Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2011_01

R E F E R A T 

 

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 10 januar 2011

 

Til stede : Gitte Siezing (form), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant), Helle Rasmussen (teat), Heidi Rask (gym), Gitte Winkler (tennis) og Lau Sommerfeldt (fodb)

 

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Heidi Liljedahl (rep for håndbold), Ole Hansen (skyd)  og Pernille Østergaard (næstform)

 

 

1. Godkendelse af referat fra d.  25 november 2010 og nærværende dagsorden.

Referatet blev godkendt. Inge ønskede punktet Fastelavn sat på dagsordenen. Det blev sat ind som punkt 4a

 

2. Nøgler til klubhuset og Kulsviergården, hvem har?

  

Udlevering af nøgler til Kulsviergården kræver en omstilling af låsene og er derfor bekosteligt. Gitte aftaler med Kulsviergården, hvordan det skal håndteres. Gitte vil endvidere forespørge de klubhusansvarlige om de vil varetage administration af nøgleliste til Klubhuset. Ulla tilbyder at samle listerne sammen fra de enkelte afdelinger indtil en anden løsning er fundet.

 

3. Planlægning af årets generalforsamling

Det blev besluttet at afholde årets generalforsamling onsdag 25 maj 2011. Det vil blive afholdt i klubhuset. Det blev aftalt at sørge for en god annoncering af arrangementet bl.a ved postere/plakater hos købmænd, skoler mv i lokalområdet.

 

4. Fastlæggelse af idrætslejr 2011, sted og dato og evt idrætslejr for 7-9 klasse.

Det er blevet besluttet at forsøge at gennemføre både en 5-dages idrætslejr for 4+5+6 klasse og en 3-dages lejr for 7+8+9 klasses årgang. Lejrene vil afholdes i uge 26 som tidligere år.

Inge sørger for at der kommer en artikel i det førstkommende LokaltNyt (udkommer uge 7) med generel info. I næste nummer af LokaltNyt (udkommer i uge 15) vil der blive lavet et indlæg, hvor der anmodes om interessetilkendegivelse ift de stores lejr (som har måttet aflyses flere år pga manglende tilmelding)

 

4a. Fastelavn

Fastelavnsfest planlagt til lørdag d. 6 marts. Inge giver tilsagn om at planlægge og afholde det igen i år. Til næste år skal der findes nye kræfter. Spejderne og kirken har tilkendegivet at de er interesseret i at deltage som tidligere år. Fastelavnsfesten bliver annonceret i det førstkommende LokaltNyt (udkommer uge 7)

 

 

 

5. Bankospil torsdag

Det forlyder at torsdagsbanko ophører. Kulsviergården og idrætsforeningen arbejder for at afdække mulighederne for at videreføre det som en forlængelse af og i samarbejde med mandagsbanko. Der skal gøres en stor indsats for at finde folk, der vil være interesserede i at deltage både på en mere fast position som opråber og regnskabsperson og til kontrollører (gulvfolk). Jo flere frivillige jo færre vagter til den enkelte. Samtidig kunne der opnås en aflastning af mandagsbanko-folkene. Der skal sikres, at der vil være bemanding af alle vagter uden at lægge de nuværende mandagsbanko-folk ”til last”.

§        Punktet sættes på dagsordenen til næste møde

 

6. Planlægning af evt. temadag

Der var mange gode forslag til hvordan vi kan engagere andre i foreningsarbejdet og holde fast i de gode kræfter, der allerede er engageret i idrætsforeningen.

Det blev besluttet at afholde temamøde i stedet for bestyrelsesmødet d. 9 marts. Hver afdeling sørger for at invitere i egen afdeling og Heidi Rask og Lau vil lave en form for oplæg på næste HB møde (d. 8 februar) til hvordan strukturen skal være på temamødet.

 

7. Løbeklub

Under udarbejdelse.

 

8. Indkaldelse til loppekørsel mv ifm Alsønderup Fester

Der er pt ingen der står for det ”forkromede overblik” over loppekørslen. Der er byfestudvalgsmøde i næste uge. Gitte sender en tilbagemelding.

 

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden havde følgende meddelelser: Gitte afventer en respons fra Hillerød Cykelklub. Der er bevilget 1.250 kr. til Alsønderup Lokalarkiv som tidligere år. Metaxaftalen er overgået til Shell. Den tidligere bonusordning, (hvor idrætsforeningen får et mindre tilskud pr idrætsmedlems køb af benzin, diesel og fyringsolie) er fulgt med over til Shell. Der vil blive lavet et indlæg til LokaltNyt med opfordring til at tilmelde sig denne bonusordning.

Næstformanden havde ingen meddelelser.

Kassereren havde ingen meddelelser.

Sekretæren havde ingen meddelelser.

 

 


10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Badminton: intet nyt

 

Fodbold: Der er konstituerende bestyrelsesmøde i denne uge.

Gymnastik: Der var planlagt instruktørmøde i sidste uge, som måtte aflyses pga manglende tilmelding. Det vil blive afholdt på et senere tidspunkt

 

Håndbold: Der er nu 23 medlemmer på Oldgirls holdet. Nyt Oldboys starter i efteråret med ca 21 deltagere. Det vil blive taget hensyn at det øgede antal medlemmer vil have behov for trænings-tider ved næste haltildeling.

 

Skydning: intet

 

Teater: Har modtaget 15.000 kr fra Spar NordFonden som vil blive brugt til finansiering af et nyt tæppe og nogle lysdæmpere. Der er endvidere bevilget penge fra Palle Madsen (PM belægning) og fra malerfirmaet Tikanten.

 

Tennis: intet nyt

 

Rulleskøjter: intet nyt

 

Klubhus: intet nyt

 

Kulsviergården/Cafeteria. Der har været afholdt det årlige evalueringsmøde d. 1 dec, hvor Gitte og Heidi deltog fra idrætsforeningen. Der var til mødet mange deltagere fra Kulsviergårdens bestyrelse. Derudover deltog bestyrerparret. Der afventes et referat fra mødet – Inge rykker for det.

Alle træner og instruktører at gennemgå omklædningsrummene efter træningens ophør.

Der vil blive opsat en kasse med plastikovertræk til fodtøj for at skåne gulvet og lette rengøringen af mellemgangen.

Der vil blive ophængt en tavle til påføring af observerede mangler. Der lavet afkrydsningstavle, hvorpå der vil blive anført rengøringstidspunkter.

 

Byfestudvalget: Intet nyt

 

HSI: Møde d. 25 jan. Gitte kan ikke deltage og opfordrer andre til at deltage på hendes vegne.

 

Banko: Intet nyt

 

IT/hjemmeside: Peter Windum er i gang med at udarbejde den tidligere omtalte pixibog mht til redigering og upload.

 

Conventus: Intet nyt. Når tiden tillader, vil der blive oprette medlemslister, online booking/betaling mv.

 

Lokalt Nyt: Førstkommende deadline er 18 januar – udkommer i uge 7. Der er generalforsamling i Smedens nus torsdag d. 20 januar kl. 19:15, hvor bl.a disponering af indholdet næste års 6 blade vil blive fastlagt. Inge deltager, men også andre opfordres til at deltage.

Næste blad har deadline d. 15 marts med udgivelse i uge 15.

 

Støtteforeningen: intet nyt

 

Lokalrådet: Intet nyt.

 

 

7. Eventuelt:

 

 

Mødet hævet kl.: 2o:45 :00 referent: sekretær Inge C. Holding.

Referatet er forhåndsgodkendt af formanden

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er

 

Tirsdag d. 8 februar 2011 kl. 19:00 i Klubhuset

Please publish modules in offcanvas position.