Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2016 2410 04

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

mandag den 24. oktober 2016 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Heidi Liljedahl, Elisa Schjønnemann, Merete Klem Andersen, Nicolaj Lyng Madsen, Jacob Bertelsen, Rikke Jensbøl, Lise Lausten Frederiksen, Susanne Andreasen og Tina Folkmann.

Afbud: Peter Windum.

 

Vi havde deltagelse af 2 nye ansigter på vores møde. Lise Lausten Frederiksen, som deltager på vegne af Gymnastikken og Susanne Andreasen fra Teaterafdelingen. Hjerteligt velkommen til jer.

 

Der er blevet ændret på den dagsorden, som Peter har sendt ud.

 

Dagorden ser ud som nedenstående

 

Punkt 1.  Drøftelse om ASGI´s fremtid

Punkt 2.  Meget kort orientering fra afdelingerne, hvis de har noget

Punkt 3.  SparNord

Punkt 4.  Økonomi v/Elisa

Punkt 5.  Næste møde - Julefrokost

Punkt 6. Eventuelt

 

 

1.   Drøftelse om ASGI´s fremtid

Der blev aftalt på sidste møde, at vi skal bruge en times tid på at drøfte ASGI fremtid.

 

Tina mente ikke, at vi skal bruge tid på at finde på nye ting. Vi får ikke flere hænder til at løse det, så hun så hellere, at vi brugte vores tid på at blive bedre til det, som vi er gode tid.

 

Vi har Fodbold – børneholdene går godt. Hvordan kan vi holde på dem?  Kan vi lave et samarbejde med andre klubber, så vi kan lave små turneringer. Vi kan åbne cafeteriet for at skabe liv.

 

Det sammen gælder Badminton – her kunne man også tale med andre klubber, så man kunne spille med andre – skabe noget liv ved at have cafeteriet åbnet, mens man spillede nogle kampe.

 

Tennis har gjort rigtig meget for at få ny medlemmer, men det er ikke rigtig lykkedes. Tina forslog, at man åbne op for at få medlemmer fra Hillerød og/eller Helsinge.

 

ASGI er ikke meget synlig i gadebilledet. Hvordan kan vi løse det?

Vi har et klubhus, som er glemt lidt væk og som ikke viser tegn på, at vi bor her.

Vi har lidt informationer om afdelingerne på Kulsviergården – Men det kunne gøres meget bedre.

 

Skal vi have brochure om ASGI liggende i børnehaver, skolen og købmanden????

 

Der blev talt om informationsmøder, hvor tilflyttere kunne komme og høre, hvad vi går og laver.

 

Tina mener ikke, at vi får særlig mange til at gå ind i de forskellige bestyrelser. Hun tror, at folk rigtig gerne vil hjælpe. Vi kan jo se det vedr. Alsønderup Fester, hvor der er rigtig mange, som hjælper til. Hvis vi skal have folk til at hjælpe, så skal vi lave små projekter, hvor folk melder ind med deres hjælp. Det er overskueligt for dem. Folk kan ikke overskue at melde sig til noget mere end et par måneder frem i tiden. Det kræver en del koordinering at få dette op at stå, men det kan lade sig gøre.

 

Det blev besluttet, at man går hjem i sine afdelinger og drøfter hvordan hver afdeling kan blive bedre. Vi skal i første omgang ikke tænke på penge og om vi har hænder til at løse det.

 

Vi tager drøftelsen igen til mødet i januar. Når vi kommer frem til nogle gode bud, skal vi finde ud af, hvad det kræves for få det ført ud i livet. Vi bliver nødt til i fællesskab løfte denne opgave.

 

2.   Kort orientering fra afdelingerne

Fodbold

Nikolaj har talt med Wissam. Han har ingen bolde. Wissam lovede at aflevere nøgle til klubhuset til Birgit. Nikolaj skal følge op på, at dette sker.

 

Tennis

Tennis afholder generalforsamling mandag den 31. oktober kl. 19.00 i klubhuset.

 

 

3.   SparNord

Peter arrangerer møde med Spar Nord den 24/11 kl. 17.00, hvor bestyrelsen samt afdelinger deltager.

 

Peter og Tina er bedt om at komme med forslag, hvordan vi kan reklamere for SparNord, så vi kan få andel i sponsorpengene på 10.000 kr.

 

Vi drøftede, hvordan vi kunne gøre. Det var meget svært, da SparNord ikke ville komme med et bud på, hvad det kunne være.

 

Gymnastikken vil gerne dele deres brochure ud til juleafslutning og ved opvisningen, hvor der deltager rigtig mange mennesker.

 

Teateret kunne sætte deres navn i programmet og vedlægge deres brochure.

 

Ellers kom ikke flere bud – er det mon nok til at have et møde???

 

 

4.   Økonomi

Elisa gennemgik regnskabet.

Der mangler kontingenter for fodbold og badminton, når man ser på, hvor meget, der er blevet budgetteret med.

 

Tina ved ikke med fodbold – tror måske at de har lagt et forkert tal ind vedr. hvor meget de regner med at få ind i indtægter.

 

Badminton skal rykke deres medlemmer for betaling. Holdet for årgang 8-11 år afventer man at se, om der kommer flere på holdet ellers bliver holdet lukket. Dette tages der stilling til i starten af november måned.

 

Rulleskøjteafdelingen har ikke fået mange penge ind endnu, men Tina håber og regner med, at der efter efterårsferien kommer gang i hallen om lørdagen. Det har været for godt vejr i september til at være inde.

 

Elisa synes ikke, at økonomien ser særlig god ud. Hvis vi ikke laver nogle tiltag, så ser det ikke godt ud for ASGI.

 

Elisa kunne endvidere fortælle, at hun har modtaget 55,20 kr. i bonus vedr. forsikring.

 

5.   Næste møde - Julefrokost

Næste gang vi har møde, har vi også julefrokost. Alle, som deltager i møderne er velkomne.

Da vi ikke har så mange penge, så kom der forslag om, at enten tog vi noget mad med hver eller at vi betalte ca. 50-60 kr. hver til mad samt tager en lille gave med til ca. 30-40 kr.

Der blev ikke besluttet noget, så det ligger hos Peter og Heidi at tage denne beslutning.

 

6.   Eventuelt

Heidi orienterede om, at Tina har indkaldt Kulsviergårdens bestyrelse til et møde i morgen, hvor der skal drøftes, hvordan vi kan hjælpe bankoudvalget med at få den hjælp, som de efterlyser.

 

 

30.10.16 

Tina Folkmann


AKTIONS

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården

20/8-15

Heidi har brug for at vide, hvem der har nøgle til Kulsviergården.

AKTION: Håndbold, Gymnastik, Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

17/9-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken.

AKTION: Håndbold skal overdrage nøglerne til Heidi – Heidi kontakter Tania. Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

Når der er styr på nøglerne, skal Heidi overdrage opgaven til Tina.

22/10-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken. Alle afdelinger skal melde tilbage til Heidi hurtigst muligt, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Det drejer som om nøgler til cafeteriet, hoveddøren og depot.

AKTION: Heidi skal lave en liste, hvem der har nøgler til Kulsviergården, derefter skal opgaven gives videre til Tina.

26/11-15

Heidi skal lave en samlet oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Alle afdelinger skal spørges.

14/1-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen.

Heidi sender mail ud til Tennis, Badminton, Håndbold og Teater og får styr på, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Derefter skal det videregives til Tina.

25/2-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen. Peter har modtaget en masse nøgler fra Håndbold; Karina, som nok indeholder nøgler, som Heidi mangler.

Heidi rykker for de andre afdelinger.

Når der findes en oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården, overdrages opgaven til Tina.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Tennis har ingen nøgler. Lene og hendes datter, som tidligere har været træner i badminton har nøgle. Den skal inddrages.

25/8-16

Intet nyt

28/9-16

Intet nyt. Heidi lover at komme med en liste næste gang

Heidi

20.08.15

 

Handicapidræt

20/8-15

Lavt medlemstal

Heidi foreslog handicapidræt. AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

17/9-15

Heidi har ikke fået undersøgt det. AKTION: Heidi undersøger det nærmere til næste gang.

22/10-15

Heidi har en veninde, som arbejder indenfor handicapidræt. Hun har foreslået, at man kan tilbyde Handicapidrætsforbund, at de kan bruge hallen til handicapidræt, da de mangler lokaler. Men da det skulle være i ASGI regi, så skal det undersøges nærmere, hvordan vi gør.

AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

26/11-15

Intet nyt.

14/1-16

Intet nyt.

25/2-16

Heidi har kontaktet Dansk Handicap Forbund, for at høre om de er interesseret i at have handicapidræt hos os. De vil vende tilbage, når de har fundet ud hvilke idræts, som de har brug for en hal til.

Heidi skal også have fokus på vores udendørsarealer, når Dansk Handicap Forbund vender tilbage.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Handicapidræt har fået mange henvendelser fra forskellige steder. De har tidligere undersøgt Kulsviergården, men den er ikke god nok til handicapidræt.

Heidi skal undersøge, om de er interesseret i udendørsarealerne omkring klubhuset.

Transporten til Alsønderup kan være et problem.

25/8-16

Heidi kontakter igen Dansk Handicapforbund for at høre om de er interesseret i udendørsarealerne.

28/9-16

Intet nyt

Heidi

20.08.15

Kommune skal vende tilbage med en procedure, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid

17/9-15

Vand i vaskerummet

Peter blev ringet op fra Allan fra fodbold, at der var vand i vaskerummet. I den forbindelse blev der talt op, hvad proceduren er, hvis der sker sådanne ting. Heidi har kontaktet kommune, og afventer svar vedr. hvilken procedure vi skal bruge.

26/11-15

Heidi skal rykke for proceduren, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid.

25/2-16

Intet nyt. Kontaktpersonen i kommune har ferie i øjeblikket

17/3-16

Rengøringslederen Janne kontakter Anders på kommunen om en procedure, hvis der sker noget i klubhuset efter arbejdstiden.

14/4-16

Søren, som har været vores kontaktperson i kommunen, er stoppet pr. ¼. Hans afløser skal til at skrive en vejledning, da der ikke findes nogen i forvejen.

25/8-16

Kommunen har lovet at sætte en procedure op i klubhuset

28/9-16

Det er ikke kommet noget op endnu

Heidi

17.09.15

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning af lokaler

22/10-15

Heidi har talt med Bjarne fra Cykelklubben. ASGI må gerne overtage lokalerne, hvis de har førsteret til lokalerne, når de har arrangementer. Heidi skal arrangere et møde med Cykelklubben, hvor man i fællesskab skal rydde op i rummene.

26/11-15

Der er ikke gjort noget ved sagen.

14/1-16

Peter kontakter formanden for cykelklubben, så de kan blive enige om, hvad der skal gøres.

25/2-16

Peter har skrevet til Cykelklubben. Har ikke hørt fra dem. Rykker dem for et svar.

17/3-16

Cykelklubben har afholdt bestyrelsesmøde, og de er ikke interesseret at give slip på lokalerne.

Peter har tilbudt, at hvis vi kunne deles om Cykelklubbens lokaler, så kan de benytte de andre lokaler, når de har deres arrangementer.

Det er Cykelklubben interesseret i. Peter vil arrangere et møde oppe i klubhuset med Cykelklubben, hvor de kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan det skal foregå.

14/4-16

Peter har skrevet til Cykelklubben, for at få arrangeret et møde, hvor de i fællesskab kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan klubhuset kan bruges. Peter afventer svar vedr. en dato.

 

25/8-16

Cykelklubben har vendt tilbage, og er ikke interesseret i at dele faciliteterne med os, da de fremadrettet vil brug klubhuset noget mere. Det er vi meget uforstående over. Peter vil ringe til formanden for at drøfte dette. Merete vil meget gerne have at Tennis deltager, hvis der bliver et møde. 

28/9-16

Intet nyt, Peter skal kontakte formanden.

Peter

22.10.2015

Musikanlæg, kontakt til Ole

25/2-16

Musikanlægget er kommet på Kulsviergårdens højtalere. Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget. Peter kontakter Ole, for at få løst problemet.

De gamle højtalere skal tages ned.

17/3-16

Peter og Ole skal mødes over i Kulsviergården for at finde en løsning.

Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget.

De gamle højtalere skal tages ned.

14/4-16

Peter har ikke haft møde med Ole. Sæsonen er slut, så det haster ikke så meget.

Tina har talt med Palle Madsen, som meget gerne vil have det bragt i orden hurtigst muligt. Peter kontakter Ole.

25/8-16

Rulleskøjteafdeling skal sikre, at der ikke bliver spillet for højt musik i hallen, uanset hvem der er ansvarlig i hallen. Michael og Søren skulle finde en brugbar løsning. Peter rykker for en status.

Derefter skal Peter kontakter Ole fra Kulsviergården og informere, hvad planen er for denne sæson

28/9-16

Intet nyt

Peter

25.02.16

Bordtennis

25/8-16

Peter skal kontakte Rasmus Mortensen, som har lovet at komme med en person, som vi kan kontakte i forbindelse med trænere til bordtennis.

Rikke kender nogle vi kan kontakte, hvis vi også skal have handicap bordtennis.

28/9-16

Intet nyt.

Peter

25.08.16

Regnskab for Idrætslejren

Peter skal lave regnskab og fremlægge det på næste møde

28/9-16

Intet nyt.

Peter

25.08.16

 

Børneattester

Alle træner, som har med børn at gøre, skal aflevere børneattest til Tina Folkmann inden den 1/12

 

Tina

28.09.16

Udestående med Wissam

Nikolaj skal sørge for at få nøgler og bolde af Wissam

 

24/10-16

Nikolaj har talt med Wissam. Han har ingen bolde. Wissam lovede at aflevere nøgle til klubhuset til Birgit. Nikolaj skal følge op, at dette sker.

 

 

 

Nikolaj

28.09.16

Nøgle til klubhuset

Tina skal kontakte Birgit, for at få en nøgle til klubhuset. Nøglen skal Skytteafdelingen have, så de kan benytte det til deres møder m.v.

Tina

25.08.16

Evaluering af møde med Spar Nord

Peter aftaler et møde den 24/11 kl. 17.00 med SparNord. Hovedbestyrelsen deltager og hvis der er nogen afdelinger, som lyst til at deltage, er de meget velkommen.

Vi skal have et møde inden, hvor vi skal drøfte, hvad vi kan tilbyde dem. Skal aftales på næste møde.

Peter

28.09.16

Banko

Tina indkalder til et møde med Kulsviergården og Idrætsforeningen, for at tale om bankoens fremtid

Tina

28-09-16

 

Please publish modules in offcanvas position.