Søg på ASGI.DK

HB generalforsamling 2010_referat

R E F E R A T  

 

fra generalforsamling torsdag d. 27 maj 2010

 

 

Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Joan Blom Hansen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Lokalt Nyt nr. 2, der udkom i uge 16. Der var ingen indsigelser mod dette, hvorfor generalforsamlingen blev konstateret for lovlig.

 

2. Aflæggelse af beretning

Hovedbestyrelsens beretning blev aflagt af formand Hans Rasmussen. Den skriftlige beretning blev omdelt ved generalforsamlingen og bliver desuden udsendt i Lokal Nyt (Nr. 3 – juni 2010). Hans Rasmussen fortalte i år i den mundtlige beretning om specielt 2 store opgaver i det forgangne år:

 

Bane overflytninen, som ved sidste års generalforsamling virkede til at være en død sild. Men ved en ihærdig indsats med initiativ fra Hans Rasmussen og flere andre implicerede blev det muligt at formulere og indsende en indsigelse til kommunen. Samtidig fik formanden med hjælp fra bl.a formanden for Kulsviergården nogle af kommunens politikere i tale og fik endog besøg lokalt fra politikere for at besigtige de omtalte områder.

 

Idrætsforeningens kunne fejre 125 års jubilæum d. 29 marts 2010. Det blev selvfølgelig markeret efter alle kunstens regler. Et udvalg bestående af flere æresmedlemmer og medlemmer fra foreningens hovedbestyrelse har lagt et meget stort arbejde i at lave et flot program for festligholdelsen lørdag d. 27 marts med et stort dagsprogram med flere aktiviteter, underholdning og udstilling. Dagen blev afsluttet med et festlig jubilæumsmiddag med efterfølgende dans til orkester, loungemusik for seniorerne og underholdning for de unge.

Flere fonde gav tilsagn om økonomisk støtte til hele arrangementet. Den Danske bank bidrog med 20.000 kr. som blev brugt til gamle lege og gamle madretter. Wiibroefonden bidrog med 6.000 kr. som blev brugt til at betale for Helsingør Pigegarden, som underholdt ved en del af aftensarrangementet. Fra Industri og Håndværker foreningen modtog foreningen 3.000 kr., som blev brugt til underholdning.

 

Anerkendelser ifm jubilæum

Formanden udtrykte en tak til Lokalarkivet for deres fine udstilling på dagen. En stor tak til Kulsviergaarden bestyrelse for at stille lokalerne til rådighed uden beregning.

Der skal også lyde en stor tak til Hans Bremer for det stor arbejde som han gjorde med at filme hele dage og aftnen. Endvidere skal der lyde en tak til Kulsvierkoret, jagtforeningen og alle de, som har ydet en indsats for at få jubilæumsfesten til at fungere. Uden alle de frivillige folk var det ikke kommet op at stå.

Tak også til gymnastikafdelingen for et flot jubilæumsindlæg ved den årlige gymnastik-opvisning. Fodboldafdelingen har ligeledes planer om at få stjerneholdet til Alsønderup i år for at fejre jubilæet.

 

Herefter gennemgik formanden beretningerne for hver af de enkelte afdelinger i foreningen:

§                   Gymnastik

§                   Tennis

§                   Teater

§                   Rulleskøjter

§                   Fodbold

§                   Håndbold

§                   Badminton

§                   Skydning

 

Formanden afsluttede sin beretning som følger:

Som altid har den årlige idrætslejr til Tarm med 4-6 kl. årgange været en enorm god tur med meget stor tilslutning fra lokalområdets mange børn. Herfra skal lyde en stor tak til den leder og de medhjælpere, som har gjort det muligt.

 

Anerkendelser

Der skal også herfra lyde en stor tak til de mange mennesker som laver et helt unikt stykke arbejde med Alsønderup Fester. Ud alle de folk der aften efter aften samler lopper ind og soter dem for til sidst at være med til at sælge dem på vores årlige loppemarked. Uden dette stykke arbejde så havde vi stået dårligt stillet i idrætsforeningen.

 

Der skal også lyde en stor tak til Banko for det arbejde, som de laver. Det er helt fantastik at I stadig kan få folk til at bruge så mange penge til banko hver mandag. Det er en meget stor hjælp for foreningslivet i Alsønderup.

 

Der ud over skal der også lyde en stor tak til alle vores samarbejdspartnere for et godt år. En stor tak til alle dem som på den en eller anden måde sponsorer vores afdelinger.

 

Og til allersidst skal der lyde en stor tak til alle de, som laver et stykke frivilligt arbejde i foreningen. Uden dem gik tingene ikke, så jeg håber bare at man vil blive ved med at bakke op om foreningen og hjælpe til hvor der kan være brug for det. Det er til glæde og gavn for alle aldre at vi har en aktiv forening.

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen

Formandens beretning blev godkendt.

 


3.  Forlæggelse af det reviderede regnskab

Regnskab for perioden 1. april 2009 – 31 marts 2010 omdeltes på mødet. Kassereren gennemgik regnskabet i detaljer og knyttede forskellige kommentarer. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag fra hovedbestyrelsen:

Forslag 1: Hovedbestyrelsen indstiller til at rulleskøjter vil blive oprette som en selvstændig afdeling i ASG&I (i henhold til §7 i foreningens vedtægter)

§        Der blev stemt om forslaget og med overvægt af stemmer for blev forslaget godkendt af generalforsamlingen

Forslag 2: Hovedbestyrelsen indstiller til at KPMG vælges som ekstern revisor i det indeværende år (se bilag). Samtidig foreslås det, at der på næste års generalforsamling vil blive foretaget en vedtægtsændring: ekstern revisor skal sættes på valg hvert år. 

§        Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen

 

5. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer og passive medlemmer

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingent forbliver uændret på kr. 10,- til passive medlemmer. Dette blev godkendt af generalforsamlingen

 

6. Valg

Valg af stemmetællere: Hans Asmussen og Heidi Rask

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hans Rasmussen er på valg og modtager ikke genvalg.

Hovedbestyrelsen foreslår Hugo Holm, som kort præsenterer sig.

Yderligere opstiller Rasmus Mortensen og Gitte Siezing Hansen til valg. De giver ligeledes en kort præsentation. Inge C. Holding modtager genvalg

Generalforsamlingen stemte om disse kandidater og valgte resulterede i at

Inge C. Holding blev genvalgt for 2 år og Gitte Siezing Hansen blev valgt for en 2-årig periode.

 

Valg af bestyrelsessuppleant

Martin Frilander blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år

 

Valg af revisor

Torben Boe Nielsen blev valgt for 2 år som revisor.

 

Valg af revisorsuppleant

Dorthe Sørensen blev genvalgt for 1 år som revisorsuppleant

 

Valg af fanebærer/ fanebærersuppleant

Finn Pedersen blev genvalgt som fanebærer for 1 år

Mathilde Jensen blev genvalgt som fanebærersuppleant for 1 år

 


7. Eventuelt

Spørgsmål fra forsamlingen:

 

Hvad har hovedbestyrelsens tænkt dem at gøre ved den store udgift til halleje (som i parents bemærket er en særhed i kommunen hvor de fleste foreninger ikke har adgang til ”egen” hal)

Svar: Bestyrelsen er opmærksom på den store budgetpost halleje men sammenholder det med de fordele foreningen har ved at have mulighed for at benytte hallen.

 

Hvornår bestyrelsen vil påbegynde brugen af Convensus.

Svar: så hurtigt efter sommerferien som muligt. Der tilbydes medlemmer at få adgang til Convensus nu.

 

Formanden informerer, at der har været indstillinger til følgende pokaler i år:

·         Idrætslederpokalen tildeles Pia og Søren Jensen for deres indsats i gymnastikafdelingen

·         Aktivpokalen tildeles Kristina Jensen og Theresa Greibe for deres indsats i gymnastikafdelingen

·         Foreningslederpokalen blev ved 125 års jubilæumsfesten d. 27 marts tildelt Inge C. Holding for hendes indsats i hovedbestyrelsen

 

Ved jubilæumsfesten d. 27 marts 2010 blev Joan Blom Hansen og Finn Petersen tildelt æresmedlemskab af foreningen.

Samtidig modtog følgende personer foreningens hæderstegn:  Ulla Lund Nielsen (hovedbestyrelsen) , Merethe Henriksen  (gymnastik) og Peter Windum (rulleskøjter).

 

En flaske whisky blev givet til formanden som anerkendelse for hans ihærdige indsats som formand for idrætsforeningen.

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og viderebragte hovedbestyrelsens invitation til efterfølgende ost og vin arrangement.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                      ______________________________                                                       

         Dirigent, Joan Blom Hansen                                                Sekretær, Inge C. Holding

 

 

Please publish modules in offcanvas position.