om en procesvejleder, som vi evt kan gøre brug af til en temadag. Gitte arbejder videre med et oplæg.

 

4.Fastlæggelse af næste års idrætslejr, sted og dato og evt idrætslejr for 7.-9. klasse

Tarm Idrætscenter er booket mandag til fredag for de små. Vi indhenter samtidig tilbud om en forlænget weekend for 8 og 9 klassetrin - også på Tarm. (ICH aktionerer)

 

Gitte har undersøgt mulighederne for opholdsteder for de store, men finder det for dyrt. Det blev på mødet forslået at man kunne booke en spejderhytte for at holde udgiften nede.

 

5. Løbeklub

Der er fortsat stor opbakning for etablering af en løbeklub. Heidi vil undersøge om gymnastikafd evt. vil være initiativtager. Det vil være oplagt, at der blev benyttet de kurser, der er udbudt fra DGI og HSI

 

8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden følgende meddelelser:

·    Der er udsigt til at vores driftstilskud fra Hillerød Kommune bliver beskåret endnu en gang. Ulla og Gitte vil rette henvendelse til kommunen.

·    Hillerød Kommune har oprettet en kulturpulje, som kan søges udvikling af kulturelle tiltag.

·    Formanden har lavet en oversigt fra både håndbold og tennis over de forhold, det har givet anledning til kommentarer iht overholdelse af ansvar ift samarbejdsaftalen.

 

Næstformanden havde ingen meddelelser.

 

Kassereren uddelte halvårsregnskabet. Hun minder om, at der er modtaget pengegaver ifm 125 år, som bestyrelsen skal budgettere med. Det blev foreslået, at pengene kunne gå til etablering af en idrætslejr for de store.

 

Sekretæren meldte tilbage fra DGI årsmøde d. 24 november. Det stillede forslag om sammenlægning mellem Nordsjælland og København blev desværre nedstemt.

 

Samtidig mindes om mødedatoer for kommende hovedbestyrelsesmøder i 2011

Mandag d. 10 januar 2011

Tirsdag d. 8 februar 2011

Onsdag d. 9 marts 2011

Torsdag d. 7 april 2011

Onsdag d. 4 maj 2011

 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Badminton: intet nyt.

 

Fodbold: der er desværre mange medlemmer, der fortsat er i restance. Der er indrykket et indlæg i næste nummer af LokaltNyt som et forsøg på at få medlemmerne til at indbetale den manglende kontingents.

 

Gymnastik: Der er stor succes med junior diskoholdet og niveaudelt springhold.

 

Håndbold: Intet nyt

 

Skydning: Intet nyt

 

Teater: Billetsalget er i fuldt i gang til premieren på stykket ”I dit korte liv” d. 22 januar. Der er lidt begyndervanskeligheder med teknikken omkring bookning af de forskellige ekstratilbud (bl.a spisningen). Hvis man har specielle behov med forplejning eller siddepladser kan man benytte tlf. 7020 2096.

 

Der rykkes for svar mht benyttelse lokalet i klubhuset. Gitte kontakter cykelklubben.

 

Tennis: skumtennis er startet,

 

Rulleskøjter: sæsonen er startet.

 

Klubhus: Der er observeret flere utætheder i taget og der trænger vand ind, Kommunen er blevet orienteret.

 

Kulsviergården/Cafeteria. Rengøringsniveauet er desværre faldet indenfor de sidste par måneder. Flere afdelinger har meldt tilbage til formanden med klager desangående samt med opstillingen af bander, net mv. Disse er videresendt til KG. Der har været en del korrespondance mellem Gitte og KG.

Der er evalueringsmøde d. 1 december hvor Gitte og Heidi L. deltager.

 

Forpagterens tiltag med zumbaarrangementet har markant påvirket deltagerantallet i gymnastikafdelingen – specielt arobicholdet (som falder samtidig med zumba) er deltagerantallet faldet fra 30 deltager til 12.

 

Haluret er i stykker. Afdelingerne mindes om at melde tilbage til KG, hvis noget er i stykker. Det foreslås, at der opsættes en postkasse som kommunikation ml. brugere og halinspektør. Forslaget medtages på evalueringsmødet

 

Byfestudvalget: Intet nyt

 

HSI/DGI: Der er fortsat mange i HB, som ikke modtager DGI bladet Udspil. Ulla kontakter DGI desangående.

 

Banko: Der har været rettet henvendelse fra banko til Gitte for at appellere om hjælp til at aflastning som oplæser en mandag hver 1½ måned. Opgaven vil gå på skift blandt bestyrelses-medlemmerne. Gitte laver turnus.

 

IT/Hjemmeside: Gitte har rykket Peter Windum for pixibog.

 

Convensus: Økonomidelen er godt i gang. Medlemsdelen er endnu ikke startet op grundet tidsnød.

 

Lokalt Nyt: Inge deltog i det sidste redaktionsmøde d. 17 nov og referede kort herfra bl. a med gennemgang af udgivelsesdatoerne i det nye år.

Der vil blive indkaldt til generalforsamling først i det nye år. Dagsorden vil blive udsendt i december.

 

Næste deadline for indlevering af stof til LokaltNyt er 18 januar og bladet udkommer i uge 7.

 

Støtteforeningen: intet nyt

 

Lokalrådet: intet nyt

 

7. Eventuelt:

intet

 

Mødet hævet kl. 19:30 og en bid mad blev fortæret i behagelig samvær.

referent: sekretær Inge C. Holding.

 

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er

 

 

Tirsdag d. 10 januar 2011 kl. 19:00 i Klubhuset

 

 alle ønskes en god jul og på gensyn i det nye år

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.