Søg på ASGI.DK

Referat

 

Hovedbestyrelsens generalforsamling

onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.30

i klubhuset

 

 

1.   Valg af dirigent

Hans Rasmussen blev valgt og han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den har været annonceret i de to sidste numre af Lokalt Nyt.

 

Referent: Tina

 

2.   Aflæggelse af beretning af Peter

Velkommen til generalforsamling i ASGI.

 

Foreningen kunne fejre sin 132. fødselsdag den 29. marts i år. 132 år! – Et flot tal.

 

I det sidste års tid, har vi i bestyrelsen arbejdet med flere forskellige områder, jeg vil prøve at komme ind på de fleste i denne beretning.

 

Noget vi igen i år har prøvet at have fokus på – er økonomien i Idrætsforeningen!!

- Vi arbejder stadigvæk på en større kontrol vedr. brug af timer på Kulsviergården samt hvorledes vi kan udnytte de timer vi betaler for – maksimalt.
Vi prøver at spare hvor det er muligt – minus haltid i vinterferie, minus det store ostebord ved generalforsamlinger med mere – og så prøver vi at skabe mere fokus på, at de enkelte afdelinger skal have fokus på ”selv at skaffe de penge de behøver ved f.eks. sponsorater eller søgning af fonde

Igen i år har vi i HB haft en god dialog med de enkelte afdelinger om, hvad de bruger deres penge på!! Selvom dette ikke er nemt!

Jeg vil ikke tale mere om økonomi – Det vil Hans Asmussen (assistent for Elisa) fortælle meget mere om, når vi gennemgår det revidere regnskab.

 

Der er ingen tvivl om, at Skolen og vores daginstitutioner er fundamentet for Idrætsforeningen – så det er vigtigt vi bakker op om skolen og gør hvad vi kan for at bevare den. Selvfølgelig kan vi mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor færre aktive i idrætsforeningen.

Jeg taler med inspektøren, ASGI taler med skolen og vi laver enkelte aktiviteter i fællesskab – dog håber jeg, at vi i fremtiden kan samarbejde meget mere!

 

Traditionen tro, drog omkring ca. 40 børn af sted til sommerens idrætslejr i Tarm i juli måned 2016. Stor tak til de frivillige ledere, som giver en uge af deres sommerferie til glæde for idrætsforeningens yngste medlemmer.

I år kører bussen ikke af sted. Det har været meget svært at skaffe frivillige voksne til at tage med og da samtidig vores lejrleder meldte fra – valgte vi at aflyse Idrætslejren. Der var på daværende tidspunkt 10 tilmeldinger, men vi syntes selv, at det har været vigtigt at melde aflysningen ud i god tid, således at aflysningen ikke ville komme i konflikt med de berørte familiers ferieplanlægning.

Vi forventer dog, at årets aflysning er sidste gang det sker og vi har da også allerede booket Tarm idrætscenter til næste år.


Det var også i år – op til vores sæsonstart, at vi havde stoppet samarbejdet med Wissam (købmand og pizzaejer) om at drive cafeteriet på Kulsviergården.

Vi har så i denne sæson, primært i Rulleskøjteafdelingen, arbejdet på at få cafeteriedriften op på samme niveau som tidligere.


Vores klubhus. Vi har i mange år arbejdet på, at kommunen skulle vedligeholde vores klubhus. Vi har holdt møde dem, hvor vi har gennemgået alle de fejl og mangler vi ønsker udbedret. Men det går generelt meget langsomt. Vi er dog stadigvæk meget glade for, at kommunen sidste år renoverede vores badeforhold, så de blev meget flotte.

Når vi taler om vores klubhus – så var vi jo sidste år i dialog med Hillerød Cykelklub.
Vores plan var – at begge parter kunne anvende hele klubhuset og tennis afd. så også kunne bruge ”Cykelklubben”’s lokaler. Jeg havde haft indledende samtaler med deres formand, som var meget positiv, men pludselig ændrede de holdning og vil ikke deltage i noget samarbejde.
Vi vil stadigvæk prøve at skabe en dialog – både så de kan fjerne resterne i deres grønne skur, der nu står åbent og ulåst – men også så vi kan finde en bedre løsning.

 

 

Det er også i år, at ASGI i samarbejde med Kulsviergården har nedsat en arbejdsgruppe der skal kigge på, hvordan og hvorledes Mandagsbanko kan fortsætte. Fra ASGI var det Tina og Heidi der deltog. Der er behov for tilførelse af nye frivillige hjælpere og da Birgit og Finn samtidig har meldt ud, at de til sommer stopper som primus motorer hver mandag – er der behov for, at ASGI og Kulsviergården i samarbejde finder ud af, hvordan det fantastiske arbejde kan videreføres.

Der har været afholdt mange møder, for at drøfte, hvordan vi kommer videre, og arbejdsgruppen har desværre ikke kunnet finde nogen frivillige, som vil tage et ansvar for Mandagsbanko!  Der er nogle, som ønsker at hjælpe til en gang i mellem, men i længden er dette ikke holdbart.
Vi er alle enige om, at det er en trist udvikling, men vi må acceptere, at sådan er udviklingen !

 

Vi havde håbet i sidste sæson, måske at etablere et samarbejde med Dansk Handicap Idrætsforbund – med henblik på udnyttelse af alle vores muligheder, det er desværre ikke blevet til noget – men det er et område, vi fortsat vil prøve at komme i kontakt med.

 

Til gengæld har vi startet et NERF KAMP projekt op.
"NERF KAMP" handler i bund og grund om, at børn i alle aldre leger politi og røvere. De skyder med NERF våben, som skyder med ufarlige "skumgummipile". Planen er, at anvende ca.

halvdelen af hallen på Kulsviergården og lave en "bane" (kamp område) af redskaber fra Gymnastikafdelingen.
Alle børn fra 6 år og opefter vil være velkomne.

De har lavet noget lignende i bl.a. Brønderslev og Struer, hvor det i Struer er en stor succes med over 100 besøgende børn ved hver åbning.

Al reklame er lavet på Facebook og vi har allerede haft tre åbninger, som har været en stior succes med over 80 børn tilmeldt hver gang. Vi forventer at fortsætte med at gennemføre arrangementer hele året – 1-2 gange pr. måned.

 

I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg nu selv fremlægge årsberetning.


Badminton – Peter på vegne af Jacob og Nanna.

Badminton har været ok i år med de store børn og voksne om torsdagen.

 

Til næste år gør vi en ekstra indsats for 3/4 klasserne. Vi har tilbudt skolen at stå for 2 x idræt hvor de kan se hvad Badminton er.

De store melder vi til holdturnering for første gang og hvis ellers der kommer nok kan det blive til 2 hold u13 +u17

 

I november har vi reserveret til natminton hvor man spiller i mørke med oplyste baner og net. Det koster ca. 1500 for en hel weekend.

Vi tænker også måske at der kan laves et event så andre også kan prøve.

 

Som ekstra bonus kan jeg (Peter) tilføje, at jeg længe har haft ønske om at starte en Bordtennis afdeling op – men at jeg ikke kan finde nogen træner.

Med tennisafdelingen som drivende faktor, har vi nu hentet vores bordtennisborde op fra skolen til klubhuset – så de kan bruges – når det ikke er muligt at spille tennis og det er så planen, at når tennis afdelingen holder på grund af vejret, flytter vi dem ned på Kulsviergården, således at der både kan spilles Badminton og Bordtennis – ved vores Badminton åbninger.

 

Floorball – Peter på vegne af Finn

Vores Floorball afd. der består af voksne og som spiller Floorball hver tirsdag fra 20.00 til 22.00. Der er i gennemsnit 10 spillere hver gang, som er meget engagerede og entusiastiske.

 

De fortsætter helt sikkert i den kommende sæson og vi vil arbejde på mere synlighed, for at få flere med.

 

Fodbold - Nikolaj

Oldboys klarede sidste år en flot 8 plads i Oldboys 1. Vi har kæmpet lidt med at stille hold og er i år skiftet til 8-mands, hvor vi pt. fører rækken med en kamp tilbage. Samtidig har der været tilgang af et par spillere.

 

Seniorerne i serie 4 trak holdet sidste forår, hvor vi havde kæmpet meget med kontingent inddrivelsen. Samlet har dette desværre givet en del omkostninger, dog var de også gode til at skaffe sponsorer.

 

Årgang 02 trænet af Peter Windum og Kasper Veje blev i efteråret igen tilmeldt 8-mands turneringen, efter i foråret at have valgt bare at træne to gange om ugen. De blev desværre også nødt til at trække holdet midt i sæsonen og inden der var betalt kontingent.

 

Årgang 07/08 deltager stadig i DGI’s 5 mands turnering nu med 2 hold, et i C- og et i D-rækken, hvoraf det er C-rækken er kommet i bedste halvdel her i foråret. Sidste år blev D-rækken vundet suverænt. Til gengæld tabte man det meste i indendørs, hvor man var rykket en række op. Holdet er nu oppe på 17 spillere.

Trænerteamet gennemfører jævnligt aktiviteter med overnatning, fodboldskole samt pizza arrangementer for at fastholde sammenholdet og dermed spillerne. Der meldes om rigtig god opbakning fra forældrene til både dette og i dagligdagen med træning og kampe.

Holdet har fået sponsoreret et helt nyt sæt overtrækstøj, så holdet ser godt ud.

 

Årgang 09/10 består af 14 friske drenge og piger, der er tilmeldt i DGI’s 5-mands turneringen. I år er der ikke tilmeldt 3-mandshold, men 5-mands er rykket op i C-rækken. Sidste år blev det til en 3. plads, hvilket også er placeringen pt.

Holdet deltog også i DGI’s vinter turnering, hvor det blev til en flot 2. plads.

Holdet har i løbet af året lavet fælles træning med Ølsted, hvilket var en stor succes, så dette forventes gentaget i år.

 

Årgang 11/12 var et nyt hold, der startede op midt i maj sidste år med 7-8 nye spiller og der er kommet et par stykker mere til. Nynne har træneransvaret for holdet og er ved at have fundet en anden frivillig omkring holdet, efter sidste sæsons hjælpetræner ikke havde mulighed længere. Holdet er været med i to stævner indendørs, hvoraf det ene var en stor succes. Holdet forventer også snart at begynde at spille kampe udenfor.

 

Alle tre ungdomshold har nu besluttet at træne onsdag, for at få lidt sammenhold på tværs af holdene også.

 

Klubbens omklædningsrum blev i det forgangne år malet og her i foråret har der været en stor oprydning af boldrummet.

 

Endelig en stor tak til alle de frivillige trænere og hjælper, der gør det muligt for børnene at komme ud og spille.

 

Rulleskøjter – Rikke

Rulleskøjteafdelingen slutter igen med et økonomisk overskud, men sæsonen kan ikke betegnes at være en succes, som tidligere år.
I denne sæson har besøgende og salg af sæsonkort været færre end sidste år.

Vi har indenfor kontingenter tjent 7.000 kr. mindre end sidste sæson, men ender dog med et samlet overskud på ca. 18.000 kr.

I denne sæson har vi fortsat nogle tiltag, vi startede sidste sæson, blandt andet:

Denne sæson har været den første efter tiden med Wissam som ansvarlig for cafeteriet.

Ansvarlig for at drive cafeteria har igen været Pia, vagtbesætning har været på 4 personer, som i højere grad end tidligere skulle cirkulere rundt mellem opgaver. Der er også blevet anvendt et mindre varesortiment end tidligere.


Grænsen for, hvornår man må hjælpe til bag ved ”kassen” forblev uændret – folkeskole elever må ikke, ældre må gerne.

 

I denne sæson har vi også ændret konceptet ved fødselsdage. Indgang skal selvfølgelig betales for alle, men der har ikke været regler for hvad der må medbringes, og heller ingen mulighed for at reservere borde.


I denne sæson har vi fortsat givet medarbejder gaver (biografbilletter) til alle der hjalp med at tage vagter. Vi har fastholdt reglen vi indførte sidste år, med at man skulle have mindst tre vagter for at få medhjælpergave. Alle medhjælpere fik dog stadig gratis medlemskort til deres børn.

 

Der er ingen tvivl om, at årsagen til vores ”succes” udelukkende skyldes de frivillige hjælpere, som lørdag efter lørdag hjælper til på Kulsviergården. I forbindelse med denne beretning, vil jeg gerne videresende en meget stor tak til disse hjælpere – som ene og alene er medvirkende til, at Rulleskøjteafdelingen holder åbent hver lørdag og er blevet til den succes, som er tilfældet.

 

Vi har været forskånet for skader og der kommer stadig besøgende langt vejs fra – så alt i alt har det været en OK sæson; -)

 

Husk – At vi altid har brug for flere frivillige hjælpere om lørdagen i tidsrummet 11.00 til 15.00 – unge som gamle.


Skydning

Vi har ikke modtaget nogen beretning fra afdelingen, og de er ikke mødt op.

 

Teater – Susanne

Voksenteater:
Årets forestilling blev komedien Nedre Skensved og oplands Husmoderforenings opførelse af Macbeth. Et noget specielt stykke hvor vi først fandt ud af hvor krævende det var, da vi var godt i gang.

Skuespillerne skulle spille godt, når de var personerne i husmoderforeningen og samtidig spille usandsynlig dårligt, når de var i deres Macbeth-rolle. Jeg tror, det sidste kræver langt mere af skuespillerne end det første.

Også de andre afdelinger kom på hårdt arbejde med lys der skulle komme på forkerte tidspunkter, og kulisser der nærmest skulle falde ned i hovedet på skuespillerne.

De fleste af vores forestillinger gik rigtig godt med god respons fra publikum i salen.

 

Men når vi snakker om publikum, så har vi desværre set et frafald, bl.a. fra nogle af de store klubber og foreninger, som før har været faste gæster.

Det kan skyldes flere ting. Dels havde vi i år valgt at flytte forestillingerne til marts måned, hvilket nok ikke var den bedste idé, da vi opdagede at mange af de andre amatørteatre i området også har deres forestillinger på denne tid af året. Samtidig tror vi at udbuddet til ældreklubberne bliver flere og flere, så det fremover bliver en nødvendighed at sende informationer ud tidligere til dem, så de har os på radaren allerede lige omkring sommerferien.

Vi havde i alt haft 334 publikummer til forestillingen hvilket er en del under det vi plejer og vi måtte da også aflyse 2 forestillinger.

Vi må nok også se i øjnene at Macbeth var et eksperiment, og at vi altid vil tiltrække flere publikummer, hvis vi spiller et velkendt stykke.

Vi skulle i år selv stå for bespisningen dvs. alt lige fra valg af cateringfirma til indkøb og derefter servering og oprydning. Vi var rigtig heldige at mange havde lyst og tid til at hjælpe os med at få bespist de mange mennesker, det er vi meget taknemmelige for.

Vi har desværre det tilbagevendende problem at mange stykker, der egner sig til amatørteater, er stykker med mange mænd og det er ikke dem, vi har flest af i foreningen.

 

Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvad næste års forestilling skal være, men er enige om, at det vil være bedst med et velkendt stykke.

 

Børne/ungdomsteater:
Det er desværre ikke lykkes os at få hyret en børneteaterinstruktør endnu. Vi har været langt omkring i vores forsøg på at finde en, men desværre uden held. Vi ved, at mange afdelinger i Idrætsforeningen kæmper med samme problem – det er ikke kun os.

Det er rigtigt, rigtigt ærgerligt, fordi det er mange børn, der gerne vil gå til børneteater – vi har i de år vi har haft teater haft venteliste med børn, der ønsker at gå til teater. Men det er også ærgerligt for Kulsvierscenen. Børneteater er en slags rugekasse – som kan sikre fremtidige medlemmer i vores voksenteater.

Nu har vi opgivet for denne gang at finde en børneteaterinstruktør har valgt, at vi vil til den kommende sæson vil vælge et stykke med både børn og voksne på scenen.

 

Revy:
Som noget nyt prøvede vi at have en Kulsvier Revy sidste år. Det er jo ikke nyt at have revy det har vi haft mange gange, men det er nyt at vi har forsøgt at sælge den til andre end Alsønderup Fester. Billetsalget gik lidt trægt, da vi kun solgte 77 billetter plus det løse i døren. Hvilket var rigtig ærgerligt, da jeg synes vi fik stykket en rigtig god revy sammen over temaet ”tid”.

 

Tak:
Endnu engang tak til alle de teatermedlemmer der har brugt timer på den forgangne sæson. Det kræver meget at sætte et teaterstykker op og vi er rigtig glade for at så mange gider bruge tid i Kulsvierscenen år efter år. Derfor en kæmpe tak til alle. Suffli, lyd, lys, regi, instruktion, sminke, kostume, scenografi, smårekvisitter, videoproduktion, tæppetrækkere, skuespil, billetsalg og dørmænd. Vi glæder os til endnu en sæson næste år Tak til hele bestyrelsen for jeres utrættelige indsats.

 

Bestyrelsen:
Birgitte og Lotte holder op, men der er kommet nye medlemmer ind og Susanne er blevet ny formand.


Banko – Birgit

Banko har haft en god sæson.

 

Vi regner med, at vi kan give støtteforeningen mellem 180.000,00 kr. og 190.000,00 kr. De har allerede fået 160.000,00 kr.

Vi har en konto, som skal bruges til indkøb af batterier og vedligeholdelse af systemet. Alle tre bankospil har i tidens beløb indbetalt 50,00 kr. hver uge. Da de to bankospil holdt op, var alle pengene vores.
Der står ca.25.000,00 kr. på den. Udvalget har vedtaget, at vi ophæver kontoen, og overfører dem til støtteforeningen. Om de så vil bruge dem til nye plader og andre spil, når Ulla overtage, det bestemmer de.

 

Birgit er meget skuffet over, at der ikke er nogen, som vil bruge en mandag som frivillig på bankoafdelingen.

 

Ulla fra fredagsbanko har sagt ja til at overtage mandagsbanko. Men det vil komme til at koste. Hun vil gerne bruge samme system, som til fredagsbanko, det vil sige, at man bruger scanner.

Indførsel af dette vil koste nogle penge. Alle i det nuværende udvalg udtagen Inger følger med. Man er på nuværende tidspunkt i gang med forhandlinger med Ulla.

 

Tennis – Margit

I lighed med andre tennisklubber har vi også oplevet dalende medlemstal.

Derfor besluttede vi i bestyrelsen at prøve at ændre kurs og afprøve nye muligheder.

Tennis har i mange år været en egoistsport, hvilket gør det kan være svært som ny at komme ind.

Vi ville åbne op for et mere socialt samvær og have fokus på familier. Mange forældre vil rigtig gerne have deres børn væk fra Ipad.

Ved at følge børnene til træning var der flere som selv fik lyst til at spille tennis.

Dette resulterede i at der var ca. 20 børn og voksne gamle og nye spillere på Kulsviergården til skumtennis hver søndag formiddag. Rigtig hyggeligt. Alle havde fokus på at fik spillet på kryds og tværs.

 

Her i foråret havde vi igen indbrud i skuret gennem taget. Jeg har skrevet til lokalrådet om de vil arbejde for der kommer et eller andet til de unge som ikke har behov for at være i en etableret sammenhæng.

 

Tennissportens dag blev aflyst grundet dårligt vej, banerne var ikke klargjorte.

 

Tennis afdelingen har foranlediget at 2 bordtennis kom tilbage til klubhuset fra Skolen, og indkøbt et airhockey. Bordtennis deler vi med fodbolden. Begge dele har allerede været brugt flere gange dels til standerhejsning og dels til børnene i forbindelse med træning.

 

Vi har fået en ny junior træner i år fra Gadevang tennisklub. Laurits har DGI`s træneruddannnelse og foreløbig tegner det godt. Lige nu er der 6 børn og der må gerne komme flere. Træning hver torsdag fra kl. 16.30 til 18.30. Gå ind ved dårligt vejr.

 

På søndag den 21. maj kl. 10. kommer Frederikke Svarre med en anden elite spiller og spiller opvisningskamp. Frederikke er Danmarksmester. Alle er velkomne.

 

For at følge op på skumtennis og socialt samvær har vi SPIL OG LEG søndage formiddage alle medlemmer er velkomne både familier og andre spillere. Der er bare en forventning om at alle tager ansvar for at alle får spillet tennis eller hygger med anden fysisk aktivitet.

 

Et andet tiltag som vi har haft nogle år er ÅBENT SPIL tirsdag fra kl. 18 -20. Igen for at åbne op for nye spillere - socialt samvær. Ikke nødvendigt at komme med fast makker.

 

Der er oprettet en facebook gruppe Tennis Alsønderup. Gruppen er lukket, her kan medlemmerne skrive til hinanden om løst og fast.

 

Vi forsøger hele tiden at være åbne for nye muligheder og har et håb og en formodning om at medlemstallet vil vokse i år, specielt flere familier.

Gymnastik – Tina

Gymnastikafdelingen har haft en god sæson igen i år. Vi har haft 271 medlemmer.

 

Vi har haft rigtig mange børn på vores hold:

På ”Mor og barn” holdet har vi haft 12 børn, Tumlespring 41 børn, Spring 1 36 børn, Spring 2 31 børn. På vores D-Girls (dansehold) har der været 10 danseglæde piger. I alt 130 børn.

 

Det har gået godt på vores voksenhold. M/K holdet ligger stabilt på 22 medlemmer.  Vores hold ”Motion for seniorer” vokser fra hvert år. De er nu oppe på 42 medlemmer. Meget flot.

Zumba startede op i gymnastiksalen, men måtte hurtigt flytte ovre i hallen, da der var så mange. Der har i alt været 38 tilmeldte på dette hold.

GYMFIT har der i alt være 14 tilmeldte.

Der har været 11 hjælpetrænere, 9 instruktører og 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

Da vi fik 5 nye bestyrelsesmedlemmer ind sidste år, har jeg brugt sæsonen på at sætte de nye ind de opgaver, som skal håndteres i gymnastikken. Opgaverne er blevet fordelt mellem medlemmerne.

Nu er det op til den nye bestyrelse, hvordan de vil kører gymnastikken videre.

 

Vi har desværre en del, som stopper i denne her sæson. 8 hjælpetrænere/instruktør på børneholdene; Caroline, Lærke, Sofie, Ester, Naja, Mette M, Emilie, Tina J. Der er lidt trist, at vi ikke rigtigt kan holde på dem.

 

Gymnastikafdelingens forårsopvisning blev afholdt den 23. april. Det var en god dag. Vi havde besøg af 213 betalende gæster og med alle børnene og gymnaster har der været mellem 300-400 mennesker. Der var mange forældre, som havde sponseret kage til vores opvisning, som blev solgt sammen med kaffe og sodavand. Tusind tak for det.

Der blev givet 8 5 års medalje og 1 10 års medaljer og Fighterpokalen blev givet til Kateryna Bandrivska fra spring 2. Et kæmpe tillykke til dem alle.

Vi havde et flot program med 2 gæstehold.

En stor tak skal der lyde til alle instruktører, hjælpetræner og gymnaster, som gjorde denne opvisning til en dejlig oplevelse.

 

Jeg stopper som formand. Jeg synes, at tiden nu er at give roret videre til en anden. Det har været nogle gode men også udfordringer år. Men jeg synes, at det har været fantastisk at være med i, og vil anbefale det til andre - det giver så meget glæde. Jeg vil sige tusind for et godt samarbejde med instruktører og hjælpetrænere, bestyrelse og medlemmer. Jeg føler mig tryg ved at give det videre til den nye bestyrelse. Jeg ønsker jer held og lykke fremover.

 

-

 

 

Peter afslutter sin beretning med at takke -hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen det sidste år, jeg ser frem et godt samarbejde i det kommende år.

 

Arbejdet er ikke altid let. Der er ikke mange penge, der skal spares flere steder og de frivillige kræfter der findes er allerede i gang et andet sted, samtidig skal vi sidde i HB og uddelegere opgaver.

I fremtiden vil vi arbejde hen i mod en mere optimeret og effektiv måde at afholde vores møder på i Hovedbestyrelsen.

Vi har drøftet dette en del og vores plan sættes i værk i den kommende sæson. Jeg vil informere mere om dette senere – i Lokalt Nyt samt på vores hjemmeside. Jeg er meget positiv for fremtiden – og jeg glæder mig til at komme i gang med næste sæson.

 

Jeg vil også gerne takke

 

-     Trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats I lægger i arbejdet til gavn for medlemmerne.

-     Stor tak til udvalget bag Mandagsbanko – det er imponerende. Er enig i jeres frustration.

 

-     Tak til udvalget bag Lokalt Nyt.
(Hvor jeg som redaktør kan fortælle, at vi forventer der kommer helt nyt farvelayout i det nye år - 2018)

 

-     Stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere

 

-     Birgit og Finn for driften af klubhuset.

 

-     Kulsviergården for godt samarbejde.
Det har været en fornøjelse at samarbejde om flere arrangementer (både Skt. Hans og vedrørende: Kulsviergården (og ASGI) der har søgt om midler til en klatrevæg og en tarzanbane. Vi har fået 50.000 kr. fra Grethe Christiansens Legatstiftelse - og jeg har oplevet meget stor positiv feedback på de forskellige initiativer jeg har prøvet af. I forbindelse med mit nye NERF KAMP projekt, har jeg fra både bestyrelse, vicevært og andre hjælpere på Kulsviergården oplevet en helt fantastisk støtte og opbakning.

 

-     Tak til Hans Asmussen for at hjælpe Elisa.

 

-     Tak til vores sponsorer.

 

-     Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI.

 

Hans spurgte om der var spørgsmål til beretningen.

 

Finn: Husk at tørre fødderne godt af, inden I går ind i klubhuset. Når der er fugtigt, får man græs og det røde grus med ind.

 

Tennis: Deres medlemmer bliver bedt om at tage skoene af.

 

 

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev gennemgået af Hans Asmussen på vegne af Elisa Schjønnemann. Elisa har været selvkørende og gjort det godt.

 

Regnskabet blev godkendt efter gennemgangen.

 

4.   Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive medlemmer

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret på 10 kr. til passive medlemmer. (passive medlemmer er primært Banko folk)

 

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

Peter og Tina er på valg og genopstiller. De blev valgt.

Elisa Schjønnemann ønsker at træde ud af bestyrelsen.

I stedet for ønsker Pia Rugh Andersen at træde ind i bestyrelsen for et år. Hun blev valgt.

 

valg af bestyrelsessuppleant

Jacob Bertelsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Vi har ingen andre emner. HB ønsker bemyndigelse til at finde en ny.

 

valg af revisor

Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og bliver valgt.

 

valg af revisorsuppleant

Linda Lyng Madsen er villig til genvalg og bliver valgt.

 

valg af fanebærer

Der findes ingen på nuværende tidspunkt.

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny. 

 

valg af fanebærersuppleant

Der findes ingen på nuværende tidspunkt.

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny. 

 

 

6.   Eventuelt

Peter vil endnu en gang sige tak til Hans Asmussen for hans hjælp med regnskabet.

 

Peter informerede om, at der har været indstillinger til følgende pokaler i år:

 

Aktiv pokalen

Pokalen uddeles til den idrætsudøver, der af hovedbestyrelsen skønnes at have medvirket til at fremme foreningens formål og kammeratskab i foreningen gennem sin idrætsudøvelse og optræden. Pokalen kan også tildeles en gruppe eller et hold.

 

Kulsvierscenen indstiller regissør Colin Curtis til at modtage Aktivpokalen. Colin har været regissør på Kulsvierscenen i mange år og er efterhånden blevet helt uundværlig.

Colin er myreflittig, meget pligtopfyldende og han knokler altid, så sveden springer af ham. Og det uanset om ryggen vil eller ej. Selv meget store rygsmerter får ham ikke til at blive væk. Colin svigter ikke.

Colin har været i lære hos Lillian og Per Thomsen, og han er helt uundværlig, når der skal fremstilles kulisser og rekvisitter, og han bruger sammen med Lillian og Per gerne både weekender og aftener på det.

Colin er en meget venlig og stille mand, og vi hører ham aldrig skælde ud eller bande bare en lille smule, selv om skuespillerne går i vejen, eller instruktøren forlanger det nærmest umulige af ham.

Colin er også en super god holdspiller, og han er meget opmærksom på andre menneskers ve og vel og vil gøre rigtig meget for at gøre alle glade og trygge.

I forbindelse med opsætning af enhver forestilling på Kulsvierscenen er der rigtig mange ”pseudo-instruktører”, som ikke holder sig tilbage, når det gælder om at komme med gode råd til instruktør eller andre medvirkende. Men ikke Colin. Han passer sit arbejde og lader de andre om at blande sig.

Colin gør ikke selv det store væsen af sig, han er nok lidt genert, så det passer ham rigtig godt at arbejde bag scenen og i kulisserne. Men – når det en sjælden gang lykkes at få ham frem på scenen fx i et revynummer, så klarer han også det til UG.

Colin har virkelig fortjent at blive anerkendt for sit store arbejde og sit store engagement, så han er den helt rigtige modtager af årets aktivpokal.

 

 

 


Idrætslederpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsleder/træner/instruktør, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke trænerarbejde. En idrætsleder kan også være en hjælpeinstruktør eller holdleder. Udvalgsmedlemmer, der virker som idrætsleder kan også indstilles. Pokalen kan endvidere tildeles en gruppe.

 

Vores fodboldhold har de seneste år nydt godt af vores træner, Martin Sandau. Inden han kom til gik vi under betegnelsen "kaffeholdet", da vi udelukkende startede holdet med henblik på at få børnene til at røre sig og få lidt sammenhold.

Det er først efter hans ankomst at holdet virkeligt har rykket på det tekniske og strategiske aspekt af fodbold. Under hans kyndige træning er holdet endt med en guldmedalje i mange turneringer og stævner, hvilket har resulteret i nogle ekstremt stolte spillere.

Men det kan man nok forvente af en dygtig træner.

Hr. Sandau brænder for børnefodbolden.!
I al den tid han har været træner for os, har han ikke haft én sygedag og har kun været forhindret et par gange grundet arbejde eller ferie.

Han finder stor glæde i at træne børnene og han gør det på en humoristisk måde og ved leg, men er alligevel tilstrækkelig alvorlig på de rigtige tidspunkter og kan sætte sig i respekt.

Børnene ser op til ham - og det gør vi andre for så vidt også - og de lærer rigtigt meget af ham. Det seneste års tid er han begyndt at få børnene til at lære af hinanden også, hvilket giver meget mere end man kan som voksen.

På den sociale side er det ham, der tager teten med overnatning, hygge og alternative lege og spil med fodbolden og han er altid med.

Da vores træner på mange måder giver både børnene, deres forældre og resten af holdet meget mere end bare fodbold, har jeg derfor fornøjelsen og æren af at indstille Martin Sandau til Idrætslederpokalen.

Martin Rieva

 

Foreningslederpokalen

Pokalen uddeles til den leder, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke arbejde i foreningen til gavn og glæde for foreningen og dens medlemmer. En leder er et hovedbestyrelses- eller udvalgsmedlem.

 

Foreningslederpokalen er indstillet til en afdeling, som har bevist, at man ikke skal opgive, selvom man har dalende medlemstal. Man har hele tiden fundet på nye ting, for at få gang i afdelingen.  Man har haft et samarbejde med skolen for at få børnene til at spille tennis.  Man har fået gang i skumtennis, som har været meget populært i år. Man har sørget for at der kom bordtennis og airhochey i klubhuset i tilfælde af dårligt vejr.

Tennisafdelingen giver ikke op, de bliver ved.  Og det er lykkedes dem at få afdelingen til at blomstre op igen.

Jeg beundrer deres energi og kreativitet og indstiller hermed Tennisafdelingen til Foreningslederpokalen.

Tina Folkmann

 

-

Spørgsmål fra de fremmødte:

 

Finn: Vedr. medlemskort til banko. Så vil Ulla gerne have at Mandagsbanko og Fredagsbanko bruger det samme medlemskort.

Det synes han er en dårlig ide. Det skal køres adskilt.

 

HB vil tage dette op til næste bestyrelsesmøde og drøfte det.

 

Birgit har tidligere spurgt, om man kan blive støttemedlem i ASGI. Er det fundet en løsning på dette??

 

Der står i vedtægterne, at der kan optages støttemedlemmer og passive medlemmer.

 

HB skal på næste bestyrelsesmøde fastsætte prisen, hvad det skal koste for at være støttemedlem.

 

Birgit spurgte hvordan det går i Støtteforeningen. Får pengene lov til at yngle??

Peter var ikke forberedt på dette, og kunne ikke informere om dette. Men han lovede at sende det til Birgit.

 

Finn: Der er nogle ting, som skal laves på klubhuset og i den forbindelse ville Finn spørge, hvem der skal fjerne ukrudt udenfor. Heidi har spurgt kommunen, men har ikke fået svar. Rykker for svar.

 

Endvidere skal alle huske at sætte stole og borde på plads efter man har brugt det i klubhuset.

 

Der mangler en kaffemaskine ude i køkkenet. Hvem har taget den?

Afdelingerne bedes gå tilbage til deres bagland og undersøge dette.

 

Der mangler stadigvæk den nøgle, som hænger ude i fyrrummet, som passer til køkkenet. Hvem har taget denne?

Afdelingerne bedes gå tilbage til deres bagland og undersøge dette.

 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

21 personer deltog i generalforsamlingen.

 

 

21. maj 2017

Tina Folkmann

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

onsdag den 19. april 2017 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum (HB), Merete Klem Andersen (Tennis), Nicolaj Lyng Madsen (Fodbold), Rikke Jensbøl (Rulleskøjteafd.), Lise Lausten Frederiksen (Gymnastik), Susanne Andreasen (Teater) og Tina Folkmann (HB).

Afbud: Elisa Schjønnemann (HB), Jacob Bertelsen (Badminton + HB), Niels Olsson (Skytteafd.)

 

 

Dagorden

 

Punkt 1.    Godkendelse af referat og aktionsliste fra sidste møde

 

Punkt 2.     Aktuelle emner:

-      Status vedr. økonomi – budget

-      ASGI Generalforsamling 2017

-      Dialogmøde

-      Banko – møde vedr. fremtiden

 

Punkt 3.     Meddelelser fra formand, næstformand, kasserer og sekretær

 

Punkt 4.     Kort orientering af afdelinger og udvalg

 

Punkt 5.     Eventuelt

 

 

1.   Godkendelse af referat og aktionsliste fra sidste møde

Niels Olsson fra Skytteafdelingen er kommet med en kommentar til sidste referat: ”Jeg vil lige fortælle, at jeg ikke har det svært med Conventus, tværtimod, det er så nemt, programmet sætter, uden problemer, selv datoen på bilagene”

 

Nye ind i HB

Peter har spurgt Pia Rugh Andersen, om hun stadigvæk er interesseret i at komme ind i bestyrelsen, og det er hun.

 

Idrætslejren

Den er blevet aflyst i år, da vi ikke kunne finde nogen hjælpere til at tage med. Der har været lidt respons på denne udmelding – 2 har givet udtryk for, at de måske kunne hjælpe og ellers at det var godt vi meldte ud i god tid.

 

2.   Aktuelle emner

Status vedr. økonomi – budget

Peter udleverede budgettet.

Nogle afdelinger har budgetteret med et underskud. Tina mener ikke, at vi skal budgettere med et underskud. De indtægter man regner med at få ind, skal passe med de udgifter man regner med at få. Det skal gå i nul. Det er vigtigt, at kassererne følger deres budget nøje. Hvis man ikke får de indtægter ind, som man budgettere med, så må man prøve at kigge på sine udgifter, og prøve at justerer dem. Og hvis det er svært, så må man søge midler til at gøre de ting, man gerne vil.

Floorball kommer ud med et minus. Den indtægt, som vi får ind kan ikke betale for udgiften til hallejen. Her er eneste mulighed, at vi skal reklamere mere, så vi får flere til at dyrke Floorball.

Vores økonomi har ikke været god i flere år, og det skal vi prøve at gøre noget ved. Tina ved godt, at det ikke er særlig sjovt at høre hele tiden, at vi ingen penge har til at gøre nogen ting. Derfor synes Tina, at vi skal i gang med at søge midler til de ting, som afdelingerne gerne vil i gang med. Det er den eneste vej til at få midler ind på. Vi trænger til at der kommer lidt liv i foreningen, så det kan tiltrække nye medlemmer, men også at vi kan få nogle flere frivillige til at hjælpe til.

Tina vil gerne hjælpe til med at søge midlerne, men afdelingerne skal selv komme med ønskerne og et overslag på, hvad det vil koste. Så samler Tina det og lave en eller flere ansøgninger.

 

Det blev aftalt, at afdelinger som budgettere med et underskud skal justerer det og sende et nyt budget til Tina, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. seneste den 1. maj 2017.

Og at afdelingerne skal komme med ønsker og overslag vedr. søgning af midler senest den 1. maj 2017. Det sendes også til Tina.

Derefter vil HB holde et møde og gennemgå budgetterne endnu en gang og se på de ønsker afdelingerne gerne vil søge midler til.

 

Budgetterne bliver godkendt på generalforsamlingen.

 

Generalforsamling 17/5-17

En repræsentant fra hver afdeling skal deltage i generalforsamlingen og fortælle lidt om sæsonen, som er gået og evt. planer for næste sæson.

Peter vil spørge Hans Rasmussen, om han vil være dirigent.

Der vil være ændringer til ”Forretningsorden for bestyrelsen”, da vi har ønske om at ændre på møderækken.

Vi skal sige farvel til Jacob og Elisa, som forlader HB.

Hans Asmussen vil gennemgå regnskabet.

Det blev besluttet sidste år, at vi ikke har råd til at give mad efter generalforsamlingen. Der vil i stedet for blive serveret kaffe/te og kage.

Merete og Tina bager kage.

Der blev drøftet, hvem der skal have de 3 pokaler i år. Navne blev fundet. Tina sørger for at få navnene på pokalerne.

 

Dialogmøde

Der er igen blevet afholdt et dialogmøde, som Lokalrådet stod for.

Der var deltagelse fra skolen, grundejerforeninger, ASGI, Borgerforeningen, vandværkerne samt nogle kom for sig selv.

 

Man blev delt op i grupper, som drøftede nedenstående emner:

-      Hvordan tiltrækker vi flere frivillige og holder fast i dem vi har

-      Fælles fodslag – strategi for Hjemmesider og Lokalt Nyt

-      Den grønne tråd/sløjfe

 

Der blev besluttet at lave en fælles kalender. Borgerforeningen skal stå for denne kalender.

 

Der blev diskuteret, hvordan man kunne tiltrække flere frivillige. Det kunne være en god ide, hvis dem, som er villige, fortalte andre om, hvorfor de er det.

 

Det er vigtigt at værdsætte de frivillige, f.eks. ved en årlig fest.

 

Et øget samarbejde mellem borgerforening og lokalråd, hvor informationer kunne blive slået op på Borgerforeningens hjemmeside.

 

Der var et ønske om at flere lavede indlæg til Lokalt Nyt.

 

Denne grønne tråd/sløjfe skal opdateres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, og alle er velkommen til at melde sig. Vi skal have mere synlighed over, hvilke tiltage der er i området.

 

Forslag om et klippekort til nye tilflyttere, hvor man fik gratis prøvetimer, så man kom rundt i lokalområdet.

 

Endvidere havde Ole Caspersen et kort oplæg vedr. samarbejdet med Lokalrådet og Alsønderup Vandværk. Lokalrådet gav udtryk for at de ikke havde noget med overtagelsen af vandværket at gøre.

 

Emner som var oppe på mødet:

Hvordan skal lokalrådet fungere i samarbejde med foreningerne i fremtiden?

 

Hvordan kan vi forbedre koordinationen med lokalrådet, så vi undgår handlinger, som der ikke er enighed om?

 

Mere synlighed og åbenhed med hensyn til de forskellige gruppers arbejde i lokalrådet på hjemmesiden Mere imødekommenhed.

 

Plads til de frivillige er vigtigt – plads til debat og drøftelser – pas på at det ikke bliver indspist i lokalsamfundet. Flere åbne borgermøder og valgmøder

 

Annette Rieva styrede mødet og gjorde det rigtigt godt.

 

Henvendelse fra Ole Caspersen

Peter og Tina har fået en mail fra Ole Caspersen, som gør os opmærksom på, at lokalrådet har indsendt ønsker til en ny lokalplan for Baunevej 2-4-6-8 hvor de giver udtryk for, at de ønsker en bred lokalplanplan, der giver mulighed for byggeri på boldbanerne eller en del af dem.

Han mener ikke, at dette har været diskuteret lokalt, men mener også at det må være i idrætsforeningens interesse at vide det, så vi har mulighed for at tage stilling.  

I øjeblikket er nr. 4 den eneste bygning som ikke anvendes, en ny lokalplan med dette indhold vil kunne få store konsekvenser for skoles fortsatte virke og boldbanernes fremtidige anvendelse.

HB kender ikke noget til dette her, og spurgte Merete, hvad dette drejer sig om, da hun sidder i Lokalrådet.  Hun ved, at der er blevet lavet et høringssvar. Hun undersøger det og vender tilbage. ASGI vil gerne involveres i dette her.

 

Mandagsbanko

Tina kunne informere om, at Palle og Carsten fra Kulsviergården og hende selv fra ASGI har haft møde med bankoudvalget. Vi kom med et forslag, hvordan vi kan køre mandagsbanko videre, nu hvor Birgit og Finn stopper. Det har bestemt ikke været nemt at finde nogle afløsere. Men Ulla fra Fredagsbanko vil gerne gå ind og hjælpe mandagsbanko. Det bliver med de samme spil, som mandagsbanko har nu. Overskuddet vil gå til Kulsviergården og ASGI. Men Ulla skal have noget for at administrerer dette. Overskuddet vil blive lidt mindre, men alternativet er, at vi må lukke mandagsbanko, og så kommer der slet ingen penge ind. Der skal afholdes et nyt møde, hvor hjælperne ved mandagsbanko og Ulla samt Kulsviergården og ASGI deltager for at drøfte den videre proces.

 

3.   Meddelelser fra formand, næstformand, kasserer og sekretær

Booking af hallen

Det er tid til at komme med ønsker vedr. booking af hallen 2017-2018.

Ønsker skal sendes til Tina: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden den 8. maj 2017, hvor tiderne vil blive fordelt.

 

 

4.   Orientering fra afdelingerne og udvalg

Gymnastik

Der er opvisning på søndag. Der er et fantastisk program for dagen med 2 gæstehold.

 

Der er generalforsamling den 9/5 kl. 19.00 i klubhuset.

 

Der har været nogle problemer med at booke gymnastiksalen om mandagen til næste sæson, da SFO pludselig har booket den om aftenen. Det giver problemer med hensyn vores M/K hold, som altid har trænet mandag aften.

 

Fodbold

Man er begyndt at spille udendørs. Der er 3 ungdomshold og Oldboys spiller 8 mands denne sæson.

 

Tennis

På søndag starter tennis op. Men kommunen har ikke gjort banerne klar, så der bliver ikke muligt at spille på søndag. Der er mulighed for at spille bordtennis eller airhochey i stedet for.

 

Taget på skuret er blevet ødelagt. Der er nogen, som har været inde i skuret, da der ligger cigaretskodder, men der er ikke blevet taget noget.

 

Rulleskøjteafd.

Sæsonen er slut. Efter jul har der været rigtig mange og løbe rulleskøjter.

Der afholdes generalforsamling den 15/5, hvor man vil drøfte om man skal rykke sæsonen ved at starte senere.

 

NERF

Peter har annonceret rigtig meget for den nye aktivitet. Det har været en stor succes. Den næste gang bliver den 7. maj.

 

Badminton

Peter kunne informere om, at Jacob og Nanna har været til møde med DGI og fået rigtige gode inputs med hjem. De vil lave flere aktiviteter til badminton og prøve at få flere medlemmer.

 

Teater

Der er generalforsamling den 4/5-1 kl. 19.30 i klubhuset. Birgitte og Lotte genopstiller ikke. 3 nye stiller op.

 

Man søger stadigvæk efter en instruktør til børneteateret.

 

Klubhuset

Nøglen til køkkenet, som hænger ude i vaskerummet er blevet væk. Hvem har nøglen????

 

Man skal huske at booke klubhuset hos Birgit og Finn på telefon 48 28 62 32 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. De sørger for at klubhuset er rengjort.

 

Birgit har spurgt om, man kan være passivt medlem i Idrætsforeningen. Peter undersøger det.

 

Kulsviergården

Der skal afholdes bestyrelsesmøde, hvor Peter skal med. Mødet er blevet flyttet, dato ikke meldt ud endnu.

 

Kulsviergården (og ASGI) har søgt om midler til en klatrevæg og en tarzanbane. De har fået 50.000 kr. fra Grethe Christiansens Legatstiftelse.

 

Lokalt Nyt

Det er blevet besluttet, at bladet skal have nyt layout og skal udkomme i farver i 2018.

Der er blevet arrangeret 2 møder med nogle trykkere, som kommer med et tilbud og forslag til et nyt blad. Det første møde var i går tirsdag. Peter viste et bud på et nyt blad. Det så rigtigt godt ud.

Det andet møde med en ny trykker, bliver afholdt på torsdag.

Redaktionen regner med at tage en beslutning inden man går på sommerferie.

 

Lokalrådet

Merete kunne informere om, at Mangholm vil lave nye aktiviteter. En besøgsgård samt haver til skolen.

Lokalrådet vil gerne bakke op om disse aktiviteter.

 

Lise (Gymnastik) havde forslået Mangholm om at lave børnedyrskue. Det synes vi, var en rigtig god ide.

 

 

 

 

5.   Eventuelt

Susanne spurgte til, hvordan aktivitetstilskuddet blev fordelt på afdelingerne.

Tina sagde, at man sender tal ind til kommune, hvor mange børn man har denne sæson, og efter det, får man tilskud. Tina vidste ikke, om beløbene bliver af kommune fordelt ud på afdelingerne eller om det er Elisa, som gør det. Peter undersøger det.

 

 

Endvidere blev der diskuteret om, hvad vi kan gøre for de unge mennesker, som bruger udendørsarealerne ved Klubhuset, skolen og FDF. Problemet er at de ikke rydder op efter sig og ødelægger ting. De må rigtig gerne være der, men de skal behandle det ordentligt.

 

 

24.04.2017

Tina Folkmann

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde uden afdelinger

torsdag den 26. januar 2017

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Elisa Schjønnemann, Jacob Bertelsen og Tina Folkmann.

 

Vores planlagte bestyrelsesmøde blev aflyst på grund af ringemødet, derfor har Tina bedt om dette møde, da hun synes, at der er nogle vigtige ting, som kræver en drøftelse, inden vi går ud af denne sæson.

 

Inden vi gik i gang med dagsorden, så meddelte Jacob, at han bliver nødt til at prioritere sin tid. Han har valgt, at han kun vil være med i badminton og derfor vil gå ud af hovedbestyrelsen. Det er desværre beklageligt, men forståeligt nok.

 

Elisa og Tina har jo tidligere meddelt, at de ville gå ud af bestyrelsen.

 

Til næste sæson, vil det være Peter og måske Heidi, som fortsætter arbejdet i hovedbestyrelsen.

 

Dagorden:

 

Punkt 1.     Ny hovedkasserer

Hvordan finder vi en ny hovedkasserer?

Det hjælper ikke, at vi skriver i Lokalt Nyt og på facebook. Vi bliver nødt til at spørge direkte.

Der blev lavet en brainstorm på navne, som kunne være aktuelt.

Dette gælder både hovedkasserer og bestyrelsesmedlemmer. Det ville være godt med nye ansigter, som ikke har tilknytning til andre afdelinger end hovedbestyrelsen.

 

Elisa blev bedt om at komme med en arbejdsbeskrivelse af hovedkassererens arbejde. Den sender hun på mandag.

 

Peter og Heidi kontakter personerne, for at høre om de er interesserede i at hjælpe til.

 

Lokalrådet afholder dialogmøde tirsdag dem 31/1. Peter vil fremlægge Idrætsforeningens udfordringer.

                

Punkt 2.     Regnskab

Regnskabet blev gennemgået:

 

Badminton

Har på nuværende tidspunkt et overskud på 9.765,49 kr., men der mangler 3 måneders halleje, så vi ender med et underskud.

Jacob undersøger, om alle medlemmer har betalt kontingent.

 

Fodbold

Der er på nuværende tidspunkt et underskud på 7.922.79 kr., men der mangler stadig 3 måneders halleje, så underskuddet bliver større.

Der er blevet undersøgt med Nikolaj, om medlemmerne har betalt deres kontingent. Der er to, der mangler at betale for indendørs træning.

 

Rulleskøjteafdelingen

Der er et overskud på 193,16 kr. på nuværende tidspunkt. Der mangler en udgift på halleje samt indtægter på de 3 sidste måneder. Vi regner med et overskud, men det er ikke Rulleskøjteafdelingen, som kommer til at dække underskuddet i år, som de har gjort de sidste par år.

 

Gymnastik

Har på nuværende tidspunkt et overskud på 66.807,04 kr. Men der kommer udgifter på halleje og godtgørelser på de sidste 3 måneder på i alt ca. 50.000 kr. Der bliver stadigvæk et overskud på ca. 16.000 kr., hvis alt går godt.

 

Teater

På nuværende tidspunkt har de et underskud på 16.811,23 kr. Men de manglende stadig indtægter på deres forestilling, så alt kan ske her.

 

Tennis

Har på nuværende tidspunkt et overskud på 6.988,38 kr. Men der mangler en halleje på de søndage, som de har booket til skumtennis.

 

Skytterne

Deres tal kan vi ikke regne med på nuværende tidspunkt, da de er kommet til at bogføre forkert, ved at vende om på kredit og debet. Elisa retter op på det.

 

Hovedafdelingen

Der er på nuværende tidspunkt et underskud på 35.820,30 kr., men vi mangler 3. måneders halleje.

 

 

Det ser ikke godt ud. Vi regner med at få et underskud på ca. 130.000 kr., som skal tages fra de midler, vi får fra Støtteforeningen.

 

Der må ikke bruges penge, uden at det er blevet godkendt af Peter.

 

Vedr. halleje, så følger vi skolens ferieplan, så der er ingen træning er i hallen i disse perioder. Tina sender ud til alle afdelinger samt til Betty og Vibeke.

 

Den nye bestyrelse bliver nødt til at drøfte, hvordan man vil håndtere næste sæsons økonomi. Vi kan ikke fortsætte på denne her måde.

 

 

Punkt 3.     Idrætsforeningens fremtid

Tina foreslog, at man ændrede på mødestrukturen. Der bliver holdt alt for mange møder. Hun vil hellere have få men effektive møder. Det var alle enige om. Tina tror, at mange mister lysten til at deltage i møderne. Dagsorden er den samme, og man føler ikke rigtigt man komme nogen vegne.

 

Den nye bestyrelse skal drøfte, hvad der er vigtigt at holde møde om med og uden afdelinger.

 

Der blev talt om at lave en liste over de opgaver, som man gerne vil have løst. Så kunne man byde ind på opgaverne. Dette var en måde, at få folk til at hjælpe til på.

 

 

Vi fortsætter drøftelserne på næste møde, som ligger den 22. februar 2017.

 

              

Tak for et godt møde.

 

 

01-02-2017

Tina Folkmann

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde

tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18

i klubhuset

 

Tilstede: Peter Windum (HB), Heidi Liljedahl (HB), Margit Enevoldsen (Tennis), Nicolaj Lyng Madsen (Fodbold), Jacob Bertelsen (Badminton + HB), Rikke Jensbøl (Rulleskøjteafd.), Lise Lausten Frederiksen (Gymnastik), Susanne Andreasen (Teater) og Tina Folkmann (HB).

Afbud: Elisa Schjønnemann (HB)

 

 

Der er blevet ændret på den dagsorden, som Peter har sendt ud på mail.

 

Dagorden ser ud som nedenstående

 

Punkt 1.  Generalforsamling

Punkt 2.  Drøftelse om ASGI´s fremtid og præsentation af nye tiltag

Punkt 3.  Idrætslejr

Punkt 4.  Kontingenter

Punkt 5.  Banko

Punkt 6.  Dialogmøde

Punkt 7.  Orientering fra afdelingerne

Punkt 8.  Eventuelt

 

1.   Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 17. maj 2017.

 

Der er 3 som fortsætter i HB og 2 der stopper. Elisa og Jacob ønsker at træde ud af bestyrelsen. Tina har meldt ud for længe siden, at hun ville stoppe, men har overvejet situationen og melder nu ud, at hun gerne vil fortsætte. Tina stopper i gymnastikken og Rulleskøjteafdelingen som planlagt.

 

HB skal have nogle nye ind i bestyrelse. HB har nogle navne, som muligvis vil med i bestyrelsen. Udnævnelse af disse vil foregå på generalforsamlingen.

 

2.   Drøftelse af ASGI´s fremtid og præsentation af nye tiltag

 

ASGI står overfor nogle store udfordringer i fremtiden. Det er både økonomiske udfordringer, men også udfordringer med at få hjælp til at løse foreningens mange opgaver.

 

HB har derfor drøftet, hvordan vi kan løse disse udfordringer, og kommet med følgende forslag:

 

Ny mødestruktur

Der bliver afholdt alt for mange møder – især HB møder, som ikke får den effekt, som man kunne ønske sig. Vi vil derfor foreslå, at der bliver afholdt 4 møder med afdelinger om året.

 

1.   møde ultimo august måned

2.   møde ultimo november måned

3.   møde ultimo februar måned

4.   møde ultimo april måned

 

Møderne vil starte kl. 18.00 og slutte kl. 21.00. Der vil fortsat være forplejning under mødet.

 

Vi håber, at vi får en større deltagelse i møderne.

 

Møderne vil have fokus på afdelingerne, og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

 

HB vil holder møder efter behov eller via mail.

 

HB vil gerne have folk ind i bestyrelsen, som ikke har tilknytning til nogen afdeling, men som vil arbejde primært for hovedbestyrelsen og støtte op om afdelingerne.

 

Dette er Tennis´s bestyrelse ikke meget for. De er bange for, at det kan blive politisk at sidde i bestyrelsen. Det forstår HB godt, og det er man heller ikke interesseret i. Men hvis folk har nogle kompetencer HB kan bruge, og som har lyst til arbejde i HB, så vil vi rigtig gerne have dem ind. Heidi sidder i HB, og hun har ingen tilknytning til nogen afdeling.

 

Der blev talt om, at HB kunne udsende nyhedsbreve ud en gang i mellem med info om nye tiltag, økonomi m.v.

 

Afdelingerne vil gerne have meget mere info på hjemmesiden, Facebook og mere reklame for ASGI.

 

Der var positiv feedback fra alle mødedeltagerne til tiltagene. Tak for det.

 

 

 

Hovedkasserer funktionen

Elisa har valgt at stoppe, og det er vi jo kede af. HB har haft meget svært ved at finde en ny kasserer.

 

Tina har sagt ja til at overtage hovedkasserer jobbet.

 

HB har yderligere diskuteret om der er behov for en kasserer i alle afdelinger. Skal vi kun have én indgang til økonomien?? Da en del kasserer stopper i afdelingerne eller slet ikke findes, og det er meget svært at få disse områder besat, så burde vi måske overveje det.

 

Badminton: Ingen kasserer

Tennis: Lis stopper

Rulleskøjteafd.- Floorball: Tina stopper

Fodbold: Nikolaj – (Der var et tidspunkt, hvor han overvejede at skifte klub) og fodbold har ikke rigtig nogen bestyrelse

Gymnastik: Linda

Teater: Lotte stopper

Skytterne: Niels (har svært ved at bruge conventus)

 

Tennis kunne så med glæde fortælle, at Lis fortsætter 1 år mere. Tennis vil gerne beholde deres kasserer.

 

Tina synes, at dem, som har lyst til at varetage dette job, er velkommen til at fortsætte. Men det er meget vigtigt for hende, at dem som skal varetage dette job, er interesseret i dette og vil gøre en indsats for, at vi får styr på økonomien.

 

De afdelinger, som har svært ved at få en kasserer, vil Tina overtage opgaverne, der ligger deri. Afdelingen skal stadigvæk komme med et budget. Der vil blive afholdt statusmøde vedr. økonomi med afdelingerne løbende.

 

Vi skal i gang med at søge fonde, og her skal afdelingerne komme med inputs til, hvad de godt kunne tænke sig, at der blev søgt penge til.

 

Ny aktivitet

Peter orienterede om, at han vil prøve at lave et nyt, spændende og anderledes aktivitet op "NERF Krig".

"NERF krig" handler i bund og grund om, at børn i alle aldre leger politi og røvere. De skyder med NERF våben, som skyder med ufarlige "skumgummikugler". Hallen på Kulsviergården skal bruges til dette. Der skal laves en "bane" (kamp område) af redskaber fra Gymnastikafdelingen.
Alle børn fra 6 år og opefter vil være velkomne. Vi laver arrangementet 2-3 timer hver anden søndag. Betalingen er på 40 kr. for 3 timers leg.

De har lavet noget lignende i bl.a. i Struer, hvor det har stor succes.

Peter har fået lov til at låne hallen gratis, de første 3-4 gange for at se om konceptet holder. "NERF Krig" vil være fra kl. 12.30 til 15.00.

 

Alle synes, at det var en rigtig god ide.

 

Vi vil drøfte videre om ASGI´s fremtid på næste møde.

 

3.   Idrætslejr

Der er desværre sket det kedelige, at Heidi, som er holdleder på Idrætslejren, har måttet sige fra til denne Idrætslejr, da hun har fået et nyt job.

 

Da det også har været meget svært at få voksne til at tage med på turen, så ser det desværre ud på nuværende tidspunkt, at vi må aflyse turen.

 

HB vil sende en besked ud via conventus, at vi efterlyser hjælpere til Idrætslejren, og hvis der ikke er nogen som melder sig, så må vi aflyse.

 

Det er selvfølgelig rigtigt kedeligt, men vi kan ikke trylle.

 

5.   Banko

På grund af manglende hjælp til Banko om mandagen og udmeldelse fra Finn og Birgit at de stopper 1. juni 2017, så har Tina og Heidi afholdt mange møder med Kulsviergårdens bestyrelse for at finde en løsning på problemet.

Der er muligvis en løsning på vej, men Tina og Heidi kan ikke fortælle om den endnu, da Bankoudvalget ikke har fået den præsenteret endnu.

 

6.   Dialogmøde

Lokalrådet har haft afholdt et dialogmøde, hvor mange fra de forskellige foreninger m.v. var mødt op for at diskutere, hvordan vi kan samarbejde på tværs.

 

Der kommer et nyt møde den 5. april. 2017, hvor alle er velkommen til at deltage i.

 

7.   Orientering af afdelingerne

Gymnastik

Gymnastikken er i fuld gang med forberedelserne til opvisning den 23/4. Det bliver en god dag, så I må komme og se det.

 

Endvidere er gymnastikken ved at se på næste sæson. Mange af hjælpetrænerne melder desværre fra til næste sæson, da de synes, at de får for lidt i løn.

 

Fodbold

Der er 3 ungdomshold, som går rigtigt fint. 2 af holdene har været til turneringer. Det mindste hold skal i gang.

 

En forælder har sagt ja til at finde sponsorer til fodboldafdelingen.

 

Seniorerne har haft svært ved at stille hold. Nu vil de prøve at spille 8 mands fodbold.

 

Tennis

Afdelingen er begyndt at blomstre op igen.

Tennis kan være et egoistisk spil, så derfor vil man åbne op, så alle kan møde op og spille med hinanden.

 

Skumtennis har været en succes, og alle har været gode til, at alle kommer ud på banen og spille. Der har været ca. 20 spillere.

 

Tennis vil starter ”Spil og Leg” op om søndagen. Formålet er, at man kan komme og spille og hygge med hinanden.

 

Der vil også være åbent spil om tirsdagen. Her kan man også møde op og spille med hinanden. På den måde lære man nye spiller at kende.

 

Der bliver afholdt Tennissportens dag. Her har man mulighed for at afprøve sporten.

 

Tennis starter udendørssæsonen ved standerhejsning den 23. april.

 

Margit spørger til Cykelklubbens lokaler. Er der kommet en afklaring på dette?

 

Peter orienterede om, at Cykelklubben har meldt tilbage at de ikke er interesseret i at dele faciliteterne med os. De er måske bange for at de ikke har mulighed for at bruge lokalet. Peter synes, at Cykelklubben skal kontaktes igen. Margit vil kontakte dem.


Tennis afdelingen spurgte, om der var mulighed for at have et bordtennisbord i klubhuset til vores medlemmer, både til fodbold og tennis, når vejret ikke var til udespil. Der blev besluttet, at Margit skulle kontakte skolen for at høre om der stod bordtennisborde hos dem. Ideen var, at bordtennis bordene stod i klubhuset om sommeren, og blev brugt til badminton om vinteren.  


 

Teater

Susanne kunne fortælle, at teater er snart færdig med den sidste forestilling.

 

Teater har ikke så mange medlemmer tilbage, ca. 30 stk.

 

De håber, at de snart kan komme i gang med børneteateret, men de mangler stadig en instruktør. Det er meget svært at finde en.

 

Heidi fortalte, at Carsten Lynge har givet udtryk for, at man kan prøve at kontakte hans kone, da hun har et stort netværk.

 

Rulleskøjteafdelingen

De har ca. 80 medlemmer.

 

Rulleskøjteafdelingen har haft en trist start på sæsonen, men fra januar måned har der været mange. Rikke har tænkt på, om man skal fortsætte i april måned. Tina tror ikke, at det er en god ide, fordi når vejret begynder at blive godt, så har vi svært at få hjælpere til at tage vagterne.

 

Badminton

Der har ikke været så mange børn i denne her sæson. Jacob og Nanna skal til møde i DGI, for at få noget inspiration til at man kan lave noget sammen.

 

Badminton for voksne om torsdagen går godt.

 

Jacob forslog, at man til næste sæson kunne sætte bordtennisborde op ved siden af badminton om torsdagen, så kunne man møde op og spille både bordtennis og badminton.

 

Alle synes, at dette var en god ide. HB og Jacob vil arbejde videre med dette.

 

Skydning

Ingen deltagelse fra skytterne.

 

Kulsviergården

Palle Madsen stopper til næste generalforsamling. Carsten Lynge overtager posten.

 

Hjemmeside/Facebook

Alle er velkommen til at skrive på hjemmesiden og Facebook.

 

Lokalt Nyt

Alle kan komme med indlæg til Lokalt Nyt. Peter orienterede om, at Lokalt Nyt vil til januar 2018 udkomme med et nyt layout og udkomme i farver.

 

8.   Eventuelt

Hallen

Fodboldafdelingen er utilfreds med, at man ikke kan bruge hallen i ferierne, for de vil gerne spille.

Det kan Peter godt forstå, men HB har været nødt til at kigge på økonomien, og har desværre været nødt til at tage denne beslutning.

 

Pokaler

Tina vil lige orientere om, at vi har nedenstående pokaler, som vi skal uddele ved HB´s generalforsamling. Afdelingerne kan komme med en indstilling til disse pokaler og der er deadline den 3. april 2017 og indstillingen skal sendes til Tina Folkmann: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Foreningslederpokalen

Pokalen uddeles til den leder, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et

uegennyttigt stykke arbejde i foreningen til gavn og glæde for foreningen og dens

medlemmer.

•En leder er et hovedbestyrelses- eller udvalgsmedlem.

 

Idrætslederpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsleder/træner/instruktør, der af hovedbestyrelsen skønnes at have gjort et uegennyttigt stykke trænerarbejde.

•En idrætsleder kan også være en hjælpeinstruktør eller holdleder.

•Udvalgsmedlemmer, der virker som idrætsleder kan også indstilles.

•Pokalen kan endvidere tildeles en gruppe

 

 

 

 

Aktivpokalen

Pokalen uddeles til den idrætsudøver, der af hovedbestyrelsen skønnes at have medvirket til at fremme foreningens formål og kammeratskab i foreningen gennem sin idrætsudøvelse og optræden.

•Pokalen kan også tildeles en gruppe eller et hold.

 

Banko

Peter overtager Jacobs vagt den 10. marts.

 

 

Rikke tager mad med på næste møde, som er den 19. april 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

 

Tak til alle deltagere for et godt møde.

 

 

 

21.03.2017

Tina Folkmann

 

Referat

 

Hovedbestyrelsesmøde og julefrokost

torsdag den 1. december 2016 kl. 18

hos Heidi Liljedahl

 

Tilstede: Peter Windum, Heidi Liljedahl, Merete Klem Andersen, Rikke Jensbøl, Dorthe Henriksen og Tina Folkmann.

Afbud: Elisa Schjønnemann, Nicolaj Lyng Madsen, Jacob Bertelsen, Susanne Andreasen, Linda Lyng Madsen, Niels Olsson

 

Vi havde deltagelse af 1 nyt ansigt på vores møde. Dorthe Henriksen, som deltager på vegne af Rulleskøjteafdelingen. Hjerteligt velkommen til dig.

 

Rulleskøjteafdelingen er blevet enig om, at Rikke deltager i alle møderne fremover og Dorthe er suppleant.

 

Der er blevet ændret på den dagsorden, som Peter har sendt ud, da vi ikke er så mange på mødet.

 

Dagorden ser ud som nedenstående

 

Punkt 1.  Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

Punkt 2.  Kort orientering fra Gymnastik, Tennis, Rulleskøjteafdelingen, LokaltNyt

og Lokalrådet

Punkt 3.  Diverse

Punkt 4.  Eventuelt

 

Vedr. aktionslisten, så vil Tina lige fortælle, at hun har kontaktet Birgit vedr. en nøgle til klubhuset til Skytteafdelingen. Birgit fortæller, at formanden har en nøgle til klubhuset, derfor slettes det på listen.

 

Heidi har endnu ikke fået lavet en oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården. Tina synes, at vi også skal have en oversigt over, hvem der har skabe ovre i depotet på Kulsviergården. Tina hjælper Heidi med at få et overblik over dette.      

 

 

1.      Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

Formand

Intet nyt

 

Næstformand

Bankoudvalget har spurgt om vi kan sponsorere 500 kr. til en købmandskurv, som skal bruges til det sidste bankospil i december.

Det har vi sagt ja til.

 

Fredag den 12. maj 2017 skal der afholdes banko. Men da det også er St. bededag, og Kulsviergården godt kan bruge lokalerne til arrangementer, så bliver banko flyttet ind i hallen. Man kan ikke bruge hallen før og efter, men det skulle ikke være noget problem, da afdelinger er stoppet med træning i hallen på det tidspunkt. Man begynder også at gøre klar til Alsønderup Fester efterfølgende.

 

Sekretæren

Tina mangler børneattester fra Badminton og Tennis.

Merete kontakter deres nye unge træner i Tennis og Tina kontakter Nanna og Jacob. Det haster, da vi skal have dem sendt af sted i december måned, senest om 8-10 dage.

 

2     Kort orientering fra afdelingerne

Gymnastik

Gymnastikken afholder juleafslutning for alle børneholdene den 15. december kl. 17.00-19.00 på Kulsviergården. Der vil være leg/gymnastik den første time og derefter julehygge med æbleskiver og gløgg/juice.

Gymnastikken har 262 medlemmer på nuværende tidspunkt.

 

Tennis

Tennis har fået en ny træner på 17 år, som virker rigtig god og seriøs.

 

Der er nu blevet booket 12 søndage med skumtennis. Mange har givet udtryk for, at det er rigtigt skægt at deltage i.

 

Der har været diskuteret, om man kunne få et samarbejde med Gadevang, hvor man kunne bruge hinanden på tværs – det arbejder man videre på.

 

Rulleskøjteafdelingen

Der er stadigvæk udfordringer med at få hjælp til vagterne.

 

Der er ikke rigtig kommet gang i salget. Man havde håbet på, at efter efterårsferie så ville der komme mere gang i det.

Det blev diskuteret, hvad man kunne gøre, for at få flere besøgende. Tages op igen på mødet i januar 2017.

 

LokaltNyt

Peter havde et eksemplar med af LokaltNyt, som er ved at blive trykt. Det bliver sidste blad i år.

 

Lokalrådet

Merete orienterede om, at hun været til et dialogmøde i Hillerød Kommune om eksisterende og mulige integrationstiltag i Hillerøds lokalområder.

Det er vigtigt at de føler sig velkomne.

Kommune ønsker at fordele boligerne til flygtninge rundt i kommunen, så det ikke bliver en ghetto.

Lokalrådene blev spurgt deres tænker, og hvad de kunne gøre for at flygtningene blive integreret i lokalsamfundet.

Merete forslog, at vi kunne tilbyde at børn kunne deltage gratis et år.

Man kunne også lave arrangementer i klubhuset, hvor man kunne spise sammen, så man kunne lære hinanden at kende.

Man kan søge en pulje hos kommunen, hvor man kan søge midler til dette.

Der findes en forening, som hedder Venligboerne. De modtager tøj, cykler m.v., som de giver videre til flygtninge. De laver fællesspisning og hjælpe dem.

Man kan trække på tolke via kommunen.

Der er 203 voksne og 130 børn (flygtninge) i Hillerød.

 

2.      Diverse

ASGI fremtid

Det blev besluttet, at vi drøfter dette på vores møde den 17/1 2017.

Der bliver ikke andre punkter på dette møde – kun hvis der er noget akut, som skal håndteres.

 

Status vedr. hjælp til bankudvalget

Tina orienterede om, at hun har haft møde med bestyrelsen på Kulsviergården, for at finde en løsning på, hvordan vi kan hjælpe bankoudvalget. På mødet blev det besluttet, at Palle og Tina skulle holde møde med Bankoudvalget, for at finde ud af, hvad de havde brug for.

Det har de nu gjort. Der skal findes 1-2 afløsere til Finn, som er opråber. Det har 1. prioritet. Heidi vil gerne hjælpe, men der skal findes 1 mere. Palle skulle spørge Michael. Tina rykker for status.

Endvidere har de brug for en fast afløser 2. og 4. mandag i hver måned. Der er måske fundet 2 personer. Tina rykker for status.

 

Møde med Spar Nord

Vi skal have fundet en ny dato vedr. et møde med Spar Nord.

Vi er bedt om komme med forslag, hvordan vi kan reklamere for Spar Nord, så vi kan få andel i sponsorpengene på 10.000 kr.

Det blev diskuteret, om vi havde noget, som vi kan tilbyde.

 

Det var meget svært, da Spar Nord ikke ville komme med et bud på, hvad det kunne være. Vi finder en dato på mødet den 17. januar 2017.

 

Status vedr. ny hovedkasserer

Det er et stort problem. Man har spurgt nogle personer, men det er ikke lykkedes endnu at finde en. Alle bedes spørge rundt, hvis de kender nogen, som måske kunne være interesseret.

Vi må sætte en annonce i LokaltNyt og på facebook.

 

Bankovagter

Merete har sat sig på den sidste vagt.

 

Hjælp til bankoholdet:

16/1                   Peter

20/3                   Jacob

15/5                   Merete

 

3.   Eventuelt

Rikke tager mad med til næste møde den 17. januar 2017 kl. 18.00

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

 

 

03.12.16 

Tina Folkmann


AKTIONS

 

Emne

Ansvarlig

Start dato

Oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården

20/8-15

Heidi har brug for at vide, hvem der har nøgle til Kulsviergården.

AKTION: Håndbold, Gymnastik, Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

17/9-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken.

AKTION: Håndbold skal overdrage nøglerne til Heidi – Heidi kontakter Tania. Fodbold, Badminton og Rulleskøjteafd. skal sende navnene på dem, som har en nøgle til Kulsviergården til Heidi.

Når der er styr på nøglerne, skal Heidi overdrage opgaven til Tina.

22/10-15

Heidi har kun hørt fra Gymnastikken. Alle afdelinger skal melde tilbage til Heidi hurtigst muligt, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Det drejer som om nøgler til cafeteriet, hoveddøren og depot.

AKTION: Heidi skal lave en liste, hvem der har nøgler til Kulsviergården, derefter skal opgaven gives videre til Tina.

26/11-15

Heidi skal lave en samlet oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Alle afdelinger skal spørges.

14/1-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen.

Heidi sender mail ud til Tennis, Badminton, Håndbold og Teater og får styr på, hvem der har nøgler til Kulsviergården. Derefter skal det videregives til Tina.

25/2-16

Heidi har hørt fra Fodbold, Gymnastik og Rulleskøjteafdelingen. Peter har modtaget en masse nøgler fra Håndbold; Karina, som nok indeholder nøgler, som Heidi mangler.

Heidi rykker for de andre afdelinger.

Når der findes en oversigt over, hvem der har nøgler til Kulsviergården, overdrages opgaven til Tina.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Tennis har ingen nøgler. Lene og hendes datter, som tidligere har været træner i badminton har nøgle. Den skal inddrages.

25/8-16

Intet nyt

28/9-16

Intet nyt. Heidi lover at komme med en liste næste gang

01/12-16

Heidi har endnu ikke fået lavet en oversigt over hvem der har nøgler til Kulsviergården. Tina synes, at vi også skal have en oversigt over hvem der har skabe ovre i depotet på Kulsviergården. Tina hjælper Heidi med at få et overblik over dette.             

Heidi

20.08.15

 

Handicapidræt

20/8-15

Lavt medlemstal

Heidi foreslog handicapidræt. AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

17/9-15

Heidi har ikke fået undersøgt det. AKTION: Heidi undersøger det nærmere til næste gang.

22/10-15

Heidi har en veninde, som arbejder indenfor handicapidræt. Hun har foreslået, at man kan tilbyde Handicapidrætsforbund, at de kan bruge hallen til handicapidræt, da de mangler lokaler. Men da det skulle være i ASGI regi, så skal det undersøges nærmere, hvordan vi gør.

AKTION: Heidi undersøger det nærmere.

26/11-15

Intet nyt.

14/1-16

Intet nyt.

25/2-16

Heidi har kontaktet Dansk Handicap Forbund, for at høre om de er interesseret i at have handicapidræt hos os. De vil vende tilbage, når de har fundet ud hvilke idræts, som de har brug for en hal til.

Heidi skal også have fokus på vores udendørsarealer, når Dansk Handicap Forbund vender tilbage.

17/3-16

Intet nyt i sagen.

14/4-16

Handicapidræt har fået mange henvendelser fra forskellige steder. De har tidligere undersøgt Kulsviergården, men den er ikke god nok til handicapidræt.

Heidi skal undersøge, om de er interesseret i udendørsarealerne omkring klubhuset.

Transporten til Alsønderup kan være et problem.

25/8-16

Heidi kontakter igen Dansk Handicapforbund for at høre om de er interesseret i udendørsarealerne.

28/9-16

Intet nyt

Heidi

20.08.15

Kommune skal vende tilbage med en procedure, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid

17/9-15

Vand i vaskerummet

Peter blev ringet op fra Allan fra fodbold, at der var vand i vaskerummet. I den forbindelse blev der talt op, hvad proceduren er, hvis der sker sådanne ting. Heidi har kontaktet kommune, og afventer svar vedr. hvilken procedure vi skal bruge.

26/11-15

Heidi skal rykke for proceduren, som skal bruges, når der sker noget med klubhuset udenfor den daglige arbejdstid.

25/2-16

Intet nyt. Kontaktpersonen i kommune har ferie i øjeblikket

17/3-16

Rengøringslederen Janne kontakter Anders på kommunen om en procedure, hvis der sker noget i klubhuset efter arbejdstiden.

14/4-16

Søren, som har været vores kontaktperson i kommunen, er stoppet pr. ¼. Hans afløser skal til at skrive en vejledning, da der ikke findes nogen i forvejen.

25/8-16

Kommunen har lovet at sætte en procedure op i klubhuset

28/9-16

Det er ikke kommet noget op endnu

Heidi

17.09.15

Kontakt til Cykelklubben vedr. oprydning af lokaler

22/10-15

Heidi har talt med Bjarne fra Cykelklubben. ASGI må gerne overtage lokalerne, hvis de har førsteret til lokalerne, når de har arrangementer. Heidi skal arrangere et møde med Cykelklubben, hvor man i fællesskab skal rydde op i rummene.

26/11-15

Der er ikke gjort noget ved sagen.

14/1-16

Peter kontakter formanden for cykelklubben, så de kan blive enige om, hvad der skal gøres.

25/2-16

Peter har skrevet til Cykelklubben. Har ikke hørt fra dem. Rykker dem for et svar.

17/3-16

Cykelklubben har afholdt bestyrelsesmøde, og de er ikke interesseret at give slip på lokalerne.

Peter har tilbudt, at hvis vi kunne deles om Cykelklubbens lokaler, så kan de benytte de andre lokaler, når de har deres arrangementer.

Det er Cykelklubben interesseret i. Peter vil arrangere et møde oppe i klubhuset med Cykelklubben, hvor de kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan det skal foregå.

14/4-16

Peter har skrevet til Cykelklubben, for at få arrangeret et møde, hvor de i fællesskab kan få lagt nogle retningslinjer, hvordan klubhuset kan bruges. Peter afventer svar vedr. en dato.

 

25/8-16

Cykelklubben har vendt tilbage, og er ikke interesseret i at dele faciliteterne med os, da de fremadrettet vil brug klubhuset noget mere. Det er vi meget uforstående over. Peter vil ringe til formanden for at drøfte dette. Merete vil meget gerne have at Tennis deltager, hvis der bliver et møde. 

28/9-16

Intet nyt, Peter skal kontakte formanden.

Peter

22.10.2015

Musikanlæg, kontakt til Ole

25/2-16

Musikanlægget er kommet på Kulsviergårdens højtalere. Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget. Peter kontakter Ole, for at få løst problemet.

De gamle højtalere skal tages ned.

17/3-16

Peter og Ole skal mødes over i Kulsviergården for at finde en løsning.

Vi har et problem med at forstærkeren smider mere ud end højtalerne kan tåle. Der skal være en begrænsning på, hvor højt der må skrues op på anlægget.

De gamle højtalere skal tages ned.

14/4-16

Peter har ikke haft møde med Ole. Sæsonen er slut, så det haster ikke så meget.

Tina har talt med Palle Madsen, som meget gerne vil have det bragt i orden hurtigst muligt. Peter kontakter Ole.

25/8-16

Rulleskøjteafdeling skal sikre, at der ikke bliver spillet for højt musik i hallen, uanset hvem der er ansvarlig i hallen. Michael og Søren skulle finde en brugbar løsning. Peter rykker for en status.

Derefter skal Peter kontakter Ole fra Kulsviergården og informere, hvad planen er for denne sæson

28/9-16

Intet nyt

Peter

25.02.16

Bordtennis

25/8-16

Peter skal kontakte Rasmus Mortensen, som har lovet at komme med en person, som vi kan kontakte i forbindelse med trænere til bordtennis.

Rikke kender nogle vi kan kontakte, hvis vi også skal have handicap bordtennis.

28/9-16

Intet nyt.

Peter

25.08.16

Regnskab for Idrætslejren

Peter skal lave regnskab og fremlægge det på næste møde

28/9-16

Intet nyt.

Peter

25.08.16

 

Børneattester

Alle træner, som har med børn at gøre, skal aflevere børneattest til Tina Folkmann inden den 1/12

 

Tina

28.09.16

Udestående med Wissam

Nikolaj skal sørge for at få nøgler og bolde af Wissam

 

24/10-16

Nikolaj har talt med Wissam. Han har ingen bolde. Wissam lovede at aflevere nøgle til klubhuset til Birgit. Nikolaj skal følge op, at dette sker.

 

 

 

Nikolaj

28.09.16

Evaluering af møde med Spar Nord

Peter aftaler et møde den 24/11 kl. 17.00 med SparNord. Hovedbestyrelsen deltager og hvis der er nogen afdelinger, som lyst til at deltage, er de meget velkommen.

Vi skal have et møde inden, hvor vi skal drøfte, hvad vi kan tilbyde dem. Skal aftales på næste møde.

01/12-16

Blev aftalt at der skal findes en ny dato på januar mødet i 2017

Peter

28.09.16

Banko

Tina indkalder til et møde med Kulsviergården og Idrætsforeningen, for at tale om bankoens fremtid

01/12-16

 

Tina

28-09-16

 

Please publish modules in offcanvas position.