Søg på ASGI.DK

Hbmøde referat 2011_04

R  E  F  E  R  A  T

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 07. april 2011

 

Til stede : Gitte Siezing (form), Pernille Østergaard (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant), Helle Rasmussen (teat) og Gitte Winkler (tennis),)

 

Fraværende: Lau Sommerfeldt (fodb), Ole Hansen (skyd), Heidi Rask (gym), Heidi Liljedahl (rep for håndbold og Peter Windum (rulleskøjter)

 

1. Godkendelse af referat fra d.  16 marts 2011 og nærværende dagsorden.

Referatet og dagsordenen blev godkendt

  

 

2. Kort orientering om byfestudvalgets arbejde v/formand Rasmus Mortensen

Rasmus Mortensen (formand for byfestudvalget) gennemgik hvad byfestudvalget har af arbejdsopgaver og ansvarsområder ifm planlægning og afvikling af byfesten Alsønderup Fester

Kr. Himmelfartsdag herunder loppekørslen. Al overskuddet fra dette arrangement tilfalder idrætsforeningen og Kulsviergården på en 50/50 fordeling.

Ligesom i idrætsforeningen er alt dette arbejde på frivillig basis og det opleves en tendens til at færre og færre har lyst til at hjælpe med i arbejdet. Han appellerer til at lokalområdets beboere og brugere af både Kulsviergårdens og idrætsforeningens faciliteter hjælper til ved loppekørsel.

 

Fra idrætsforeningen har fodbold, tennis, skydning, gymnastik og teater har givet tilbagemelding om loppekørsel hvoraf nogle allerede har været ude og køre. Desværre har nogle af tilbagemeldingerne kun omhandlet nogle få personer, så det er rigtig svært at opretholde at hver afdeling sørger for at besætte kørsel om tirsdagen (3 pers) og om lørdagen (6 personer).

 

Rasmus beklager hvis der i enkelte tilfælde har været oplevet problemer med afvikling af køreaftalerne.

 

3. Planlægning af generalforsamlingen, herunder emner til ny bestyrelse

Der er kommet afslag fra de personer bestyrelsen har forespurgt mhp indtrædelse i bestyrelsen. Vi skal alle i den nuværende bestyrelse gøre en stor indsats for et finde emner til bestyrelsesmedlemmer.

·          Punktet sættes spå dagsordenen til næste møde

 

4. Endelig godkendelse af alle budgetter

Kassereren gennemgik budgettet for regnskabsperiode (2010/11) som blev enstemmigt godkendt

 

 

5. Haltidsfordeling

Håndbold har fået svar fra fodbold, som giver afkald på tiden tirsdag eftermiddag så håndbold kan få de ønskede træningstider. Martin rundsender den endelige oversigt.

 

6. Idrætslejr 2011, fastlæggelse af deltagerpris

Der er fortsat ikke endelig tilsagn lejrleder, men flere har udvist interesse. Der blev besluttet at deltagerbetaling skal være. uændret ift sidste år = 925 kr. De stores lejr vil være lidt lavere i pris da det kun er 3 dage (mod 5 dage på de smås lejr).

 

7. Løbeklub

Intet nyt

 

8. Emner til idrætsledere fra alle afdelinger

Der er indkommet et par emner, som behandles fortroligt. Der er fortsat mulighed for at indstille – deadline er næste hovedbestyrelsesmøde d. 4 maj.

·          Punktet sættes spå dagsordenen til næste møde

 

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formanden havde følgende meddelelser:

Mogens Orry fra Kultur og Udvikling går på pension og der inviteres til et arrangement d. 13 april kl. 14-16 i kantinen, Hillerød Rådhus

 

Næstformanden intet nyt

 

Sekretæren Joan Blom fylder 70 år d. 4 april og har som æresmedlem modtaget en gave fra idrætsforeningen. Der er arbejde i gang omkring digitalisering af børneattester, hvilket vil være en stor arbejdslettelse.

 

Kassereren: intet nyt under dette punkt

 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg

 

Uni-cykling: intet nyt

 

Badminton: intet nyt. Kassereren minder om at når hun træder af ved næste generalforsamling vil der være behov for en person til at overtage tjansen med at varetage bookning.

 

Fodbold: Seniortræneren er stoppet efter aftale med afdelingens bestyrelse, da der ikke er tilfredsstillende tilslutning. Der er kommet en del nye unge seniorspillere (ca 20 personer).98-årgangen er nedlagt pga manglende tilslutning.

 

Gymnastik: Gymnastikopvisningen forløb fint med flot fremmøde. Unicykler deltog med en lille opvisning sammen med gymnasterne

Ved gymnastikopvisningen blev det beklageligvis oplevet problemer ift Kulsviergården med opstilling af bord mv.

 

Håndbold: Der fra afdelingen ønske om at renovere køkkenet i cafeteria. Det er accepteret så vidt at det er omkostningsfrit for idrætsforeningen og renoveringsplanen bliver forelagt formanden inden arbejdet igangsættes.

 

Skydning: Generalforsamling vel overstået, der er indgået et nyt medlem i bestyrelsen

 

Teater: Generalforsamling d. 28 april

 

Tennis: intet nyt

 

Rulleskøjter: intet nyt

 

Klubhus: Der arbejdes fortsat optimering af alarmsystemet

 

Kulsviergården/Cafeteria.

Det opleves at det er svært at have en konstruktiv dialog omkring rengøring.

En låge i musikskabet er gået i stykker – det er idrætsforeningen, der skal afholde udgiften.

Der er givet grønt lys til opsætning af det ekstra skab, som håndbold ønskede i cafeteriakøkkenet - afdelingen skal selv foretage arbejdet.

 

Byfestudvalget: se tidligere i referatet

 

HSI: Gitte sender liste med mødedatoer og dagsordner. Hun appellerer til at andre deltager, da hun ikke har mulighed for at deltage.

 

Banko: Det nye Magic Banko er startet op og oplevede en spæd start til første spilleaften.

 

IT/hjemmeside: Der er på ASGI´s hjemmeside et afsnit om generalforsamlinger. Gitte tager kontakt til Peter for at få indlagt annonce om hovedbestyrelsens generalforsamling d. 25 maj.

 

Conventus: Gymnastik arbejder med at få en Dankorttilslutning ifm den næste sæsonstart

 

Lokalt Nyt: Førstkommende deadline er d. 17 maj med udgivelse i uge 24.

 

Støtteforeningen: intet nyt

 

Lokalrådet: intet nyt

 

7. Eventuelt: Der har været et uheld ved fastelavnsfest, hvor en gæst fik ødelagt sine briller. Vedkommende har forespurgt om muligheder for at erstatning. Martin vil undersøge om idrætsforeningen forsikringsmæssigt kan drages til ansvar og Inge fortsætte dialogen med skadeslidte.

 

Mødet hævet kl.:  20:50

referent: sekretær Inge C. Holding.

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er

Onsdag d. 4 maj 2011 kl. 19 i Klubhuset

~ ~ ~ ~ ~ ~

Generalforsamling er onsdag d. 25 maj 2011 kl. 19 i Klubhuset

med efterfølgende konstituerende møde

 

Please publish modules in offcanvas position.