Søg på ASGI.DK

HBmøde referat 2011_03

R  E  F  E  R  A  T

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 16. marts 2011

 

Til stede : Gitte Siezing (form), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant), Helle Rasmussen (teat), Gitte Winkler (tennis), Lau Sommerfeldt (fodb), Ole Hansen (skyd), Heidi Rask (gym) og Heidi Liljedahl (rep for håndbold)

 

Fraværende: Pernille Østergaard (næstform), og Peter Windum (rulleskøjter),

 

 

1. Godkendelse af referat fra d.  8 feb 2010 og nærværende dagsorden.

Referatet blev godkendt og dagsordenen blev godkendt med en kommentar om at nummerrækkefølgen af punkter skal rettes til, da der er en dublet af pkt. 3

  

 

2. Planlægning af TEMA møde d. 7 april 2011

Der er enighed om at udsætte det til efter generalforsamlingen da der er udskiftning i både hovedbestyrelsen og de enkelte afdelinger.

Når den nye bestyrelsen er konstitueret skal der fastsættes en dato for temadagen.

 

3. Planlægning af generalforsamlingen

Formanden sørger for at generalforsamlingen bliver annonceret i LokaltNyt rettidigt.

 

4. Magic Banko torsdag – kort orientering

Der var en kort gennemgang af oplægget til opstart af det nye torsdagsbanko– der var forskellige kommentarer, som vil blive viderebragt. Det påtænkes igangsat pr. 31 marts i en prøveperiode på nogle måneder. Primus motor er Ulrik Richelsen og Mads Hougaard

 

5. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens budget

Kassereren fremlagde budgettet. Der blev foretaget enkelte justeringer hvorefter budgettet blev godkendt. Tak til Ulla for hendes arbejde.

 

4. Orientering om haltidsfordeling

Der var møde d. 3 marts hvor alle afdelinger undtagen rulleskøjter var repræsenteret. Fordelingen er endnu ikke helt på plads. Det er svært at tilfredsstille alles behov.

Der var på aftenens møde en længere snak omkring hvordan en prioritering af de forskellige ønsker skal foretages – en god snak der mundede ud i en handleplan. Gitte kontakter de implicerede og forelægger det opnåede udspil.


6. Idrætslejr 2011, fastlæggelse af deltagerpris

Der er pt ikke nogen, der har givet tilsagn om at tage tjansen som lejrleder. Der har tidlige været givet tilsagn som nu er tilbagetrukket.

der mindes om at Inge har udarbejdet arbejdspapirer til afvikling af idrætslejren som en hjælp til en ny lejrleder.

Inge har sendt et indlæg om begge lejre i næste LokaltNyt som aftalt inkl. en opfordring til at interesserede til at hjælpe med afholdelsen. ICH har udarbejdet arbejdsbeskrivelser for afvikling af lejren/ne hvilket kan være et godt redskab for fremtidige ledere/ medhjælpere.

 

7. Løbeklub

Gymnastikafdelingen arbejder fortsat på oprettelse af en løbeklub i samarbejde med DGI. Der pågår et arbejde med kortlægning af hvem der interesseret i at være løber og/eller løbeguide. Der vil blive omdelt flyers til gymnastikopvisningen og der vil komme et indlæg i LokaltNyt. Der udtrykkes et tak til gymnastik for deres arbejde

 

8. Emner til idrætsledere fra alle afdelinger

Der er indkommet et forslag, som blev taget til efterretning. Alle afdelinger opfordres at komme med indstillinger til de 3 pokaler, som er en unik mulighed for at vise påskønnelse for det arbejde et masse mennesker gør i idrætsforeningen.

·          punktet tages på dagsordnen til næste møde

 

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden havde følgende meddelelser:

Formanden har modtaget en mail fra Palle Høj, der søger en tovholder til Familiedagen. Heidi Rask er interesseret.

Der er udleveret nøgler i det nye nøglesystem til Kulsviergården. Formanden forespørger om der er flere der mangler nøgler?

 

Næstformanden var ikke tilsted ved aftenen møde

 

Sekretæren fortalte om fastelavnsfesten på Kulsviergården d. 6 marts.

Der var lidt under 300 gæster heraf halvdelen børn. Arrangementet forløb godt om end kirken oplevede, at der ikke var besøgende til fastelavnsgudtjenesten – på trods af at annoncering har været den samme som tidligere år med ophængning af plakater mange steder i lokalområdet og de store supermarkeder i Hillerød vest + annonce i tidligere nummer af LokaltNyt.

Spejderne bemandede baren og får det overskud, der blev akkumuleret ved salg af sodavand, kaffe og fastelavnsboller.

Inge stod for arrangementet - sammen med sin familie - for 5. år i træ. Hun minder om at der skal findes en ny tovholder til næste år.

 

Kassereren: intet nyt under dette punkt

 

 

 

 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Uni-cykling: Der er på et tidligere hovedbestyrelsesmøde givet tilsagn om at undtagelsesvis at give et tilskud til deltagelse i en uni-cykel stævne. Det blev besluttet at der bevilges 200 kr. pr. medlem. Og fuld dækning for Morten. Dette er givet medafsæt i at det er et nyetableret sportsgren, der endnu ikke har sin egen bestyrelse.

normal procedure er, at de enkelte afdelinger beslutter i hvilken grad de støtter deltagelse i arrangementer indenfor den pågældende sportsgren.

 

Badminton: børneafdelingen er meget aktiv.

 

Fodbold:. Der er blevet valgt nye bestyrelsesmedlemmer ind ved afdelingens generalforsamling i sidste uge hvor bl.a Lau Sommerfeldt ikke lod sig genopstille. Den er endnu ikke konstitueret en ny bestyrelse.

Der opleves et stort frafald på seniorsiden, hvorimod ungdom/børne afdelingen har stor tilslutning.

 

Gymnastik: Der vil forsøgsvis blive afholdt et sommergymnastikhold i april og maj. Målgruppe: skolebørn

Gymnastikopvisning søndag d. 3 april.

 

Håndbold: Håndbold har et ønske om  at renovere cafeteriet fra næste sæson og har - så vidt vides - fået tilsagn til det fra Kulsviergårdens bestyrelse. De ønsker desuden et køkkenskab, der kan aflåses. Oldgirls træneren vil gerne afholde nogle kampe om aftenen i maj måned. Der er ”plads” ift haltidsfordelingen torsdag aften efter sommergymnastik.

 

Skydning: Der søges et medlem, der vil overtage kassererposten

 

Teater: Koret har meldt sig ud, da de ønsker at prøve kræfter på selvstændigt basis.

Stormøde er planlagt ifm generalforsamlingen mhp at hverve nye medlemmer

 

Tennis: sæsonprogram kommer ud lige før påske. Automatisk vandingsanlæg er under overvejelse. Det foreslås at kontakte kommunen. Ulla tilbyder at forhøre.

 

Rulleskøjter: intet nyt

 

Klubhus: alarmsystemet bliver opdateret

 

Kulsviergården/Cafeteria. KG bestyrelse tilbyder at være behjælpelig med at søge sponsorer til reparation af scenetæppet.

Der er nu aflåst i hallen – så husk at medbringe nøgle ved brug af hallen

 

Byfestudvalget: Der opleves igen problemer omkring logistikken ved loppekørsel. Der efterlyses en bedre information.

Gitte oplyser, at der har været gjort mange tiltag for at hverve nye kræfter til hjælp – der er bl.a. omdelt en flyer i alle lokale postkasser hvori der udtrykkes ønske om hjælp til både loppekørsel og til afviklingen af Byfesten.

Som ved så meget andet frivilligt arbejde må det konstateres, at det er meget svært at få de fornødne tilsagn om deltagelse.

 

HSI: Intet nyt

 

Banko: intet nyt

 

IT/hjemmeside: intet nyt

 

Conventus: da både kassereren og sekretæren træder ud af bestyrelsen om kort tid er der ikke incitament til at arbejde intens med at udvikle. Der opfordres til at alle bestyrelsesmedlemmer ’går på opdagelse’ i systemet. Det har mange funktionaliteter såsom mødestyring, fælles kalender mv.

 

Lokalt Nyt: Førstkommende deadline er d. 17 maj med udgivelse i uge 24.

 

Støtteforeningen: intet nyt

 

Lokalrådet: Der arbejdes med landsbyplaner og et stormøde er under planlægning. Et midtvejsmøde med politikerne er ligeledes under planlægning til efteråret.

Det blev foreslået at lokalrådet tager åbning af en cykeltunnel under trafikmotorvejen op igen med afsæt i de nye skoledistrikter.

 

7. Eventuelt:

ASGI skal besætte en post mandag 21 marts, hvor arbejdet består i at sælge og råbe op (fra gulvet). Ulla melder sig med et forbehold (Gitte S er standby)

 

Mødet hævet kl.: 21:10

referent: sekretær Inge C. Holding.

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er

Torsdag d. 7 april 2011 kl. 19:00 i Klubhuset

bemærk at det planlagte TEMAmøde er udsat til senere på året.

Dato vil blive fastlagt efter en ny hovedbestyrelse har konstitueret sig

 

 

Please publish modules in offcanvas position.