Søg på ASGI.DK

HB møde referat 2017 1904 08 PDF Udskriv Email
Skrevet af Tina Folkmann   

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

onsdag den 19. april 2017 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum (HB), Merete Klem Andersen (Tennis), Nicolaj Lyng Madsen (Fodbold), Rikke Jensbøl (Rulleskøjteafd.), Lise Lausten Frederiksen (Gymnastik), Susanne Andreasen (Teater) og Tina Folkmann (HB).

Afbud: Elisa Schjønnemann (HB), Jacob Bertelsen (Badminton + HB), Niels Olsson (Skytteafd.)

 

 

Dagorden

 

Punkt 1.    Godkendelse af referat og aktionsliste fra sidste møde

 

Punkt 2.     Aktuelle emner:

-      Status vedr. økonomi – budget

-      ASGI Generalforsamling 2017

-      Dialogmøde

-      Banko – møde vedr. fremtiden

 

Punkt 3.     Meddelelser fra formand, næstformand, kasserer og sekretær

 

Punkt 4.     Kort orientering af afdelinger og udvalg

 

Punkt 5.     Eventuelt

 

 

1.   Godkendelse af referat og aktionsliste fra sidste møde

Niels Olsson fra Skytteafdelingen er kommet med en kommentar til sidste referat: ”Jeg vil lige fortælle, at jeg ikke har det svært med Conventus, tværtimod, det er så nemt, programmet sætter, uden problemer, selv datoen på bilagene”

 

Nye ind i HB

Peter har spurgt Pia Rugh Andersen, om hun stadigvæk er interesseret i at komme ind i bestyrelsen, og det er hun.

 

Idrætslejren

Den er blevet aflyst i år, da vi ikke kunne finde nogen hjælpere til at tage med. Der har været lidt respons på denne udmelding – 2 har givet udtryk for, at de måske kunne hjælpe og ellers at det var godt vi meldte ud i god tid.

 

2.   Aktuelle emner

Status vedr. økonomi – budget

Peter udleverede budgettet.

Nogle afdelinger har budgetteret med et underskud. Tina mener ikke, at vi skal budgettere med et underskud. De indtægter man regner med at få ind, skal passe med de udgifter man regner med at få. Det skal gå i nul. Det er vigtigt, at kassererne følger deres budget nøje. Hvis man ikke får de indtægter ind, som man budgettere med, så må man prøve at kigge på sine udgifter, og prøve at justerer dem. Og hvis det er svært, så må man søge midler til at gøre de ting, man gerne vil.

Floorball kommer ud med et minus. Den indtægt, som vi får ind kan ikke betale for udgiften til hallejen. Her er eneste mulighed, at vi skal reklamere mere, så vi får flere til at dyrke Floorball.

Vores økonomi har ikke været god i flere år, og det skal vi prøve at gøre noget ved. Tina ved godt, at det ikke er særlig sjovt at høre hele tiden, at vi ingen penge har til at gøre nogen ting. Derfor synes Tina, at vi skal i gang med at søge midler til de ting, som afdelingerne gerne vil i gang med. Det er den eneste vej til at få midler ind på. Vi trænger til at der kommer lidt liv i foreningen, så det kan tiltrække nye medlemmer, men også at vi kan få nogle flere frivillige til at hjælpe til.

Tina vil gerne hjælpe til med at søge midlerne, men afdelingerne skal selv komme med ønskerne og et overslag på, hvad det vil koste. Så samler Tina det og lave en eller flere ansøgninger.

 

Det blev aftalt, at afdelinger som budgettere med et underskud skal justerer det og sende et nyt budget til Tina, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. seneste den 1. maj 2017.

Og at afdelingerne skal komme med ønsker og overslag vedr. søgning af midler senest den 1. maj 2017. Det sendes også til Tina.

Derefter vil HB holde et møde og gennemgå budgetterne endnu en gang og se på de ønsker afdelingerne gerne vil søge midler til.

 

Budgetterne bliver godkendt på generalforsamlingen.

 

Generalforsamling 17/5-17

En repræsentant fra hver afdeling skal deltage i generalforsamlingen og fortælle lidt om sæsonen, som er gået og evt. planer for næste sæson.

Peter vil spørge Hans Rasmussen, om han vil være dirigent.

Der vil være ændringer til ”Forretningsorden for bestyrelsen”, da vi har ønske om at ændre på møderækken.

Vi skal sige farvel til Jacob og Elisa, som forlader HB.

Hans Asmussen vil gennemgå regnskabet.

Det blev besluttet sidste år, at vi ikke har råd til at give mad efter generalforsamlingen. Der vil i stedet for blive serveret kaffe/te og kage.

Merete og Tina bager kage.

Der blev drøftet, hvem der skal have de 3 pokaler i år. Navne blev fundet. Tina sørger for at få navnene på pokalerne.

 

Dialogmøde

Der er igen blevet afholdt et dialogmøde, som Lokalrådet stod for.

Der var deltagelse fra skolen, grundejerforeninger, ASGI, Borgerforeningen, vandværkerne samt nogle kom for sig selv.

 

Man blev delt op i grupper, som drøftede nedenstående emner:

-      Hvordan tiltrækker vi flere frivillige og holder fast i dem vi har

-      Fælles fodslag – strategi for Hjemmesider og Lokalt Nyt

-      Den grønne tråd/sløjfe

 

Der blev besluttet at lave en fælles kalender. Borgerforeningen skal stå for denne kalender.

 

Der blev diskuteret, hvordan man kunne tiltrække flere frivillige. Det kunne være en god ide, hvis dem, som er villige, fortalte andre om, hvorfor de er det.

 

Det er vigtigt at værdsætte de frivillige, f.eks. ved en årlig fest.

 

Et øget samarbejde mellem borgerforening og lokalråd, hvor informationer kunne blive slået op på Borgerforeningens hjemmeside.

 

Der var et ønske om at flere lavede indlæg til Lokalt Nyt.

 

Denne grønne tråd/sløjfe skal opdateres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, og alle er velkommen til at melde sig. Vi skal have mere synlighed over, hvilke tiltage der er i området.

 

Forslag om et klippekort til nye tilflyttere, hvor man fik gratis prøvetimer, så man kom rundt i lokalområdet.

 

Endvidere havde Ole Caspersen et kort oplæg vedr. samarbejdet med Lokalrådet og Alsønderup Vandværk. Lokalrådet gav udtryk for at de ikke havde noget med overtagelsen af vandværket at gøre.

 

Emner som var oppe på mødet:

Hvordan skal lokalrådet fungere i samarbejde med foreningerne i fremtiden?

 

Hvordan kan vi forbedre koordinationen med lokalrådet, så vi undgår handlinger, som der ikke er enighed om?

 

Mere synlighed og åbenhed med hensyn til de forskellige gruppers arbejde i lokalrådet på hjemmesiden Mere imødekommenhed.

 

Plads til de frivillige er vigtigt – plads til debat og drøftelser – pas på at det ikke bliver indspist i lokalsamfundet. Flere åbne borgermøder og valgmøder

 

Annette Rieva styrede mødet og gjorde det rigtigt godt.

 

Henvendelse fra Ole Caspersen

Peter og Tina har fået en mail fra Ole Caspersen, som gør os opmærksom på, at lokalrådet har indsendt ønsker til en ny lokalplan for Baunevej 2-4-6-8 hvor de giver udtryk for, at de ønsker en bred lokalplanplan, der giver mulighed for byggeri på boldbanerne eller en del af dem.

Han mener ikke, at dette har været diskuteret lokalt, men mener også at det må være i idrætsforeningens interesse at vide det, så vi har mulighed for at tage stilling.  

I øjeblikket er nr. 4 den eneste bygning som ikke anvendes, en ny lokalplan med dette indhold vil kunne få store konsekvenser for skoles fortsatte virke og boldbanernes fremtidige anvendelse.

HB kender ikke noget til dette her, og spurgte Merete, hvad dette drejer sig om, da hun sidder i Lokalrådet.  Hun ved, at der er blevet lavet et høringssvar. Hun undersøger det og vender tilbage. ASGI vil gerne involveres i dette her.

 

Mandagsbanko

Tina kunne informere om, at Palle og Carsten fra Kulsviergården og hende selv fra ASGI har haft møde med bankoudvalget. Vi kom med et forslag, hvordan vi kan køre mandagsbanko videre, nu hvor Birgit og Finn stopper. Det har bestemt ikke været nemt at finde nogle afløsere. Men Ulla fra Fredagsbanko vil gerne gå ind og hjælpe mandagsbanko. Det bliver med de samme spil, som mandagsbanko har nu. Overskuddet vil gå til Kulsviergården og ASGI. Men Ulla skal have noget for at administrerer dette. Overskuddet vil blive lidt mindre, men alternativet er, at vi må lukke mandagsbanko, og så kommer der slet ingen penge ind. Der skal afholdes et nyt møde, hvor hjælperne ved mandagsbanko og Ulla samt Kulsviergården og ASGI deltager for at drøfte den videre proces.

 

3.   Meddelelser fra formand, næstformand, kasserer og sekretær

Booking af hallen

Det er tid til at komme med ønsker vedr. booking af hallen 2017-2018.

Ønsker skal sendes til Tina: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. inden den 8. maj 2017, hvor tiderne vil blive fordelt.

 

 

4.   Orientering fra afdelingerne og udvalg

Gymnastik

Der er opvisning på søndag. Der er et fantastisk program for dagen med 2 gæstehold.

 

Der er generalforsamling den 9/5 kl. 19.00 i klubhuset.

 

Der har været nogle problemer med at booke gymnastiksalen om mandagen til næste sæson, da SFO pludselig har booket den om aftenen. Det giver problemer med hensyn vores M/K hold, som altid har trænet mandag aften.

 

Fodbold

Man er begyndt at spille udendørs. Der er 3 ungdomshold og Oldboys spiller 8 mands denne sæson.

 

Tennis

På søndag starter tennis op. Men kommunen har ikke gjort banerne klar, så der bliver ikke muligt at spille på søndag. Der er mulighed for at spille bordtennis eller airhochey i stedet for.

 

Taget på skuret er blevet ødelagt. Der er nogen, som har været inde i skuret, da der ligger cigaretskodder, men der er ikke blevet taget noget.

 

Rulleskøjteafd.

Sæsonen er slut. Efter jul har der været rigtig mange og løbe rulleskøjter.

Der afholdes generalforsamling den 15/5, hvor man vil drøfte om man skal rykke sæsonen ved at starte senere.

 

NERF

Peter har annonceret rigtig meget for den nye aktivitet. Det har været en stor succes. Den næste gang bliver den 7. maj.

 

Badminton

Peter kunne informere om, at Jacob og Nanna har været til møde med DGI og fået rigtige gode inputs med hjem. De vil lave flere aktiviteter til badminton og prøve at få flere medlemmer.

 

Teater

Der er generalforsamling den 4/5-1 kl. 19.30 i klubhuset. Birgitte og Lotte genopstiller ikke. 3 nye stiller op.

 

Man søger stadigvæk efter en instruktør til børneteateret.

 

Klubhuset

Nøglen til køkkenet, som hænger ude i vaskerummet er blevet væk. Hvem har nøglen????

 

Man skal huske at booke klubhuset hos Birgit og Finn på telefon 48 28 62 32 eller mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. . De sørger for at klubhuset er rengjort.

 

Birgit har spurgt om, man kan være passivt medlem i Idrætsforeningen. Peter undersøger det.

 

Kulsviergården

Der skal afholdes bestyrelsesmøde, hvor Peter skal med. Mødet er blevet flyttet, dato ikke meldt ud endnu.

 

Kulsviergården (og ASGI) har søgt om midler til en klatrevæg og en tarzanbane. De har fået 50.000 kr. fra Grethe Christiansens Legatstiftelse.

 

Lokalt Nyt

Det er blevet besluttet, at bladet skal have nyt layout og skal udkomme i farver i 2018.

Der er blevet arrangeret 2 møder med nogle trykkere, som kommer med et tilbud og forslag til et nyt blad. Det første møde var i går tirsdag. Peter viste et bud på et nyt blad. Det så rigtigt godt ud.

Det andet møde med en ny trykker, bliver afholdt på torsdag.

Redaktionen regner med at tage en beslutning inden man går på sommerferie.

 

Lokalrådet

Merete kunne informere om, at Mangholm vil lave nye aktiviteter. En besøgsgård samt haver til skolen.

Lokalrådet vil gerne bakke op om disse aktiviteter.

 

Lise (Gymnastik) havde forslået Mangholm om at lave børnedyrskue. Det synes vi, var en rigtig god ide.

 

 

 

 

5.   Eventuelt

Susanne spurgte til, hvordan aktivitetstilskuddet blev fordelt på afdelingerne.

Tina sagde, at man sender tal ind til kommune, hvor mange børn man har denne sæson, og efter det, får man tilskud. Tina vidste ikke, om beløbene bliver af kommune fordelt ud på afdelingerne eller om det er Elisa, som gør det. Peter undersøger det.

 

 

Endvidere blev der diskuteret om, hvad vi kan gøre for de unge mennesker, som bruger udendørsarealerne ved Klubhuset, skolen og FDF. Problemet er at de ikke rydder op efter sig og ødelægger ting. De må rigtig gerne være der, men de skal behandle det ordentligt.

 

 

24.04.2017

Tina Folkmann