Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2011_02

R E F E R A T 

 

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 8. februar 2011

 

Til stede : Gitte Siezing (form), Pernille Østergaard (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant), Birgitte Enghave (teater) og Heidi Liljedahl (rep for håndbold)

 

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Heidi Rask (gym), Helle Rasmussen (teat), Gitte Winkler (tennis), Lau Sommerfeldt (fodb) og Ole Hansen (skyd)

 

 

1. Forrmanden for bankoudvalget, regnskab 1. halvår?

Det første halvår har haft færre deltagere mindre end tidligere. Der er stadig stor tilslutning til spilleaftenerne. Emnet sponsorer blev vendt. Turnusordningen har stået på i 2 måneder – hver 3. mandag i hver anden måned. ASGI skal i denne turnus besætte mandag 21 marts, hvor arbejdet består i at sælge og råbe op (fra gulvet).

§        Emne hertil skal findes senest på næste HB-møde.

 

2. Godkendelse af referat fra d.  10 januar  2010 og nærværende dagsorden.

Begge blev godkendt.

  

 

3. Fremlæggelse af trekvartårsregnskab

Kassereren gennemgik regnskabet.

 

4. Indkaldelse af ønsker til haltidsfordeling.

 Der indkaldes til møde i marts måned med de afdelinger, der bruger hallen. Martin indkalder.

 

5. Emner til idrætsledere fra alle afdelinger

Der mindes om at der ved generalforsamlingen er mulighed for at tildele en af idrætsforeningens 3 pokaler. Afdelinger bedes overveje hvilke af deres medlemmer, der kan komme i betragtning til pokalerne.

 

6. Planlægning af TEMAdag og ændring af dato

TEMA-dagen fastholdes d. 7 april. Start kl. 18:30

 

7. Fastlæggelse af årets idrætslejr, sted og dato og evt idrætslejr for 7-9 klasse

Der er flere personer, der er interesserede i at hjælpe. En tovholder er endnu ikke fastlagt.

Inge laver indlæg til førstkommende LokaltNyt med de smås lejr i uge 26 og de stores 3 dages lejr fra efterfølgende fredag til søndag aften (1-3 juli)

 

8. Løbeklub

Gymnastikken har som aftalt på sidste møde været i dialog med DGI omkring opstart af løbeklub. De kan være behjælpelig både med formøder for kommende medlemmer og kursus + de kan være behjælpelig med annonceringen i div. medier. Gymnastikken vil gerne dykke dybere i denne mulighed. Det vil dog først være realistisk at starte en løbeklub i sensommeren hvis det er gymnastikken, der skal være forhjul. Det blev på aftenens møde forespurgt om det er nødvendigt at tage et kursus for at starte et løbehold op. Heidi Rask vil sandsynligvis kunne svare på dette.

 

9. Torsdagsbanko

Der er flere kræfter i gang med at få etableret torsdagsbanko og der har været afholdt et møde, hvor Gitte og Heidi L repræsenterede idrætsforeningen. Ulrik Richelsen er tovholder. Heidi referer fra mødet at er stor opbakning og der er stor entusiasme. Der ligger et arbejde i at få et frivillig-team.

 

10. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden havde følgende meddelelser:

Der er fortsat dialog med Kulsviergården omkring koldhal-projektet herunder hvilket formål, idrætsforeningen kunne tænkes at have med benyttelse af hallen samt evt indarbejdelse handicapidræt. Gitte og Heidi L fortsætter dialogen med KG.

Der har været en forespørgsel fra året konfirmander om de må låne cafeteriaet til andendagsgilde. Det må vi desværre sige nej til, med henvisning til tidligere beslutninger. Vi henviser til Kirkens lokaler i Alsønderup og Tjæreby.

Næstformanden meddelte at hun ikke ønsker at fortsætte sit arbejde i hovedbestyrelsen og stiller derfor ikke op til valg ved den kommende generalforsamling. Der er fundet en ny kandidat.

Sekretæren orienterer at hun ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, når der kan findes en afløser grundet forøget arbejdstid og fraflytning fra lokalområdet.

Der vil blive udsendt konfirmationskort som tidligere år.

Kassereren holder fast i sin tidligere meddelelse om at træde ud af hovedbestyrelsen til næste generalforsamling.

 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Uni-cykling: Hovedbestyrelsen har givet tilsagn til at instruktører og deltagere kan få sponsoreret deres deltagergebyrer ifm en unicykel hyggeweekend i Haslev i april.

Inge henvender sig til Morten mhbp at indhente børneattest.

 

Badminton: Der er kommet flere børn.

 

Fodbold: Der afholdes generalforsamling d. 15 marts. Der vil blive behov for nye medlemmer til bestyrelsen.

.

Gymnastik:

Gymnastikken har kontaktet skolen fordi anlægget i gymnastiksalen ikke virker. Vi har tilbudt at slå halv skade, da anlægget er købt i fællesskab. Skolen vil vende tilbage efter møde, som var i fredags. Derudover har gymnastikken efterlyst manglende måtter og et svar på, hvem er bruger Kulsvierhallen om torsdagen, da redskaberne ikke bliver stillet på plads efter brug.

Gymnasik oplyser at Ulrik og Søren vil rigtig gerne køre sommer spring gymnastik, om torsdagen fra kl. 19 til 20.30 på Kulsviergården. Med sidste træningsgang vil blive torsdag d. 26. maj. Tilmeldingen til sommerspring bliver på opvisningsdagen.

Kan dette lade sig gøre? HB opfordrer at tage kontakt til Kulsviergården om leje.

 

Merete Henriksen er i gang med at undersøge muligheden for en Zumba instruktør til næste sæson.

 

Håndbold: Der har været afholdt udvalgsmøde. Der er ikke pt opbakning til at starte en egentlig afdelingsbestyrelse så udvalget fortsætter under hovedbestyrelsen. Der er kommet nye medlemmer og nye trænere.

 

Skydning: intet nyt.

 

Teater:

Opførelsen af ”I dit korte liv” har været en succes

Bagtæppet er blevet revet itu ved et udlejningsarrangement på Kulsviergården. Desværre blev det først opdaget senere så det har ikke været muligt at gøre regres. Udgiften er ca. 5.000 kr. Heidi L tager punktet med på næste KG bestyrelsesmøde

 

Tennis: Tennis har stillet forslag om at man reklamerer med at der er åbent på opbevaringsstedet ifm loppeindsamlingen, så folk selv kan aflevere ting. Fx et par lørdage i løbet af foråret. Gitte har svaret afdelingen pr. mail.

 

Rulleskøjter: intet nyt

 

Klubhus: Gitte informerede detaljer omkring alarmen. Finn og Birgit har sagt ja til at være ”nøglebestyrer” ifm Klubhuset.

 

Kulsviergården/Cafeteria. Der arbejdes fortsat på at få afklaret nøgleproblematikken.

Rengøringsproblematikken er fortsat en udfordring.

 

Byfestudvalget: Papirer omkring loppekørsel ifm Årets Alsønderup Fester (byfest) blev omdelt til de enkelte afdelinger. Tilbagemelding d. 21 februar

 

HSI: Intet nyt

 

Banko: se tidligere i dette referat

 

IT/hjemmeside: Peter Windum udarbejdet en pixibog mht til redigering og upload på hjemmesiden (vedhæftet bagerst i dette referat)

 

Conventus: Intet nyt.

 

Lokalt Nyt: Førstkommende deadline er d. 15 marts med udgivelse i uge 15.

Referatet fra generalforsamling d. 20 januar er modtaget i dag – det videresendes.

 

Støtteforeningen: intet nyt

 

Lokalrådet: Intet nyt.

 

 

7. Eventuelt: Intet

 

Mødet hævet kl.: 21:20

referent: sekretær Inge C. Holding.

 

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er

onsdag d. 16 marts? …eller torsdag d. 17 marts?  2011 kl. 19:00 i Klubhuset

formanden melder den endelige dato ud snarest.

 

Alle ønskes en god vinterferie

Please publish modules in offcanvas position.