Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2016 0112 05

 

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde og julefrokost

torsdag den 1. december 2016 kl. 18

hos Heidi Liljedahl

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Merete Klem Andersen, Rikke Jensbøl, Dorthe Henriksen og Tina Folkmann.

Afbud: Elisa Schjønnemann, Nicolaj Lyng Madsen, Jacob Bertelsen, Susanne Andreasen, Linda Lyng Madsen, Niels Olsson

 

Vi havde deltagelse af 1 nyt ansigt på vores møde. Dorthe Henriksen, som deltager på vegne af Rulleskøjteafdelingen. Hjerteligt velkommen til dig.

 

Rulleskøjteafdelingen er blevet enig om, at Rikke deltager i alle møderne fremover og Dorthe er suppleant.

 

Der er blevet ændret på den dagsorden, som Peter har sendt ud, da vi ikke er så mange på mødet.

 

Dagorden ser ud som nedenstående

 

Punkt 1.  Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

Punkt 2.  Kort orientering fra Gymnastik, Tennis, Rulleskøjteafdelingen, LokaltNyt

og Lokalrådet

Punkt 3.  Diverse

Punkt 4.  Eventuelt

 

Vedr. aktionslisten, så vil Tina lige fortælle, at hun har kontaktet Birgit vedr. en nøgle til klubhuset til Skytteafdelingen. Birgit fortæller, at formanden har en nøgle til klubhuset, derfor slettes det på listen.

 

Heidi har endnu ikke fået lavet en oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården. Tina synes, at vi også skal have en oversigt over, hvem der har skabe ovre i depotet på Kulsviergården. Tina hjælper Heidi med at få et overblik over dette.      

 

 

1.      Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

Formand

Intet nyt

 

Næstformand

Bankoudvalget har spurgt om vi kan sponsorere 500 kr. til en købmandskurv, som skal bruges til det sidste bankospil i december.

Det har vi sagt ja til.

 

Fredag den 12. maj 2017 skal der afholdes banko. Men da det også er St. bededag, og Kulsviergården godt kan bruge lokalerne til arrangementer, så bliver banko flyttet ind i hallen. Man kan ikke bruge hallen før og efter, men det skulle ikke være noget problem, da afdelinger er stoppet med træning i hallen på det tidspunkt. Man begynder også at gøre klar til Alsønderup Fester efterfølgende.

 

Sekretæren

Tina mangler børneattester fra Badminton og Tennis.

Merete kontakter deres nye unge træner i Tennis og Tina kontakter Nanna og Jacob. Det haster, da vi skal have dem sendt af sted i december måned, senest om 8-10 dage.

 

2     Kort orientering fra afdelingerne

Gymnastik

Gymnastikken afholder juleafslutning for alle børneholdene den 15. december kl. 17.00-19.00 på Kulsviergården. Der vil være leg/gymnastik den første time og derefter julehygge med æbleskiver og gløgg/juice.

Gymnastikken har 262 medlemmer på nuværende tidspunkt.

 

Tennis

Tennis har fået en ny træner på 17 år, som virker rigtig god og seriøs.

 

Der er nu blevet booket 12 søndage med skumtennis. Mange har givet udtryk for, at det er rigtigt skægt at deltage i.

 

Der har været diskuteret, om man kunne få et samarbejde med Gadevang, hvor man kunne bruge hinanden på tværs – det arbejder man videre på.

 

Rulleskøjteafdelingen

Der er stadigvæk udfordringer med at få hjælp til vagterne.

 

Der er ikke rigtig kommet gang i salget. Man havde håbet på, at efter efterårsferie så ville der komme mere gang i det.

Det blev diskuteret, hvad man kunne gøre, for at få flere besøgende. Tages op igen på mødet i januar 2017.

 

LokaltNyt

Peter havde et eksemplar med af LokaltNyt, som er ved at blive trykt. Det bliver sidste blad i år.

 

Lokalrådet

Merete orienterede om, at hun været til et dialogmøde i Hillerød Kommune om eksisterende og mulige integrationstiltag i Hillerøds lokalområder.

Det er vigtigt at de føler sig velkomne.

Kommune ønsker at fordele boligerne til flygtninge rundt i kommunen, så det ikke bliver en ghetto.

Lokalrådene blev spurgt deres tænker, og hvad de kunne gøre for at flygtningene blive integreret i lokalsamfundet.

Merete forslog, at vi kunne tilbyde at børn kunne deltage gratis et år.

Man kunne også lave arrangementer i klubhuset, hvor man kunne spise sammen, så man kunne lære hinanden at kende.

Man kan søge en pulje hos kommunen, hvor man kan søge midler til dette.

Der findes en forening, som hedder Venligboerne. De modtager tøj, cykler m.v., som de giver videre til flygtninge. De laver fællesspisning og hjælpe dem.

Man kan trække på tolke via kommunen.

Der er 203 voksne og 130 børn (flygtninge) i Hillerød.

 

2.      Diverse

ASGI fremtid

Det blev besluttet, at vi drøfter dette på vores møde den 17/1 2017.

Der bliver ikke andre punkter på dette møde – kun hvis der er noget akut, som skal håndteres.

 

Status vedr. hjælp til bankudvalget

Tina orienterede om, at hun har haft møde med bestyrelsen på Kulsviergården, for at finde en løsning på, hvordan vi kan hjælpe bankoudvalget. På mødet blev det besluttet, at Palle og Tina skulle holde møde med Bankoudvalget, for at finde ud af, hvad de havde brug for.

Det har de nu gjort. Der skal findes 1-2 afløsere til Finn, som er opråber. Det har 1. prioritet. Heidi vil gerne hjælpe, men der skal findes 1 mere. Palle skulle spørge Michael. Tina rykker for status.

Endvidere har de brug for en fast afløser 2. og 4. mandag i hver måned. Der er måske fundet 2 personer. Tina rykker for status.

 

Møde med Spar Nord

Vi skal have fundet en ny dato vedr. et møde med Spar Nord.

Vi er bedt om komme med forslag, hvordan vi kan reklamere for Spar Nord, så vi kan få andel i sponsorpengene på 10.000 kr.

Det blev diskuteret, om vi havde noget, som vi kan tilbyde.

 

Det var meget svært, da Spar Nord ikke ville komme med et bud på, hvad det kunne være. Vi finder en dato på mødet den 17. januar 2017.

 

Status vedr. ny hovedkasserer

Det er et stort problem. Man har spurgt nogle personer, men det er ikke lykkedes endnu at finde en. Alle bedes spørge rundt, hvis de kender nogen, som måske kunne være interesseret.

Vi må sætte en annonce i LokaltNyt og på facebook.

 

Bankovagter

Merete har sat sig på den sidste vagt.

 

Hjælp til bankoholdet:

16/1                   Peter

20/3                   Jacob

15/5                   Merete

 

3.   Eventuelt

Rikke tager mad med til næste møde den 17. januar 2017 kl. 18.00

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

 

 

03.12.16 

Tina Folkmann


AKTIONS

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården

20/8-15

Heidi har brug for at vide, hvem der har nøgle til Kulsviergården.

AKTION: Håndbold, Gymnastik, Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

17/9-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken.

AKTION: Håndbold skal overdrage nøglerne til Heidi – Heidi kontakter Tania. Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

Når der er styr på nøglerne, skal Heidi overdrage opgaven til Tina.

22/10-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken. Alle afdelinger skal melde tilbage til Heidi hurtigst muligt, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Det drejer som om nøgler til cafeteriet, hoveddøren og depot.

AKTION: Heidi skal lave en liste, hvem der har nøgler til Kulsviergården, derefter skal opgaven gives videre til Tina.

26/11-15

Heidi skal lave en samlet oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Alle afdelinger skal spørges.

14/1-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen.

Heidi sender mail ud til Tennis, Badminton, Håndbold og Teater og får styr på, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Derefter skal det videregives til Tina.

25/2-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen. Peter har modtaget en masse nøgler fra Håndbold; Karina, som nok indeholder nøgler, som Heidi mangler.

Heidi rykker for de andre afdelinger.

Når der findes en oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården, overdrages opgaven til Tina.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Tennis har ingen nøgler. Lene og hendes datter, som tidligere har været træner i badminton har nøgle. Den skal inddrages.

25/8-16

Intet nyt

28/9-16

Intet nyt. Heidi lover at komme med en liste næste gang

01/12-16

Heidi har endnu ikke fået lavet en oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården. Tina synes, at vi også skal have en oversigt over hvem der har skabe ovre i depotet på Kulsviergården. Tina hjælper Heidi med at få et overblik over dette.             

Heidi

20.08.15

 

Handicapidræt

20/8-15

Lavt medlemstal

Heidi foreslog handicapidræt. AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

17/9-15

Heidi har ikke fået undersøgt det. AKTION: Heidi undersøger det nærmere til næste gang.

22/10-15

Heidi har en veninde, som arbejder indenfor handicapidræt. Hun har foreslået, at man kan tilbyde Handicapidrætsforbund, at de kan bruge hallen til handicapidræt, da de mangler lokaler. Men da det skulle være i ASGI regi, så skal det undersøges nærmere, hvordan vi gør.

AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

26/11-15

Intet nyt.

14/1-16

Intet nyt.

25/2-16

Heidi har kontaktet Dansk Handicap Forbund, for at høre om de er interesseret i at have handicapidræt hos os. De vil vende tilbage, når de har fundet ud hvilke idræts, som de har brug for en hal til.

Heidi skal også have fokus på vores udendørsarealer, når Dansk Handicap Forbund vender tilbage.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Handicapidræt har fået mange henvendelser fra forskellige steder. De har tidligere undersøgt Kulsviergården, men den er ikke god nok til handicapidræt.

Heidi skal undersøge, om de er interesseret i udendørsarealerne omkring klubhuset.

Transporten til Alsønderup kan være et problem.

25/8-16

Heidi kontakter igen Dansk Handicapforbund for at høre om de er interesseret i udendørsarealerne.

28/9-16

Intet nyt

Heidi

20.08.15

Kommune skal vende tilbage med en procedure, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid

17/9-15

Vand i vaskerummet

Peter blev ringet op fra Allan fra fodbold, at der var vand i vaskerummet. I den forbindelse blev der talt op, hvad proceduren er, hvis der sker sådanne ting. Heidi har kontaktet kommune, og afventer svar vedr. hvilken procedure vi skal bruge.

26/11-15

Heidi skal rykke for proceduren, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid.

25/2-16

Intet nyt. Kontaktpersonen i kommune har ferie i øjeblikket

17/3-16

Rengøringslederen Janne kontakter Anders på kommunen om en procedure, hvis der sker noget i klubhuset efter arbejdstiden.

14/4-16

Søren, som har været vores kontaktperson i kommunen, er stoppet pr. ¼. Hans afløser skal til at skrive en vejledning, da der ikke findes nogen i forvejen.

25/8-16

Kommunen har lovet at sætte en procedure op i klubhuset

28/9-16

Det er ikke kommet noget op endnu

Heidi

17.09.15

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning af lokaler

22/10-15

Heidi har talt med Bjarne fra Cykelklubben. ASGI må gerne overtage lokalerne, hvis de har førsteret til lokalerne, når de har arrangementer. Heidi skal arrangere et møde med Cykelklubben, hvor man i fællesskab skal rydde op i rummene.

26/11-15

Der er ikke gjort noget ved sagen.

14/1-16

Peter kontakter formanden for cykelklubben, så de kan blive enige om, hvad der skal gøres.

25/2-16

Peter har skrevet til Cykelklubben. Har ikke hørt fra dem. Rykker dem for et svar.

17/3-16

Cykelklubben har afholdt bestyrelsesmøde, og de er ikke interesseret at give slip på lokalerne.

Peter har tilbudt, at hvis vi kunne deles om Cykelklubbens lokaler, så kan de benytte de andre lokaler, når de har deres arrangementer.

Det er Cykelklubben interesseret i. Peter vil arrangere et møde oppe i klubhuset med Cykelklubben, hvor de kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan det skal foregå.

14/4-16

Peter har skrevet til Cykelklubben, for at få arrangeret et møde, hvor de i fællesskab kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan klubhuset kan bruges. Peter afventer svar vedr. en dato.

 

25/8-16

Cykelklubben har vendt tilbage, og er ikke interesseret i at dele faciliteterne med os, da de fremadrettet vil brug klubhuset noget mere. Det er vi meget uforstående over. Peter vil ringe til formanden for at drøfte dette. Merete vil meget gerne have at Tennis deltager, hvis der bliver et møde. 

28/9-16

Intet nyt, Peter skal kontakte formanden.

Peter

22.10.2015

Musikanlæg, kontakt til Ole

25/2-16

Musikanlægget er kommet på Kulsviergårdens højtalere. Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget. Peter kontakter Ole, for at få løst problemet.

De gamle højtalere skal tages ned.

17/3-16

Peter og Ole skal mødes over i Kulsviergården for at finde en løsning.

Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget.

De gamle højtalere skal tages ned.

14/4-16

Peter har ikke haft møde med Ole. Sæsonen er slut, så det haster ikke så meget.

Tina har talt med Palle Madsen, som meget gerne vil have det bragt i orden hurtigst muligt. Peter kontakter Ole.

25/8-16

Rulleskøjteafdeling skal sikre, at der ikke bliver spillet for højt musik i hallen, uanset hvem der er ansvarlig i hallen. Michael og Søren skulle finde en brugbar løsning. Peter rykker for en status.

Derefter skal Peter kontakter Ole fra Kulsviergården og informere, hvad planen er for denne sæson

28/9-16

Intet nyt

Peter

25.02.16

Bordtennis

25/8-16

Peter skal kontakte Rasmus Mortensen, som har lovet at komme med en person, som vi kan kontakte i forbindelse med trænere til bordtennis.

Rikke kender nogle vi kan kontakte, hvis vi også skal have handicap bordtennis.

28/9-16

Intet nyt.

Peter

25.08.16

Regnskab for Idrætslejren

Peter skal lave regnskab og fremlægge det på næste møde

28/9-16

Intet nyt.

Peter

25.08.16

 

Børneattester

Alle træner, som har med børn at gøre, skal aflevere børneattest til Tina Folkmann inden den 1/12

 

Tina

28.09.16

Udestående med Wissam

Nikolaj skal sørge for at få nøgler og bolde af Wissam

 

24/10-16

Nikolaj har talt med Wissam. Han har ingen bolde. Wissam lovede at aflevere nøgle til klubhuset til Birgit. Nikolaj skal følge op, at dette sker.

 

 

 

Nikolaj

28.09.16

Evaluering af møde med Spar Nord

Peter aftaler et møde den 24/11 kl. 17.00 med SparNord. Hovedbestyrelsen deltager og hvis der er nogen afdelinger, som lyst til at deltage, er de meget velkommen.

Vi skal have et møde inden, hvor vi skal drøfte, hvad vi kan tilbyde dem. Skal aftales på næste møde.

01/12-16

Blev aftalt at der skal findes en ny dato på januar mødet i 2017

Peter

28.09.16

Banko

Tina indkalder til et møde med Kulsviergården og Idrætsforeningen, for at tale om bankoens fremtid

01/12-16

 

Tina

28-09-16

 

Please publish modules in offcanvas position.