Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2016 2508 02

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

torsdag den 25. august 2016 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Merete Klem Andersen, Rikke Jensbøl, Niels Olsson og Tina Folkmann.

Afbud: Elisa Schjønnemann, Nicolaj Lyng Madsen, Jacob Bertelsen, Birgitte Enghave.

 

Vi havde deltagelse af 2 nye ansigter på vores møde. Rikke Jensbøl, som deltager på vegne af Rulleskøjteafdelingen, og Niels Olsson, som deltager på vegne af Skytteafdelingen. Hjerteligt velkommen til jer.

 

Peter fortalte lidt om Idrætsforeningen og hvem der deltager i møderne.

 

 

1.   Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen kommentarer og hermed godkendt.

Tina meddelte, at hun ikke har fået aktionsliste fra sidste sæson med. Den kommer med i dette referat.

 

2.   Gennemgang af personlige aktioner (opgaver) fra sidste møde

Hvem har nøgler til Kulsviergården?

Der er intet nyt vedr. nøglerne.

 

Handicapidræt

Intet nyt. Heidi kontakter Dansk Handicap Forbund, for at høre om de er interesseret i udendørsarealerne.

 

Kommunen, procedure

Kommunen sørger for, at der kommer en seddel op på opslagstavlen med information om, hvad man skal gøre, når der sker noget udenfor arbejdstiden.

 

 

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning

Cykelklubben har vendt tilbage, og er ikke interesseret i at dele faciliteterne med os, da de fremadrettet vil brug klubhuset noget mere. Det er vi meget uforstående over. Peter vil ringe til formanden for at drøfte dette. Merete vil meget gerne have at Tennis deltager, hvis der bliver et møde. 

 

Fanebærer

Tina har spurgt i gymnastikken. Der er ingen som vil.

Det kan være svært, at få nogle til at gøre det. Indtil videre må Hovedbestyrelsen; Peter, Heidi, Tina træder til, hvis der er behov for fanen.

 

                                   Musikanlæg, kontakt til Ole

Rulleskøjteafdeling skal sikre, at der ikke bliver spillet for højt musik i hallen, uanset hvem der er ansvarlig i hallen. Michael og Søren skulle finde en brugbar løsning. Peter rykker for en status.

Derefter skal Peter kontakter Ole fra Kulsviergården og informere, hvad planen er for denne sæson.

 

Bordtennis

Peter skal kontakte Rasmus Mortensen, som har lovet at komme med en person, som vi kan kontakte i forbindelse med trænere til bordtennis.

Rikke kender nogle vi kan kontakte, hvis vi også skal have handicap bordtennis.

                                  

3.   Meddelelser fra formanden

Intet nyt.

 

4.   Meddelelser fra Næstformanden

Kontakt til kommunen

Kommunen vil gerne nedlægge cykelklubbens skur, men det kan ikke lade sig gøre uden det går ud over tennisskuret. Der kan laves en dør mellem de 2 skure.

 

Anders fra kommunen har taget billeder af fejl og mangler på klubhuset. Alle indendørs ting er blevet udbedret.

Der er nogen problemer med at få lavet halvtaget, da det ikke er noget kommune har sat op, men vi prøver at få det lavet.

 

Skytternes klubhus – hvem ejer det??  Heidi kontakter kommunen.

 

 

5.   Meddelelser fra kasserer

Intet, Elisa var ikke til stede.

 

 

6.   Meddelelser fra sekretæren

Tina vil gerne have en repræsentant fra alle afdelingerne, som deltog i vores bestyrelsesmøder.

 

Rulleskøjteafdelingen, Floorball: Rikke, Pia, Dorthe

Gymnastikken:                                                               Pernille, Lise, Linda

Teater:                                                                           ?

Fodbold:                                                                        Nikolaj, Peter

Tennis:                                                                           Merete eller en anden fra afd.

Skytteafdelingen                                                            Niels,

Badminton:                                                                                     ?

Håndbold                                                                       ?

 

Tina holder op til næste sæson. Flere afdelinger får hjælp fra Tina vedr. Conventus m.v. De skal kontakte hende, for at blive oplært i disse ting.

 

Der skal også findes en ny kasserer i Rulleskøjteafdelingen i stedet for Tina.

 

7.   Kort orientering fra afdelingerne

Gymnastik

Gymnastikken har afholdt opstartsmøde for alle instruktører og hjælpetrænere. Denne sæson ligger klar. Der er kommet ny instruktør på mor/far/barn holdet.

Der er kommet ny bestyrelse. Tina er fortsat formand i denne her sæson. Der er kommet ny kasserer Linda Lyng Madsen. Alle Tinas opgaver er fordelt ud på bestyrelsesmedlemmerne.

 

Fodbold

Wissam er stoppet som træner for seniorerne.

Nikolaj har nogle udestående med Wissam med hensyn til bolde og sponsorater.

 

Tennis

Har ikke så mange medlemmer. Afdelingen har prøvet at lave nogle aktiviteter. Der har været en god træning for børnene, og der er nogle af forældrene, som har kørt træningen videre. Disse forældre bliver belønnet med nogle flasker vin.

Merete kan ikke træne mere pga. slidgigt. Hun tager 1 år mere i bestyrelsen. Bestyrelsen overveje, hvem de kan få med i bestyrelsen, da mange af den nuværende bestyrelse holder op om 1 år.

 

Teater

Teater leder efter ny instruktør til børneteater, da de "gamle" ikke vil fortsætte. De er i gang med at vælge et stykke til voksenteater, det bliver i genren lettere lystspil. Vi overvejer at rykke vores forestillinger til efter vinterferien for at komme fri af julen, hvor de plejer at have meget travlt med teater.

 

Rulleskøjter

Rulleskøjteafdelingen har afholdt opstartmøde med klargøring af rulleskøjter og rengøring af cafeteriet. Der deltog 9 personer.

Rulleskøjteafdelingen har overtaget cafeteriet igen, som mange er glade for.

 

Heidi mindede afdelingen om, at hvis rampen skal bruges, så skal man bruge det rigtige tape.

 

Badminton

Starter op den 7.-8. september.

 

Skydning

De har ca. 25 medlemmer. Det er meget svært at få nye medlemmer.

De sidder 5 i bestyrelsen.

 

Vi i hovedbestyrelsen vil rigtig gerne have en rundvisning i deres klubhus.

 

Tina vil spørge Birgit om en nøgle til vores klubhus til Skytteafdelingen, så de kan holde møder mv.

 

Klubhus

Intet nyt

 

Kulsviergården/cafeteriet

Intet nyt.

 

Idrætslejr

Peter skal lave regnskab, som skal forelægges på næste møde.

 

Man skal overveje, hvilke klasser, man skal have med til næste år.

Prisen skal også hæves.

 

Man skal i gang med at finde ledere til næste Idrætslejr.

 

 

It-Hjemmeside

Husk at opdatere eller læg oplysninger ind på hjemmesiden.

 

Banko

 

Hjælp til bankoholdet:

19/9                          Tina

21/11                        Merete

16/1                         Peter

20/3

15/5

 

 

Lokalt Nyt

Intet nyt.

 

HSI/DGI

Intet nyt.

 

Lokalrådet

Lokalrådet har fået en ny IT mand, som skal stå for hjemmesiden.

 

Merete fortalte endvidere kort om de ting, som de har gang i.

 

-      Ændring af vedtægterne

-      Den grønne sløjfe

-      Hvordan får man kontakt til nye tilflyttere

-      Drøftelse af modtagelse af flygtninge

 

 

8.   Diverse

Ny hovedkasserer

Elisa holder op om et år. Der skal findes en, som kan erstatte hende. Jo hurtigere jo bedre, så vedkommende kan bruge dette år til at blive sat ind i opgaverne.

 

Nikolaj er et bud, som ny hovedkasserer. Ellers kunne det være 2 personer, som kunne deles om opgaverne.

 

Søge midler via fonde

Da vi ikke har så mange penge, skal der søges midler via fonde, hvis der skal indkøbes ting eller laves arrangementer.

 

Gymnastikken skal i gang med at søge midler til nye redskaber.

 

 

9.  Eventuelt

Merete sørger for mad til næste møde, som er den 28. september 2016 kl. 18.00 i klubhuset.

 

 

30.08.16 

Tina Folkmann


AKTIONS

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården

20/8-15

Heidi har brug for at vide, hvem der har nøgle til Kulsviergården.

AKTION: Håndbold, Gymnastik, Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

17/9-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken.

AKTION: Håndbold skal overdrage nøglerne til Heidi – Heidi kontakter Tania. Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

Når der er styr på nøglerne, skal Heidi overdrage opgaven til Tina.

22/10-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken. Alle afdelinger skal melde tilbage til Heidi hurtigst muligt, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Det drejer som om nøgler til cafeteriet, hoveddøren og depot.

AKTION: Heidi skal lave en liste, hvem der har nøgler til Kulsviergården, derefter skal opgaven gives videre til Tina.

26/11-15

Heidi skal lave en samlet oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Alle afdelinger skal spørges.

14/1-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen.

Heidi sender mail ud til Tennis, Badminton, Håndbold og Teater og får styr på, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Derefter skal det videregives til Tina.

25/2-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen. Peter har modtaget en masse nøgler fra Håndbold; Karina, som nok indeholder nøgler, som Heidi mangler.

Heidi rykker for de andre afdelinger.

Når der findes en oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården, overdrages opgaven til Tina.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Tennis har ingen nøgler. Lene og hendes datter, som tidligere har været træner i badminton har nøgle. Den skal inddrages.

25/8-16

Intet nyt

Heidi

20.08.15

 

Handicapidræt

20/8-15

Lavt medlemstal

Heidi foreslog handicapidræt. AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

17/9-15

Heidi har ikke fået undersøgt det. AKTION: Heidi undersøger det nærmere til næste gang.

22/10-15

Heidi har en veninde, som arbejder indenfor handicapidræt. Hun har foreslået, at man kan tilbyde Handicapidrætsforbund, at de kan bruge hallen til handicapidræt, da de mangler lokaler. Men da det skulle være i ASGI regi, så skal det undersøges nærmere, hvordan vi gør.

AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

26/11-15

Intet nyt.

14/1-16

Intet nyt.

25/2-16

Heidi har kontaktet Dansk Handicap Forbund, for at høre om de er interesseret i at have handicapidræt hos os. De vil vende tilbage, når de har fundet ud hvilke idræts, som de har brug for en hal til.

Heidi skal også have fokus på vores udendørsarealer, når Dansk Handicap Forbund vender tilbage.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Handicapidræt har fået mange henvendelser fra forskellige steder. De har tidligere undersøgt Kulsviergården, men den er ikke god nok til handicapidræt.

Heidi skal undersøge, om de er interesseret i udendørsarealerne omkring klubhuset.

Transporten til Alsønderup kan være et problem.

25/8-16

Heidi kontakter igen Dansk Handicapforbund for at høre om de er interesseret i udendørsarealerne.

Heidi

20.08.15

Kommune skal vende tilbage med en procedure, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid

17/9-15

Vand i vaskerummet

Peter blev ringet op fra Allan fra fodbold, at der var vand i vaskerummet. I den forbindelse blev der talt op, hvad proceduren er, hvis der sker sådanne ting. Heidi har kontaktet kommune, og afventer svar vedr. hvilken procedure vi skal bruge.

26/11-15

Heidi skal rykke for proceduren, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid.

25/2-16

Intet nyt. Kontaktpersonen i kommune har ferie i øjeblikket

17/3-16

Rengøringslederen Janne kontakter Anders på kommunen om en procedure, hvis der sker noget i klubhuset efter arbejdstiden.

14/4-16

Søren, som har været vores kontaktperson i kommunen, er stoppet pr. ¼. Hans afløser skal til at skrive en vejledning, da der ikke findes nogen i forvejen.

25/8-16

Kommunen har lovet at sætte en procedure op i klubhuset

Heidi

17.09.15

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning af lokaler

22/10-15

Heidi har talt med Bjarne fra Cykelklubben. ASGI må gerne overtage lokalerne, hvis de har førsteret til lokalerne, når de har arrangementer. Heidi skal arrangere et møde med Cykelklubben, hvor man i fællesskab skal rydde op i rummene.

26/11-15

Der er ikke gjort noget ved sagen.

14/1-16

Peter kontakter formanden for cykelklubben, så de kan blive enige om, hvad der skal gøres.

25/2-16

Peter har skrevet til Cykelklubben. Har ikke hørt fra dem. Rykker dem for et svar.

17/3-16

Cykelklubben har afholdt bestyrelsesmøde, og de er ikke interesseret at give slip på lokalerne.

Peter har tilbudt, at hvis vi kunne deles om Cykelklubbens lokaler, så kan de benytte de andre lokaler, når de har deres arrangementer.

Det er Cykelklubben interesseret i. Peter vil arrangere et møde oppe i klubhuset med Cykelklubben, hvor de kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan det skal foregå.

14/4-16

Peter har skrevet til Cykelklubben, for at få arrangeret et møde, hvor de i fællesskab kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan klubhuset kan bruges. Peter afventer svar vedr. en dato.

 

25/8-16

Cykelklubben har vendt tilbage, og er ikke interesseret i at dele faciliteterne med os, da de fremadrettet vil brug klubhuset noget mere. Det er vi meget uforstående over. Peter vil ringe til formanden for at drøfte dette. Merete vil meget gerne have at Tennis deltager, hvis der bliver et møde. 

Peter

22.10.2015

Musikanlæg, kontakt til Ole

25/2-16

Musikanlægget er kommet på Kulsviergårdens højtalere. Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget. Peter kontakter Ole, for at få løst problemet.

De gamle højtalere skal tages ned.

17/3-16

Peter og Ole skal mødes over i Kulsviergården for at finde en løsning.

Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget.

De gamle højtalere skal tages ned.

14/4-16

Peter har ikke haft møde med Ole. Sæsonen er slut, så det haster ikke så meget.

Tina har talt med Palle Madsen, som meget gerne vil have det bragt i orden hurtigst muligt. Peter kontakter Ole.

25/8-16

Rulleskøjteafdeling skal sikre, at der ikke bliver spillet for højt musik i hallen, uanset hvem der er ansvarlig i hallen. Michael og Søren skulle finde en brugbar løsning. Peter rykker for en status.

Derefter skal Peter kontakter Ole fra Kulsviergården og informere, hvad planen er for denne sæson

Peter

25.02.16

Bordtennis

25/8-16

Peter skal kontakte Rasmus Mortensen, som har lovet at komme med en person, som vi kan kontakte i forbindelse med trænere til bordtennis.

Rikke kender nogle vi kan kontakte, hvis vi også skal have handicap bordtennis.

Peter

25.08.16

Regnskab for Idrætslejren

Peter skal lave regnskab og fremlægge det på næste møde

Peter

25.08.16

 

Please publish modules in offcanvas position.